logo: NIL

 

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w piśmie do Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ Leszka Szalaka poinformował, że nie podziela jego stanowiska przedstawionego w piśmie z 9 stycznia 2014 r. w sprawie trybu wydania zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 57/2013/DSOZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

„W myśl § 2 ust. 2 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Prezes Funduszu zasięga opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy, kryteriów oceny ofert w tym także warunków wymaganych od świadczeniodawców.

Przedmiotem regulacji ww. zarządzenia są warunki postępowania w sprawie przygotowania i składania ofert, co wprost wynika z treści § 1 zarządzenia. Zgodnie natomiast z treścią § 5 przedmiotowego zarządzenia oferent obowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty spełniającej warunki zawierania umów, zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia. Nie ulega zatem wątpliwości, że w powyższym zakresie zarządzenie określa warunki wymagane od świadczeniodawców i jego wydanie powinno zostać poprzedzone konsultacjami, o których mowa w § 2 ust. 2 OWU.”

 

Dodane: 2014-04-17, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj