1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Podwyżki dla rezydentów i specjalistów – dodatkowe informacje

W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Lekarskiej pytaniami dotyczącymi treści oświadczeń, które powinni składać lekarze chcący skorzystać ze zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), ponownie informujemy, że wzory stosownych oświadczeń zamieszczone zostaną na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2018 r.

Aktualnie oczekujemy na potwierdzenie ich poprawności przez Ministerstwo Zdrowia.

Podwyżki przysługują z mocą od 1 lipca 2018 r. – pod warunkiem złożenia wniosku do 7 września 2018 r. 

Przypominamy, że zarówno w przypadku lekarzy rezydentów, jak i lekarzy specjalistów (posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty) spełniających wymogi określone w ww. ustawie uzyskanie podwyższenia wynagrodzenia jest możliwe z mocą wsteczną od 1 lipca 2018 r. pod warunkiem złożenia stosownego zobowiązania lub oświadczenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. w terminie do 7 września 2018 r. W przypadku lekarzy specjalistów warunkiem uzyskania podwyższenia wynagrodzenia od 1 lipca 2018 r. jest złożenie w terminie do 7 września 2018 r., oświadczenia o niewykonywaniu świadczeń „konkurencyjnych”, skutecznego od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie jest składane.Powyższe oznacza, że w przypadku lekarzy specjalistów składających oświadczenie w sierpniu, zobowiązanie do niewykonywania działalności „konkurencyjnej” musi być skuteczne od 1 września 2018 r., natomiast w przypadku składających oświadczenie we wrześniu (najpóźniej 7 września), zobowiązanie musi być skuteczne od 1 października 2018 r.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2018-08-24 16:13:22