logo: NIL
29 marca 2020r.

O tarczy napisano już wiele zanim pojawił sie jej ustawowy zarys. W dniu spisania tych uwag ustawa sejmowa nie jest jeszcze zatwierdzona przez Senat, jednak wsystko wskazuje na to, że Senat nie będzie chciał przedłużać procedowania nad pakietem ratunkowym dla gospodarki i kierując się dobrem nadrzędnym pozwoli na uruchomienie uchwalonych przez Sejm regulacji. Wbrew pozorom, z lektury doniesień w prasie gospodarczej wcale nie wynika, aby zakres pomocy był dla wszystklich jasny (sprzeczne doniesienia). Zanim wszystko sie wyklaruje i zostanie obudowane w wyjasnienia urzędów państwowych (niestety, bywa, że praktyka jest w detalach odmienna od zapisów ustawowych) pozostaje skupić się na tym co w miarę jasne.

Mówimy cały czas o zmianach w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Nowelizacja ustawy (z druku sejmowego 299)

Niektórzy zadają sobie pytanie, czy wobec spadku obrotów, będących wynikiem np lutowych wakacji nie wyjdą w świetle ustawy na "marcowych krezusów"? i nie pozbawią się przez to prawa do wsparcia.

Jak zatem ma być ustalana podstawa do objecia wsparciem w przypadku mikroprzedsiebiorstw (zatrudniajacych 1-9 pracowników)?

Art.15g 9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
  2. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wydaje się więc, że formuła jest dość elastyczna. W przypadku opcji z pkt.2 wszystko będzie zależało od tego, jak kształtowac sie będzie koniunktura przy powrocie do przyjęć planowych. Spodziewać się można jednak, że w placówkach udzielających świadczeń wyłącznie komercyjnych kwiecień będzie miesiącem, w którym spadek obrotów o 25% nastąpi (brak świadczeń planowych- endodoncji, protetyki). 

Zagwozdka szykuje się jednak dla praktyk udzielających świadczeń z tytułu umowy z NFZ. Rozporządzenie z 15 marca daje prawo do wystawienia faktury w wysokości 1/12 niezależnie od wartości wynikających z raportu statystycznego. Jak pisaliśmy już, jest to jednak rodzaj "kredytu" , który trzeba odrobić świadczeniami do końca 2020r. Może się okazać, że wystawiając fakturę w kwietniu z ryzykiem, że nie odrobimy świadczeń, przez co zredukujemy sobie faktury w listopadzie czy grudniu, de facto pozbawimy się jakiejś części rocznego przychodu z kontraktu, a wsparcia z tytułu art.15g nie otrzymamy. Dlatego też już dwukrotnie NRL sygnalizowła konieczność ustalenia sposobu "odrabiania" tych świadczeń (NRL proponuje na tę część ustanowienie przelicznika korygującego).

Oczywstym jest, że w przypadku udzielania świadczeń i komercyjnych i z tytułu kontraktu z NFZ wartości te do ustalenia "obrotu gospodarczego" się sumują.

Omawiana częśc pakietu jest korzystna poprzez dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne (ale w części finansowanej przez pracodawcę).
Inną formą wsparcia , zgodnie z art. 31zo znowelizowanej ustawy będzie uprawnienie:

  • mikroprzedsiębiorcy  do złożenia  wniosku do ZUS o umorzenie składek (włącznie z ub.zdrowotnym ) za marzec, kwiecień i maj 2020r.
  • osoby samozatrudnionej (analogiczne umorzenie) , o ile przychód za marzec nie był wyższy niż 15 861 zł. Taka osoba wniosek składa pod rygorem odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawdziwych danych (chodzi o wysokość przychodu)

dla tej formy wsparcia ustawa nie przewiduje warunku spadku obrotów.
Ciąg dalszy zapewne nastąpi..

ac

Dodane: 2020-03-29, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj