Stanowiska Prezydium NRL podjęte 10 listopada 2017 r.

10 listopada 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło dwa stanowiska:

- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

- w sprawie projektu  zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie  określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

STANOWISKO Nr 72/17/P-VII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, przekazanym przy piśmie Pana Piotra Gryzy – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 6 października 2017 r., znak: MDL.0212.2.2017.KC proponuje uwzględnienie w treści załączników do przedmiotowego rozporządzenia nowych poziomów  wykształcenia, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), tj. wykształcenia zasadniczego branżowego oraz wykształcenia średniego branżowego.

STANOWISKO Nr 73/17/P-VII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu  zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie  określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie  określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia popiera przedmiotowy  projekt.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2017-11-10 17:57:06