logo: NIL

STANOWISKO Nr 7/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, o którym Pan Bernard Waśko Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych poinformował w piśmie z dnia 9 stycznia 2020 r., znak: DGL.0210.1.2020, zgłasza zastrzeżenia do zmian wprowadzanych w załączniku nr 2 do zarządzenia, określającym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – programy lekowe, polegających na wprowadzeniu do wzoru umowy postanowienia zobowiązującego świadczeniodawców do udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych dyrektorowi oddziału Funduszu lub Prezesowi Funduszu do realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w art. 107 w ust. 5 pkt 26 oraz art. 102 ust. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku o ich udzielenie. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie widzi uzasadnienia dla skrócenia czasu przekazywania tych informacji z 3 do 2 dni, a Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w uzasadnieniu do projektu zarządzenia nie wyjaśnił motywów wprowadzanych w tym zakresie zmian.

Dodane: 2020-01-22, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj