1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska podjęte na Prezydium NRL 30 sierpnia 2018

Szanowni Państwo,

w dniu 30 sierpnia 2018 r. Prezydium NRL podjęło następujące stanowiska:

-Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

-Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

-Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

-Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

STANOWISKO Nr 23/18/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej żywienie człowieka, obejmujące dietetykę, powinno być jako dyscyplina naukowa zamieszczone w dziale nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Aktualna wiedza medyczna potwierdza olbrzymie znacznie jakie dla zdrowia ludzkiego ma prawidłowe odżywianie, tym bardziej zasadnym jest, aby żywienie człowieka jako dyscyplina naukowa przypisana była nie do nauk rolniczych a do działu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

STANOWISKO Nr 24/18/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego, o którym Minister Zdrowia poinformował 
w piśmie z dnia 6 sierpnia 2018 r., zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

W treści załącznika nr 1 – wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego – brak miejsca na wpisanie  informacji uzyskanych w ramach wywiadu od osoby badanej, wywiadu od rodziny i innych osób a także brak miejsca na ocenę stanu fizycznego 
i psychicznego pacjenta. Przekazanie powyższych informacji uzyskanych przez kierującego w wyniku przeprowadzonego badania jest pomocne dla lekarzy przyjmujących pacjentów w szpitalu psychiatrycznym dlatego niezrozumiałe jest odstąpienie od wpisywania tego rodzaju informacji na skierowaniu.

STANOWISKO Nr 25/18/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania 
o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, przekazanym przy piśmie Pana Zbigniewa Króla, Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 14 sierpnia 2018 r. znak: ZPM.0212.5.2018.SM, zgłasza do przedmiotowego projektu rozporządzenia następujące uwagi 
o charakterze technicznym:

Z treści projektu rozporządzenia wynika, że w momencie jego wejścia w życie moc utraci dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 1359) natomiast w uzasadnieniu i OSR do projektu rozporządzenia błędnie podano, że projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 1991). Wobec powstałej nieścisłości zasadne jest dokonanie w uzasadnieniu i OSR do projektu rozporządzenia odpowiedniej zmiany, tak aby ich treść korelowała z treścią projektu rozporządzenia.

W treści § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia słowo „zwanym” należy zastąpić „zwanemu”.

STANOWISKO Nr 26/18/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia  30 sierpnia  2018 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia,  o którym poinformował Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak: ZPN.0212.4.2018.DL(3) uważa, że karty zastosowania przymusu bezpośredniego, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do projektu rozporządzenia są nadmiernie rozbudowane.  W pkt 2 karty zastosowania przymusu bezpośredniego uzasadnienie decyzji o przedłużeniu stosowania przymusu bezpośredniego  powinno uwzględniać wyniki przeprowadzonych badań, zatem niezasadnym wydaje się powielanie tych informacji w pkt 4 karty, zawierającej opis przebiegu stosowania przymusu bezpośredniego, który również powinien nastąpić z uwzględnieniem wyników badań.

Zwraca się również uwagę na brak możliwości dokonywania  co 15 minut oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej.

Ponadto w § 5 projektowanego rozporządzenia wskazano, że ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego następuje w oparciu o dokumentację medyczną. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wątpliwym jest ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w oparciu o kryteria wskazane w tym przepisie na podstawie dokumentacji medycznej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w wykazie podmiotów, na które oddziałuje projekt nie uwzględniono szpitali innych niż psychiatryczne, których dotyczy stosowanie przymusu bezpośredniego.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2018-08-30 20:24:35