1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Uchwały, stanowiska i apele XIV KZL

W dniach 25-26 maja 2018 r. obradował XIV Krajowy Zjazd Lekarzy. Delegaci przyjęli następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 1
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie programu obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się program obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 1
Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 25 maja 2018 r.
Program XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
Piątek 25 maja 2018 r.

16.00 - Otwarcie części oficjalnej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy (Prezes NRL)
1. Wprowadzenie Sztandaru NIL
2. Hołd pamięci zmarłym lekarzom
3. Wystąpienie oficjalnych gości
4. Wręczenie odznaczeń państwowych
5. Wręczenie odznaczeń „Meritus pro Medicis”
6. Wręczenie medali „Hominem Inveni”
7. Wręczenie dyplomów najlepszym sportowcom wśród lekarzy
18.00 - Otwarcie części roboczej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy (Prezes NRL)
Informacja o obsłudze pilotów do elektronicznego głosowania
1. Wybory Przewodniczącego XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
2. Wybory wiceprzewodniczących i sekretarzy XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
3. Uchwalenie porządku obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
4. Wybory Komisji Mandatowej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
5. Wybory Komisji Regulaminowej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
6. Ogłoszenie składu Komisji Wyborczej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy przez przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej.
7. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
8. Wybory Komisji Skrutacyjnej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy (do wyboru Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej)
9. Informacja Komisji Wyborczej o trybie oraz terminach zgłaszania kandydatów na stanowiska funkcyjne i do organów Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców NROZ i Krajowej Komisji Wyborczej
10. Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków o trybie zgłaszania projektów uchwał i wniosków
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
12. Sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej (Prezes NRL)
13. Informacja o działalności finansowej Naczelnej Izby Lekarskiej (Skarbnik NRL)
14. Sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący NKR)
15. Dyskusja nad sprawozdaniami
16. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej
17. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej
18. Głosowanie w sprawie udzielenia Naczelnej Radzie Lekarskiej absolutorium za okres kadencji 2014 - 2018
19. Sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ)
20. Dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
21. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
22. Sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Sądu Lekarskiego (Przewodniczący NSL)
23. Dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Naczelnego Sądu Lekarskiego
24. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego
25. Sprawozdanie kadencyjne Krajowej Komisji Wyborczej (Przewodniczący KKW)
26. Dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Krajowej Komisji Wyborczej
27. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania Krajowej Komisji Wyborczej
28. Wybory Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
a) Przedstawienie list kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przez Krajową Komisję Wyborczą oraz głosowanie w sprawie zamknięcia list kandydatów
b) prezentacja kandydatów na stanowiska:
- Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
- Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
c) głosowanie na kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
29. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Sobota - 26 maja 2018 r.
9.00 - rozpoczęcie obrad
1. Komunikat Komisji Mandatowej
2. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
3. Wystąpienie nowo wybranego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członków Krajowej Komisji Wyborczej VIII kadencji
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyboru członków Naczelnej Rady Lekarskiej
6. Wybory do Naczelnej Rady Lekarskiej
a) przedstawienie listy kandydatów oraz głosowanie w sprawie zamknięcia listy
b) prezentacja kandydatów
c) głosowanie
7. Ogłoszenie wyników wyborów głosowania do Naczelnej Rady Lekarskiej
8. Wybór Komisji Skrutacyjnych (do wyboru członków pozostałych organów
9. Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika
10. Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej)
11. Wybory do pozostałych organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej
a) przedstawienie list kandydatów oraz głosowanie w sprawie zamknięcia list
b) prezentacja kandydatów
c) głosowanie
12. Ogłoszenie wyników wyborów głosowania do pozostałych organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2018-2022
14. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał przedstawionymi prz Komisję Uchwał i Wniosków
15. Zamknięcie obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy

UCHWAŁA Nr 2
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2014-2018

Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2014-2018, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej za okres
2014-2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres 2014-2018

Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Naczelnej Komisji Rewizyjnej w latach 2014-2018, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres 2014-2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres 2014-2018

Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), po rozpatrzeniu wniosku Naczelnej Komisji Rewizyjnej, zgłoszonego na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres kadencji w latach 2014-2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres 2014-2018

Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w latach 2014-2018, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres 2014-2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego za okres 2014-2018

Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Naczelnego Sądu Lekarskiego w latach 2014-2018, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Sądu Lekarskiego za okres 2014-2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Wyborczej za okres 2014-2018

Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Wyborczej w latach 2014-2018, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Krajowej Komisji Wyborczej za okres
2014-2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2018-2022

Na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) XIV Krajowy Zjazd Lekarzy przypominając, że do podstawowych zadań samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów należy:
- sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,
- opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy,
- opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,
- zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
- współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza
oraz dostrzegając, że:
- od wielu lat publiczne nakłady na ochronę zdrowia są dalece niewystarczające,
- organizacja ochrony zdrowia wykazuje szereg istotnych wad,
- poważnym problemem systemu ochrony zdrowia jest brak dostatecznej liczby pracowników medycznych,
- lekarze wykonują swój zawód w warunkach nadmiernego obciążenia pracą, wypełniając do tego szereg obowiązków o administracyjnym, nieleczniczym charakterze, nierzadko przy braku adekwatnego wynagrodzenia za wkładany w pracę wysiłek,
- niedostatki systemu ochrony zdrowia dotykają obywateli i prowadzą do utraty ich zaufania do systemu oraz do pracujących w tym systemie lekarzy i lekarzy dentystów,
Krajowy Zjazd Lekarzy postanawia przyjąć następujący program samorządu lekarskiego na lata 2018-2022:
1) wśród spraw dotyczących finansowania ochrony zdrowia:
a) Uznania finansowania systemu ochrony zdrowia za priorytet wydatków publicznych,
b) Utrzymania systemu opieki zdrowotnej opartego o powszechne ubezpieczenie zdrowotne realizowane przez konkurujące ze sobą instytucje ubezpieczeniowe, wspartego systemem ubezpieczeń dodatkowych z jednoczesnym finansowaniem z budżetu państwa ratownictwa medycznego i szczególnie kosztownych procedur medycznych,
c) Pełnego równouprawnienia publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia oraz praktyk lekarskich wobec płatników,
d) domagać się przyspieszenia zapowiedzianego wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia i przyjęcia wydatków na poziomie co najmniej 6,8% PKB, jako podstawowego warunku poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa pacjentów, a także poprawy warunków pracy osób pracujących w opiece zdrowotnej,
e) domagać się wprowadzenia, z udziałem samorządu lekarskiego, systemu definiowania i wartościowania wszelkich procedur i świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych, który pozwoli na zrównoważoną wycenę świadczeń, adekwatną do ponoszonych kosztów, z uwzględnieniem kosztów pracy lekarzy i lekarzy dentystów,
f) zabiegać o zmianę systemu finansowania kształcenia specjalistycznego w taki sposób, aby jego prowadzenie nie stanowiło dodatkowego obciążenia finansowego jednostek ochrony zdrowia;
2) wśród spraw dotyczących organizacji opieki zdrowotnej:
a) domagać się zmniejszenia obciążeń administracyjnych w pracy lekarzy i lekarzy dentystów, tak aby czas pracy lekarza poświęcony był głównie bezpośredniej opiece nad pacjentem,
b) kontynuować i poszerzać aktywność samorządu lekarskiego w zakresie opiniowania i proponowania rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących systemu ochrony zdrowia,
c) domagać się zapewnienia udziału przedstawicieli samorządu lekarskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących ustalania sprawiedliwych, precyzyjnych i jasnych, jednolitych dla całego kraju zasad finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ich wykonywania,
d) zabiegać o utworzenie niezależnej instytucji ustalającej zakres świadczeń gwarantowanych możliwych do sfinansowania ze środków publicznych,
3) wśród spraw dotyczących środowiska lekarzy:
a) zabiegać o rozwiązania prawne, które będą służyły wolnemu od nacisków administracyjnych, godnemu wykonywaniu zawodów lekarza i lekarza dentysty,
b) zabiegać o właściwe warunki pracy lekarzy, w szczególności o to, aby przepisy prawa i praktyki pracodawców nie zmuszały lekarzy do pracy w wymiarze przekraczającym bezpieczne dla zdrowia ich oraz pacjentów normy oraz o to, aby lekarz wykonujący swój zawód miał zagwarantowane prawo do odpoczynku przeznaczonego na regenerację sił,
c) zabiegać o realizację dotychczasowych postulatów Krajowego Zjazdu Lekarzy dotyczącego wysokości wynagrodzenia należnego lekarzom i lekarzom dentystom,
d) sprawować nadzór nad tym, aby w procesie stanowienia i stosowania prawa organy państwowe respektowały ciążący na lekarzach obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej,
e) upowszechniać znajomość i praktyczne stosowanie zasad etyki lekarskiej wśród lekarzy i lekarzy dentystów,
f) analizować obowiązujące i wprowadzane przepisy oraz warunki praktyki  w celu usuwania nieuzasadnionych barier administracyjnych utrudniających właściwe wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty,
g) prowadzić systematyczne badania potrzeb i oczekiwań środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, monitorować demografię środowiska i wykorzystywać je  w działaniach samorządu i opracowywaniu inicjatyw legislacyjnych;
4) wśród spraw dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów:
a) zabiegać o dostosowanie limitu przyjęć na studia kształcące lekarzy oraz lekarzy dentystów do aktualnej i przewidywanej sytuacji demograficznej społeczeństwa oraz kadr medycznych a także do możliwości dydaktycznych uczelni oraz zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,
b) zabiegać o zapewnienie każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście jak najlepszych warunków doskonalenia zawodowego, w szczególności specjalizowania się w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny z uwzględnieniem szczególnej roli kształcenia w ramach rezydentury,
c) nadal zabiegać o umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom pełnego i nieograniczonego dostępu do pytań egzaminacyjnych z egzaminów LEK, LDEK i PES, które już się odbyły, celem umożliwienia prawidłowego przygotowania się do tych egzaminów,
d) tworzyć warunki do aktywnego udziału samorządu lekarskiego w organizacji stałego rozwoju zawodowego: stażu podyplomowego, specjalizowania się, zdobywania kwalifikacji w węższych dziedzinach medycyny oraz ustawicznego doskonalenia zawodowego,
e) ułatwiać lekarzom i lekarzom dentystom doskonalenie się, szczególnie w tzw. umiejętnościach społecznych oraz w znajomości prawa medycznego, poprzez organizowanie przez izby kursów, wspieranie finansowe lekarzy i lekarzy dentystów w tym zakresie, wspieranie organizacji szkoleń wewnętrznych itp.,
f) zacieśniać współpracę z naukowymi towarzystwami lekarskimi, zwłaszcza w zakresie tworzenia programów specjalizacyjnych oraz tworzenia i propagowania wytycznych postępowania medycznego;
5) wśród spraw dotyczących działania samorządu lekarskiego:
a) bronić dobrego wizerunku środowiska lekarskiego i dobrego imienia każdego lekarza i lekarza dentysty, zwłaszcza tam, gdzie wymaga to interwencji w środkach masowego przekazu oraz wsparcia w tym zakresie,
b) inicjować tworzenie instytucji lekarskich działających na polu wzajemnej pomocy, ubezpieczeń, ubezpieczeń emerytalnych, oszczędnościowo-pożyczkowych itp. oraz wspierać już istniejące,
c) otaczać opieką koleżeńską lekarzy seniorów w zakresie, jakiego potrzebują i oczekują,
c) wspierać młodych członków samorządu szczególnie poprzez popieranie ich dążeń do rozwoju zawodowego, sprawiedliwych sposobów zatrudnienia, interwencje w sprawach pracowniczo-zawodowych itp.,
d) pomagać kolegom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych,  a także wspierać ich rodziny.

UCHWAŁA Nr 9
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członków Krajowej Komisji Wyborczej VIII kadencji

Na podstawie art. 38 pkt 6 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się liczbę członków:
1) Naczelnej Rady Lekarskiej - 75 osób
w tym:
- 58 lekarzy,
- 17 lekarzy dentystów;
2) Naczelnej Komisji Rewizyjnej - 15 osób
w tym:
- 12 lekarzy,
- 3 lekarzy dentystów;
3) Naczelnego Sądu Lekarskiego - 60 osób
w tym:
- 47 lekarzy,
- 13 lekarzy dentystów;
4) Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - 40 osób
w tym:
- 31 lekarzy,
- 9 lekarzy dentystów;
5) Krajowej Komisji Wyborczej - 20 osób
w tym:
- 16 lekarzy
- 4 lekarzy dentystów.
§ 2.
Uchyla się uchwałę Nr 9 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie zmiany regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 3 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy w § 25 w ust. 1 uchyla się pkt 3.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia ustawowego obowiązku publikacji tekstów jednolitych zarządzeń Prezesa NFZ

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegającej na wprowadzeniu przepisu, zobowiązującego Prezesa NFZ do publikacji tekstów jednolitych nowelizowanych zarządzeń – niezwłocznie po każdej wprowadzonej zmianie.
Zarządzenia Prezesa NFZ podlegają częstej nowelizacji. W zdecydowanej większości przypadków teksty jednolite zarządzeń nie są publikowane.
Biorąc pod uwagę liczne zmiany zarządzeń, należy stwierdzić, iż ustalenie aktualnego brzmienia w/w regulacji jest znacznie utrudnione, co bezpośrednio negatywnie wpływa na bezpieczeństwo prawne świadczeniodawcy.

UCHWAŁA Nr 12
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie zniesienia zakazu kontraktowania z osobą udzielającą świadczeń u innego świadczeniodawcy związanego umową z NFZ – art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań zmierzających do nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegającej na uchyleniu art. 132 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, oraz uchyleniu odwołującego się niego art. 133 zdanie drugie ww. ustawy a także o zmianę art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Coraz bardziej widoczny i dolegliwy problem niedoboru lekarzy w polskim systemie opieki zdrowotnej, powoduje, iż dalsze istnienie w obrocie prawnym przepisu art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może zagrozić bezpieczeństwu zdrowotnemu społeczeństwa. Stosowanie ww. przepisu w praktyce uniemożliwia pozyskanie lekarza do pracy – niekolidującej z wykonywanym przez niego kontraktem, co nie leży w interesie społecznym.

Uchwała nr 13
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie stworzenia mechanizmów służących profilaktyce wypalenia zawodowego wśród lekarzy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy, mając na uwadze, że według badania przeprowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską w roku 2013 problem wypalenia zawodowego dotyczy około 40% lekarzy, zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań mających na celu stworzenie mechanizmów przeciwdziałania pogłębiającemu się zjawisku wypalenia zawodowego lekarzy oraz pomocy lekarzom dotkniętym syndromem wypalenia zawodowego, w szczególności poprzez:
1) zorganizowanie systemu pomocy, współfinansowanego przez samorząd lekarski oraz inne instytucje odpowiedzialne za opiekę zdrowotną, obejmującego m. in. stworzenie ośrodków profilaktyki i edukacji zdrowotnej, których rolą będzie profilaktyka wypalenia zawodowego, koordynacja pomocy dla lekarzy w zakresie edukacji, wstępnej diagnozy problemowej i szkolenie umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz leczenie skutków wypalenia zawodowego,
2) podjęcie działań w kierunku zmian legislacyjnych w zakresie wprowadzenia dla lekarzy możliwości profilaktyki i leczenia skutków wypalenia zawodowego, m.in. w ramach zwolnienia lekarskiego, turnusów zdrowotnych bądź urlopu zdrowotnego,
3) podjęcie działań na rzecz wpisania wypalenia zawodowego na listę chorób zawodowych lekarzy.

Uchwała Nr 14
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25 lutego 2012 r. oraz uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r, w § 32 załącznika po ust. 4 dodaje się ust. 4a o następującej treści:
„4a. Kopię wniosku o odwołanie wraz z uzasadnieniem, właściwa komisja wyborcza przekazuje osobie lub członkom organu, którego wniosek dotyczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wpływu takiego wniosku.”.

Uchwała Nr 15
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie zobowiązania Naczelnej Rady Lekarskiej do powołania Zespołu
ds. Reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§ 1.
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do powołania Zespołu ds. Reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i szkód w ochronie zdrowia, który przeanalizuje możliwości utworzenia systemu zgłaszania i rejestrowania szkód w ochronie zdrowia w celu:
1) depenalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
2) ograniczenia liczby popełnianych błędów medycznych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów, Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska o zwrot kosztów instalacji w gabinetach stomatologicznych separatorów amalgamatu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§ 1.
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do wystąpienia do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska o opracowanie zasad zwrotu kosztów instalacji w gabinetach stomatologicznych separatorów amalgamatu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do przeanalizowania zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych zawartych dotąd w uchwale nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej w 16 grudnia 2011 r.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1, powinny respektować ograniczenia wynikające z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej, jednak nie powinny stawiać lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność w ramach praktyki zawodowej w gorszej sytuacji od podmiotów leczniczych, umożliwiając im uczciwe konkurowanie z innymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Delegaci XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy przyjęli również następujące stanowiska:

STANOWISKO Nr 1
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża następujące stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 8 maja 2018 r.).
Zgodnie z uzasadnieniem do przedmiotowego projektu ustawy, projekt ten zawiera „rozwiązania będące wynikiem dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest Porozumienie Ministra Zdrowia z przedstawicielami Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 r.”, zwanego dalej „Porozumieniem”.
W ocenie Krajowego Zjazdu Lekarzy wiele postanowień przedmiotowego projektu jest rozbieżnych z omawianym Porozumieniem. Rozbieżności te są w większości nieakceptowalne i nie wypełniają porozumienia.
Wejście w życie ustawy w proponowanym kształcie doprowadzi do chaosu prawnego oraz dyskryminacji części pracowników sektora medycznego (m.in. niektórych lekarzy specjalistów).
Odnosząc się do poszczególnych projektowanych przepisów, Zjazd przedstawia następujące uwagi, które zostały pogrupowane w części z uwagi na ich przedmiot.
część 1 – dyżury medyczne
1) w art. 16i ust. 3-5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dot. art. 2 pkt 1 projektu ustawy) proponuje się nadać brzmienie:
„3. Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy. W przypadku realizacji stażu kierunkowego podmiot leczniczy, w którym jest realizowany dany staż, ma obowiązek podpisania umowy  z lekarzem realizującym staż kierunkowy. W przypadku realizacji stażu kierunkowego w podmiocie leczniczym innym niż macierzysty, lekarz rezydent otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pełnienie dyżurów medycznych w kwocie godzinowej brutto nie mniejszej niż wynikającej z umowy o pracę podpisanej z jednostką macierzystą zgodnie z ustawą Kodeks pracy.
4. Lekarzowi, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, pełniącemu dyżur medyczny, o którym mowa w ust. 3 przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy, o której mowa w art. 16h ust 1. Godziny pełnionych dyżurów medycznych nie będą uzupełnieniem podstawowego czasu pracy, w sytuacji gdy lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne nie przepracuje w miesiącu podstawowego czasu pracy wymaganego programem specjalizacji. Odpoczynek lekarza po dyżurze nie powoduje przedłużenia odbywania specjalizacji i jest zaliczany do czasu jej trwania.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia finansuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, w wysokości nieprzekraczającej stawki określonej w art. 151 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.”;
2) w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2 pkt 2 lit. a projektu ustawy) proponuje się nadać brzmienie:
„2. Środki finansowe niezbędne do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, w tym dyżurów medycznych, o których mowa w art. 16i ust. 4 do wysokości, o której mowa w art. 16i ust. 5, przez lekarzy, który zostali zakwalifikowani do jej odbywania lub odbywają ją w tym trybie, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne zatrudniającym tych lekarzy. Umowa ta określa wysokość środków i ich przeznaczenie.
W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy kosztem dyżuru medycznego a przekazanymi środkami finansowymi różnica jest finansowana przez podmiot leczniczy, w którym lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbywa dyżur medyczny.”.
Uzasadnienie:
1. W ocenie Krajowego Zjazdu Lekarzy brzmienie art. 16i ust. 3 – 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zaproponowane w projekcie ustawy jest sprzeczne z prawem. Proponowane zmiany zmierzają bowiem do uregulowania kwestii odrębnych umów cywilnoprawnych na pełnienie dyżurów medycznych, pomimo istniejącego stosunku pracy w ramach którego lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury. Lekarz rezydent powinien otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia dyżurów medycznych na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy (co wskazano w § 11 pkt 2 Porozumienia).
Po dyżurze medycznym lekarzowi rezydentowi powinien przysługiwać odpoczynek, co wynika wprost z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.). Ponadto odpoczynek po dyżurze medycznym nie powinien powodować przedłużenia odbywania specjalizacji i powinien być zaliczony do czasu jej trwania.
2. W projektowanym art. 16j ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wskazano źródło finansowania obowiązkowych godzin dyżurowych, ujętych w programach specjalizacji lekarskich. Z „Oceny skutków regulacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw” wynika, że wyliczenia Ministerstwa Zdrowia przewidują dyżurowanie lekarzy w trakcie specjalizacji w porze dziennej. Natomiast zgodnie z proponowanym art. 16i ust. 5 ustawy rozliczanie finansowe godzin dyżuru ma następować zgodnie z Kodeksem pracy, który w zupełnie inny sposób reguluje wysokość wynagrodzenia godzin nocnych. W celu uniknięcia różnicy pomiędzy środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Zdrowia a realnymi kosztami dyżuru medycznego wynikającymi z art. 95 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, Zjazd proponuje doprecyzować art. 16j ust. 2 w sposób jak wyżej wskazano.
3. W związku z projektowaną zmianą art. 16j ust. 2 ustawy, gwarantującą finansowanie przez Ministra Zdrowia dyżurów medycznych, w ocenie Zjazdu, niezbędne jest wprowadzenie regulacji określającej przepływ środków pomiędzy placówkami lub określającej swobodę zawierania umów z lekarzem realizującym staż kierunkowy poza ośrodkiem macierzystym. Ponadto, w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości w systemie wynagradzania lekarzy rezydentów odbywających staż kierunkowy w innej jednostce niż jednostka macierzysta ponosząca koszty dyżurów medycznych zgodnie z Kodeksem pracy, niezbędne wydaje się zagwarantowanie odpowiedniego wymiaru wynagrodzenia lekarzy rezydentów. W związku z tym proponuje się doprecyzować art. 16i ust. 1 jak wyżej wskazano.
część 2 – dodatek do podstawowej pensji rezydenckiej
w art. 16j ust. 2b-2c i ust. 2l ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dot. art. 2 pkt 2 lit. b projektu ustawy) proponuje się nadać brzmienie:
„2b. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub działalność dydaktyczną i badawczą w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6, otrzymując w zamian wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16j ust. 5, o kwotę: (...)
2c. Deklarację dotyczącą zobowiązania, o którym mowa w ust. 2b, lekarz składa za pomocą SMK do podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne zatrudniającego lekarza. W przypadku lekarzy nieposiadających konta SMK deklaracje, o których mowa w ust. 2b, zbiera podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne. (…)
2l. W przypadku niewywiązania się z zobowiązania, o którym mowa w ust. 2b, lub zaprzestania realizacji programu specjalizacji, lekarz jest obowiązany do zapłaty kary w wysokości równej iloczynowi liczby miesięcy pobierania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 2b, oraz kwoty odpowiednio 700 zł, w przypadku gdy lekarz ten odbywał szkolenie specjalizacyjne w priorytetowej dziedzinie medycyny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 4, albo 600 zł, w przypadku gdy lekarz odbywał szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny innej niż priorytetowa. Wyliczona kwota będzie pomniejszona o różnicę pomiędzy kwotą brutto a netto otrzymywanego zobowiązania, o którym mowa w ust. 2b.”.
Uzasadnienie:
1. Propozycje zawarte w projekcie ustawy są rozbieżne z treścią Porozumienia. Strony Porozumienia nie ustaliły wymiaru godzin, które lekarz byłby zobowiązany odpracować w zamian za pobieranie dodatkowych środków finansowych w trakcie specjalizacji w trybie rezydentury. Strony Porozumienia nie określały także powiązania obowiązku pracy z wymogiem posiadania umowy na świadczenie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przez podmiot zatrudniający lekarza.
Należy wskazać, że istnieją dziedziny priorytetowe dla systemu ochrony zdrowia, tj. patomorfologia czy radiologia, w których lekarze specjaliści świadczą usługi nie w formie zatrudnienia w wymiarze etatu, ale w formie rozliczania pojedynczych procedur. Wobec powyższego dla wskazanych specjalności, bardzo potrzebnych dla prawidłowej realizacji opieki nad polskimi obywatelami, nie będzie możliwe odpracowanie dodatku z powodu braku możliwości zatrudnienia się we wskazanej przez ustawodawcę formie.
Proponowana regulacja ogranicza także możliwości pracy przyszłych nauczycieli akademickich w uczelniach medycznych. Kształcenie przeddyplomowe ma bardzo duże znaczenie i wymagany jest stały wzrost liczby pracowników dydaktycznych. Brak uwzględnienia możliwości odpracowania dodatku do pensji rezydenckiej w formie pracy dydaktycznej jest sprzeczny z działaniami Ministra Zdrowia dotyczącymi wzrostu liczby studentów kierunku lekarskiego oraz spowoduje spadek zainteresowania tą formą realizacji wykonywania zawodu lekarza. Konsekwencją tych działań będzie niedostateczne przygotowanie studentów kierunku lekarskiego do realizacji podstawy programowej lub brak możliwości utrzymania liczby kształconych studentów ze względu na brak kadry dydaktycznej.
Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że część specjalizacji, np. stomatologicznych lub chirurgia plastyczna, nie posiada dostatecznego finansowania ze środków publicznych, uniemożliwiając lekarzom i lekarzom dentystom odpracowanie wspomnianych dodatków. Praca w przytoczonych dziedzinach odbywa się głównie w sektorze prywatnym.
2. W art. 16j ust. 2c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wskazano, że platformą zbierającą informacje na temat woli lekarza do pobierania dodatkowego wynagrodzenia ma być SMK. Z uwagi na fakt, że ustawowy obowiązek uruchomienia konta w SMK mają lekarze przystępujący do szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury od jesiennego naboru w 2017 r., znaczna grupa lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne w ramach rezydentury nie posiada konta w SMK. Wymagane jest stworzenie przejściowego rozwiązania dla wspomnianej grupy lekarzy. Optymalnym wydaje się zobowiązanie podmiotów leczniczych prowadzących szkolenie specjalizacyjne do zbierania oświadczeń od lekarzy chcących pobierać dodatkowe wynagrodzenie.
3. Zgodnie z art. 16j ust. 2l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wysokość kary, która zostanie nałożona na lekarza w przypadku przerwania szkolenia specjalizacyjnego lub niewywiązania się ze zobowiązania do przepracowania wskazanego okresu, jest wyrażona w kwocie brutto. Dodatkowe środki finansowe, o których mowa w art. 16j ust. 2b, pobierane będą przez lekarzy w kwocie netto. Wobec powyższego istnieje znaczna różnica. Kwota kary powinna odzwierciedlać prawdziwą kwotę pobranego wynagrodzenia.
część 3 – lekarze specjaliści
w art. 4 projektu ustawy ust. 3 proponuje się nadać brzmienie:
„3. Środki finansowe, o których mowa w ust 1, świadczeniodawcy przeznaczają zgodnie z ust. 2 dla lekarzy spełniających łącznie następujące warunki:
1) są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia lub są finansowani w inny sposób ze środków publicznych;
2) zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania tożsamych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie odbywania dyżurów medycznych na oddziale o podobnym profilu medycznym.”.
Uzasadnienie:
1. Zgodnie z Porozumieniem lekarze specjaliści zatrudnieni na podstawie stosunku pracy mają otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w kwocie nie mniejszej niż 6750 zł brutto miesięcznie nie później niż od dnia 1 lipca 2018 r. W Porozumieniu nie wskazano, że dotyczy to wyłącznie zatrudnienia w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń całodobowych lub całodziennych.
2. Zgodnie z Porozumieniem lekarz specjalista, aby otrzymać wyższe wynagrodzenie, miał zobowiązać się do niewykonywania świadczeń medycznych tożsamych z finansowanych ze środków publicznych. Regulacja wskazana w projekcie jest zbyt restrykcyjna.

Stanowisko Nr 2
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie czasu pracy lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża stanowisko, że zjawisko wielokrotnego, ponadnormatywnego przedłużania czasu pracy lekarzy stanowi poważny problem funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i zagrożenie dla zdrowia lekarzy.
Samorząd lekarski, sprawując nadzór nad należytym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty, nie godzi się na coraz bardziej powszechne zjawisko permanentnego przepracowania lekarzy.
Obciążanie lekarzy pracą ponad miarę, związane z brakami kadrowymi, powoduje ryzyko działań nieprofesjonalnych, skutkuje również narażeniem zdrowia i życia zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. Lekarze powinni mieć zagwarantowane godziwe warunki wykonywania zawodu, w tym odpowiedni czas odpoczynku pozwalający na regenerację sił.
Wprowadzenie powyższych postulatów wymaga przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych.

STANOWISKO Nr 3
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy przypomina, że niezmiennie postulatem samorządu lekarskiego jest ustanowienie minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej oraz dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

STANOWISKO Nr 4
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie zapowiedzi zmiany przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty
lekarzom spoza Unii Europejskiej XIV Krajowy Zjazd Lekarzy stanowczo protestuje przeciwko planom zmiany przepisów umożliwiających lekarzom spoza Unii Europejskiej wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez obniżenie standardów stosowanych wobec lekarzy niebędących obywatelami Unii Europejskiej.

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął także następujące apele:

Apel Nr 1
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom nieodpłatnej możliwości korzystania z systemu prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.
Uzasadnienie
W związku z nałożonym na podmioty wykonujące działalność leczniczą prawnym obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej oraz ich różnym stopniem zinformatyzowania oraz skutkami finansowo-organizacyjnymi związanymi z zakładanym wdrożeniem ww. obowiązku, XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do władz publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom możliwości korzystania  z nieodpłatnego programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Biorąc pod uwagę szczególny, wrażliwy charakter danych medycznych, skalę ich przetwarzania, jak również ogólną tendencję informatyzacji w ochronie zdrowia postulowane jednolite działania władz publicznych, w tym zakresie gwarantowałoby przede wszystkim zapewnienie spójności programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej z innymi systemami informatycznymi działającymi w ochronie zdrowia.

Apel Nr 2
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia o rozłożenie na etapy i przesunięcie w czasie obowiązku pełnego wdrożenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do czasu przeprowadzenia udanego pilotażu potwierdzającego sprawność systemu.

Apel Nr 3
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia o opracowanie i wdrożenie koniecznych zmian organizacyjno-prawnych ułatwiających lekarzom dentystom uzyskiwanie specjalizacji.
Uzasadnienie
W związku z postępującymi niekorzystnymi zmianami demograficznymi w strukturze wieku i spadającą liczbą aktywnych zawodowo lekarzy dentystów posiadających specjalizację oraz restrykcyjnymi wymogami akredytacyjnymi dla placówek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji XIV Krajowy Zjazd Lekarzy wnosi o opracowanie i wdrożenie koniecznych zmian organizacyjno-prawnych ułatwiających lekarzom dentystom uzyskiwanie specjalizacji.

Apel Nr 4
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.

do Sejmu RP i Senatu RP
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Sejmu RP i Senatu RP o zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tak aby lekarzom i lekarzom dentystom w trakcie wykonywania czynności zawodowych przysługiwała ochrona prawna należna funkcjonariuszom publicznym.

APEL Nr 5
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych w celu zapisania w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty prawa do urlopu szkoleniowego dla każdego lekarza w wymiarze 7 dni w roku.

Apel Nr 6
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów o powołanie ponadpartyjnego zespołu ds. reformy w ochronie zdrowia. Samorząd lekarski deklaruje aktywny udział w pracach tego zespołu.
Uzasadnienie
W ocenie XIV Krajowy Zjazd Lekarzy ochrona zdrowia, niezależnie od poglądów politycznych, stanowi dobro ogólnospołeczne, a obecny system oraz jego finansowanie nie gwarantują bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy postuluje o wypracowanie wspólnego programu, który w wyniku uzyskanego consensusu byłby realizowany przez polski rząd, niezależnie od tego, które partie stałyby u władzy.
Wobec powyższego konieczne jest zaangażowanie wszystkich przedstawicieli ugrupowań politycznych reprezentujących możliwie jak najszerszą reprezentację społeczną.

APEL Nr 7
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 roku
do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża stanowczy protest wobec sposobu wdrażania przez władze państwowe reform wprowadzających tzw. e-zwolnienia oraz e-recepty i apeluje do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o natychmiastową zmianę regulacji prawnych.
UZASADNIENIE
Narzucenie ustawą powyższych rozwiązań jako jedynych jest wyrazem ignorowania rzeczywistości. Wielu lekarzy, z uwagi na wiek, warunki zdrowotne, brak możliwości używania komputera i dostępu do internetu, nie będzie mogło stosować e-zwolnień i e-recept. Spowoduje to wykluczenie dużej grupy lekarzy z aktywnego życia zawodowego, co wobec dramatycznego braku lekarzy w Polsce, może skutkować trudnościami w uzyskaniu przez pacjentów należnych świadczeń zdrowotnych.
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy domaga się likwidacji sztywnej ramy czasowej wprowadzającej obowiązek wystawiania e-recept i e-zwolnień oraz trwałego zachowania możliwości wystawiania, w określonych warunkach, zwolnień i recept, niezależnie od form elektronicznych, w dotychczasowej formie.

APEL Nr 8
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Prezesa Rady Ministrów

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apelują do Prezesa Rady Ministrów o jak najszybsze rozwiązanie problemów zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne i ich rodziców, protestujących w gmachu Sejmu.
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy, w pełni rozumiejąc sytuację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w imieniu których jest prowadzony protest w Sejmie, zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów o niezwłoczne podjęcie rzeczowych rozmów zmierzających do zbliżenia stanowisk i rozwiązania problemu.

APEL Nr 9
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
do prezesów rad lekarskich

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do lekarzy i lekarzy dentystów, którym powierzono funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej lub okręgowej rady lekarskiej o zawieszenie aktywności w organizacjach politycznych na czas pełnienia tej funkcji w samorządzie lekarskim.
Uzasadnienie
Samorząd lekarski jest organizacją apolityczną, którego realizacja zadań ustawowych musi wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich koleżanek i kolegów niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu zawodowego czy posiadanego światopoglądu. W tym względzie szczególne znaczenie ma postawa liderów izb lekarskich, których działania na tym polu powinny zawsze mieć charakter transparentny, przyczyniając się do integracji lekarzy i lekarzy dentystów. Wobec powyższego, równoległe pełnienie przez prezesa rady lekarskiej innych funkcji w organizacjach politycznych czy kandydowanie pod ich szyldem w wyborach powszechnych może prowadzić do utraty zaufania do całego samorządu lekarskiego.

Apel Nr 10
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych rad lekarskich

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych rad lekarskich o podjęcie działań mających na celu wyodrębnienie celowych funduszy przeznaczonych na ochronę wizerunku lekarza i lekarza dentysty.
Środki z takiego funduszu powinny być w szczególności przeznaczone na informowanie społeczeństwa o sposobie organizacji systemu opieki zdrowotnej i o bieżących problemach w ochronie zdrowia. Ponadto wydatki z funduszu powinny być przeznaczone na monitorowanie mediów i reagowanie na przejawy dewaluowania w przestrzeni publicznej zawodu lekarza, a przez to służyć poprawie wizerunku lekarza i budowaniu dobrego imienia i autorytetu całego zawodu i samorządu zawodowego.
Fundusz utworzony przez Naczelną Rade Lekarską powinien być przeznaczony na cele wizerunkowe w sprawach dotyczących określonej grupy lekarzy bądź całego środowiska, natomiast fundusze utworzone przez okręgowe rady lekarskie stanowić finansowe zasoby na cele szybkiego reagowania w sprawach jednostkowych lekarzy, którzy zwrócili się o pomoc do izby lekarskiej (Okręgowej Rady Lekarskiej, Biura Prawnego, Rzecznika Praw Lekarza) w sprawach związanych m. in. z pomówieniem, zniesławieniem czy naruszeniem dóbr osobistych związku z wykonywaniem zawodu.

APEL Nr 11
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
do Rady Ministrów

Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Rady Ministrów o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu  w zakresie dotyczącym autoklawów medycznych. Zmiana powinna polegać na zwiększeniu pojemności urządzeń podlegających dozorowi technicznemu z 2 dm3 do 23 dm3 w § 1 pkt 1 lit. a wymienionego rozporządzenia.
Uzasadnienie
Autoklawy medyczne są wyposażone w nowoczesne systemy zapobiegające awariom, co wystarczająco zapobiega wypadkom przy użytkowaniu autoklawów. Badania techniczne i certyfikaty konieczne do dopuszczenia tych urządzeń na rynek są wystarczającym gwarantem ich bezpiecznej pracy.

APEL Nr 12
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o przygotowanie podstawowych wytycznych i zaleceń dla praktyk lekarskich w związku z wejściem  w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

APEL Nr 13
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o uwzględnienie w całości uwag, zawartych w opinii Porozumienia Rezydentów OZZL, do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, realizującej porozumienie z dnia 8 lutego 2018 r. pomiędzy Porozumieniem Rezydentów OZZL a Ministrem Zdrowia.
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy żąda literalnego wypełnienia powyższego porozumienia.

APEL Nr 14
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do uczelni medycznych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz okręgowych rad lekarskich

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do uczelni medycznych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz okręgowych rad lekarskich o podjęcia działań na rzecz obowiązkowej, szeroko pojętej edukacji przeddyplomowej i podyplomowej  w przedmiocie medycyna paliatywna.
XIV Krajowy Zjazd Lekarzy uważa, że edukacja w przedmiocie medycyny paliatywnej w trakcie kształcenia, zarówno przed jak i podyplomowego, powinna być prowadzona przez lekarzy specjalistów medycyny paliatywnej.
Wskazane jest prowadzenie działań na rzecz zapewnienia równomiernego i adekwatnego do potrzeb oraz prowadzonego pod nadzorem specjalistów medycyny paliatywnej dostępu do różnych form opieki paliatywnej (hospicyjnej).

APEL Nr 15
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej, przyjętym przez Naczelną Radę Lekarską w uchwale Nr 6/17/VII z dnia 10 marca 2017 r.

APEL Nr 16
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o utworzenie w Ministerstwie Zdrowia komórki organizacyjnej ds. stomatologii.

APEL Nr 17
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianę rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179 poz. 1065, z późn. zm.) poprzez zmianę Ip. 7 załącznika do tego rozporządzenia i wskazanie przy pozycji:
— „dziedzina nauk o zdrowiu” - dyscyplin naukowych właściwych dla zawodów medycznych innych, aniżeli zawody lekarza i lekarza dentysty, oraz dyscypliny biologii medycznej,
— „dziedzina nauk medycznych” - wyłącznie dyscyplin naukowych medycyny i stomatologii.
Na skutek zmiany ww. rozporządzenia stopień naukowy doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego nauk medycznych powinien przysługiwać wyłącznie osobom, które ukończyły studia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym oraz uzyskały w tej dziedzinie odpowiedni stopień naukowy, natomiast osobom, które uzyskały stopnie naukowe z innych nauk o zdrowiu (np. pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego), przysługiwałby odpowiednio stopień doktora nauk o zdrowiu lub doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.
UZASADNIENIE
Za całkowicie niedopuszczalne należy uznać posługiwanie się przez osoby niebędące lekarzami lub lekarzami dentystami stopniem doktora nauk medycznych. W przypadku używania przez takie osoby stopnia „dr n. med.", u pacjenta wywołuje się błędne wrażenie, że osoba posługująca się takim stopniem jest lekarzem. W przypadku bowiem, gdy dany lekarz posiada stopień naukowy doktora, nie posługuje się przed nazwiskiem skrótem „lek." lecz zamiast niego właśnie skrótem „dr n. med.".

APEL Nr 18
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 roku
do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia oraz do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do uchwalenia przepisów prawnych, które pozwolą emerytom pobierającym rentę na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773) uzyskiwać dodatkowy przychód bez utraty prawa do tego świadczenia.
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:
1) przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
2) emeryturę powiększoną o połowę renty.
Jednocześnie, jak stanowi art. 26 ust. 3, przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu. W konsekwencji nawet uzyskanie przychodu o symbolicznej wysokości pozbawia osoby wcześniej korzystające z tej możliwości pobierania ww. świadczeń w zbiegu.
Obecny stan prawny - zwłaszcza w sytuacji gdy brakuje pracowników w wielu obszarach rynku pracy i gdy wydłużeniu uległ wiek emerytalny - oznacza dyskryminację seniorów - emerytów, którzy stracili zdrowie w czasie pracy lub na skutek złych warunków BHP. Postulat likwidacji tej regulacji wielokrotnie zgłaszali pacjenci podczas udzielania porad lekarskich. Niewątpliwie ma on więc szerokie poparcie społeczne, które w pełni uzasadnia konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy niekorzystnych skutków powołanego wyżej przepisu i podjęcie prac nad jego usunięciem z obowiązującego porządku prawnego.

Apel Nr 19
XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 26 maja 2018 r.
do Władz Publicznych

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Władz Publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o zwiększenie publicznych nakładów finansowych na opiekę stomatologiczną.
Uzasadnienie
Udokumentowany zły stan uzębienia Polaków jest przede wszystkim wynikiem wieloletnich zaniedbań w publicznym finansowaniu świadczeń stomatologicznych, nie adekwatnym do rzeczywistych społecznych potrzeb.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-05-30 17:13:46