1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Udostępnianie informacji z dyplomu specjalisty – pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

7 lutego 2018 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego następujące pismo:

„Zwracam się do Pana z gorącym apelem o podjęcie niezwłocznych działań, które rozwiążą problem związany z obecnym brzmieniem przepisu art. 16w ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej ustawą.

Przepis art. 16w ust. 5 ustawy stanowił, w brzmieniu obowiązującym do 1 maja 2017 r., że dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) przekazuje kopię dyplomu specjalisty do właściwej dla lekarza okręgowej izby lekarskiej. Powyższe rozwiązanie gwarantowało niezwłoczną aktualizację danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską. Na podstawie przekazanej kopii dyplomu okręgowe rady lekarskie aktualizowały dane w prowadzonych rejestrach, co następnie znajdowało odzwierciedlenie w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób gromadzone w ww. rejestrach dane dotyczące lekarzy posiadających specjalizację (rodzaje specjalizacji, datę jej uzyskania, dane dotyczące dokumentu potwierdzającego ten fakt) były aktualne i rzetelne.

Zmiany przepisów dotyczących specjalizacji lekarskich wprowadzone do ustawy ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), zniosły obowiązek przekazywania kopii dyplomów specjalisty okręgowym radom lekarskim. Zgodnie z treścią art. 16w ustawy w brzmieniu obowiązującym obecnie samorząd lekarski (konkretnie Naczelna Rada Lekarska) uzyskuje dostęp do wyników Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego za pomocą SMK.

Pragnę wskazać, że udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej jedynie wyników PES nie może zastąpić przekazywania kopii dyplomu okręgowym izbom lekarskim w roli mechanizmu gwarantującemu rzetelność i aktualność danych gromadzonych w rejestrach okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej. Przekazanie wyników PES opisane w sposób szczegółowy w § 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r. poz. 26) ma nastąpić niezwłocznie, podczas gdy na wystawienie dyplomu specjalisty ustawa daje dyrektorowi CEM 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PES).

Wskazuje to, że w chwili udostępnienia wyników nie będzie jeszcze wystawiony dyplom specjalisty, nie będzie zatem znana data jego wystawienia ani numer dyplomu. Udostępnianie Naczelnej Radzie Lekarskiej wyników PES nie może zatem zastąpić poprzednio funkcjonującego systemu przekazywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przez lekarzy i lekarzy dentystów tytułu specjalisty. Potrzeba posiadania rzetelnych i aktualnych danych dotyczących kwalifikacji lekarzy i lekarzy dentystów jest oczywista i niezbędna m.in. z punktu widzenia planowania potrzeb, kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia. Obecnie aktualność i rzetelność danych gromadzonych w rejestrach okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej jest zagrożona. Powyższe wskazuje na potrzebę zapewnienia prawnych jak i technicznych podstaw do przekazywania przez dyrektora CEM właściwym organom samorządu lekarskiego danych dotyczących uzyskanych przez lekarza specjalizacji.

Rozwiązaniem opisanego problemu byłoby udostępnianie Naczelnej Radzie Lekarskiej lub bezpośrednio właściwym okręgowym radom lekarskim informacji zamieszczanych na wystawianych dyplomach specjalisty tj.:
1) imienia i nazwiska,
2) nr PWZ,
3) imienia i nazwiska kierownika specjalizacji,
4) oceny z PES,
5) daty uzyskania tytułu specjalisty,
6) nr dyplomu specjalisty,
7) daty wystawienia dyplomu specjalisty.

Przekazywanie powyższych danych powinno mieć wyraźne oparcie w przepisach prawa co zapewni stabilne narzędzie do bieżącego i sprawnego aktualizowania rejestrów lekarzy prowadzonych przez okręgowe rady lekarskiej oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

Mam nadzieję, że Pan Minister podejmie szybkie działania w przedmiotowej sprawie. Samorząd lekarski wyraża gotowość do merytorycznej współpracy w zakresie rozwiązania ww. problemu".

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-02-07 14:17:01