logo: NIL
Zarządzenie

z uzasadnienia

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 374).

Na mocy ww. przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19.

Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano katalog produktów rozliczeniowych.

Jedną ze zmian jest dodanie do katalogu świadczeń zwiazanych ze zwalczaniem COVID-19 świadczen stomatologicznych:

  1. w § 2 w ust. 1:

a) [...]

b) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) w przypadku doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń, nie mniej niż 8 godzin na dobę, w dni powszednie, soboty, niedziele i święta, w dentobusach w miejscach wskazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) w przypadku doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń, nie mniej niż 8 godzin na dobę, obsady kadrowej oraz sprzętu w dni powszednie, soboty, niedziele i święta;”;

 

W załączniku- tabela- dodano też elementy związane ze świadczeniami stomatologicznymi:

19.

99.08.0001

Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania doraźnych świadczeń stomatologicznych w dentobusie

285

za godzinę

20.

99.08.0002

Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania doraźnych świadczeń stomatologicznych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

100

za godzinę

21.

99.08.0003

Doraźne świadczenia stomatologiczne

iloczyn wartości punktowej zgodnej z wartością określoną w katalogu do obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej, ceny za punkt 1,00 oraz współczynnika korygującego o wartości 2,4

- za świadczenia określone w katalogu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej ze współczynnikiem korygującym o wartości 2,4;
- sumuje się do rozliczenia łącznie z produktem 99.08.0001 lub produktem 99.08.0002

Dodane: 2020-03-28, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj