logo: NIL

Jak dobrze wiadomo, sporo energii po uchwaleniu ustawy o COVID z 2 marca zajęła samorządowi próba przekonania władz publicznych o poważnym (niestety intencjonalnym) błędzie w ustawie, jakim było spowodowanie zagrożenia, że przy chęci wprowadzenia przez MZ restrykcjiw obrocie wyrobami medycznymi praktyki lekarskie, pielęgniarskie i fizjoterapeutyczne nie dostaną tych wyrobów w hurotowniach z powodu ustawowego zakazu . Korzystną zmiane wprowadzała inicjatywa senacka z 13 marca. Dzis już wiemy, że nie ma ona żadnych szans . Dowodem na to, że władze poważnie rozważają mozliwośc takich restrykcji jest fakt, że w projekcie z 25 marca (druk sejmowy 301) doprecyzowano brzmienie owego nieszczęsnego art.85a Prawa farmaceutycznego (usuwajac przy tym dodatkowo istotny błąd techniczny w ust.3) .

Prezes NRL zwrócił się 25 marca do Prezesa UOKiK z apelem o niezwłoczna interwencję u Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Pismo nadmienia o samym przepisie , iż "Obecnie nie znalazł on jeszcze zastosowania, gdyż minister zdrowia nie wydał jak dotychczas obwieszczenia, o którym mowa w ustępie 4 art. 85a. Jednakże prawdopodobny rozwój sytuacji oraz racjonalność ustawodawcy nakazują uznać za wysoce prawdopodobne, że przepis ten będzie wspomnianym obwieszczeniem uruchomiony."

Zmiana została -jak wszystkie - przegłosowana zgodnie z przedłożeniem rządowym. Jakie brzmienie przyjmie więc art.85a Prawa farmaceutycznego po zatwierdzeniu nowelizacji przez Senat?

Art. 85a. 1. Hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 3, wyłącznie do innych hurtowni farmaceutycznych, aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wytwórcy, autoryzowani przedstawiciele, dystrybutorzy i importerzy wyrobów medycznych oraz producenci i importerzy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego są obowiązani do zbywania wyrobów lub środków określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 3, wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.,

3. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które mogą być. zbywane zgodnie z ust. 1 lub 2.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do tworzenia albo odtwarzania rezerw strategicznych.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na zbywanie przez podmioty wymienione w ust. 1 i 2 produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 3, na rzecz innego podmiotu niż hurtownia farmaceutyczna, apteka, punkt apteczny lub zakład leczniczy podmiotu leczniczego.

Z istotnych zmian, które stanowią punkt zaczepienia naszych dalszych prac wskazać należy dodanie ust.5 uprawniającego ministra zdrowia do wydania zgody na rzecz "innego podmiotu". Sformułowanie to sugeruje jednak, że byłaby to raczej decyzja indywidualna. Prezydium NRL w swoim stanowisku do druku 301 postulowało dodanie słów "lub rodzaju podmiotów", co umożliwiłoby decyzję ministra wobec określonej grupy (np praktyk zawodowych).

Niemniej, jest to jakaś szansa. Można sobie wyobrazić powstanie podmiotu gospodarczego, będącego całkowicie zaleznego np. od izb lekarskich , który uzyskawszy taka zgodę dystrybuowałby wyroby medyczne pozyskiwane od hurotwni lub od producentów czy importerów wśród praktyk lekarskich. Jeśliby miał na tym zawisnąć byt praktyk- warte rozważenia.

 

Dodane: 2020-03-29, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj