1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zapytania ofertowe

Zapytanie o cenę
z dnia 26.10.2017 r. 

prowadzone w trybie rozeznania rynku 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu nr POWR.05.04.00-000088/16
„Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki". 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, 

zwracamy się z prośbą o:

a) wycenę tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski (EN -> PL) tekstu podręcznika metodologicznego The ADAPTE Manual and Resource Toolkit, który stanowi załącznik nr 2. W przekładzie należy zachować wszystkie elementy grafiki, uwzględnienie tabel, schematów, rycin itd.

b) przedstawienie czasu realizacji tłumaczenia podręcznika metodologicznego ADAPTE Manual and Resource Toolkit (liczba dni kalendarzowych). 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (CV tłumacza, co najmniej 3 poświadczenia należytego wykonania podobnych rodzajowo tłumaczeń) należy złożyć e-mailowo do dnia 03.11.2017 r. na adres e-mail: wytyczne@hipokrates.org

Zapraszamy