logo: NIL

APEL Nr 34/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 29 października 2020 r.

do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

o podjęcie rozmów  w sprawie finansowania i organizacji udzielania gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o podjęcie pilnych rozmów z samorządem lekarskim w sprawie finansowania i organizacji gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej, które będą udzielane w perspektywie najbliższego czasu.

Wszelkie dane oraz fakt pogarszającej się sytuacji epidemicznej wskazują na problem w zapewnieniu bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, który zdominuje opiekę zdrowotną przez kilka lub kilkanaście miesięcy. Powyższe będzie miało niewątpliwie wpływ na zdolność utrzymania przez świadczeniodawców liczby przyjmowanych pacjentów, nawet na obecnym poziomie.

Wskazane wyżej okoliczności powodują, że należy podjąć pilną, strategiczną decyzję wobec niemal wszystkich placówek opieki zdrowotnej, szczególnie tam gdzie udzielanie świadczeń jest niemożliwe, lub gdzie niezależnie jak bardzo wydłuży się okres rozliczeniowy, niemożliwe jest nadrobienie niedowykonań z powodu:

  • charakteru świadczeń lub braku przypisania do danego zakresu możliwości udzielenia teleporady,
  • charakteru samej jednostki rozliczeniowej (np. osobodzień).

Zwrócić należy uwagę, że kontrakty z NFZ cechuje niska rentowność i wszelkie odchylenia od poziomu wykonań rzutują z całą bezwzględnością na płynność finansową placówki medycznej. Jakiekolwiek zmiany w samym ich funkcjonowaniu, czy poziomie zatrudnienia są najczęściej niemożliwe z uwagi m.in. na zobowiązania utrzymania miejsc pracy zawarte w umowach o środki pomocowe otrzymane w ramach dotychczasowych Tarcz Antykryzysowych. Nadto podkreślenia wymaga, że w obecnej sytuacji redukcja liczby zatrudnionego personelu medycznego nie jest działaniem rekomendowanym przez samorząd lekarski.

Ponadto Prezydium NRL zwraca uwagę, że przewidziana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, formuła upoważnienia dla Prezesa NFZ do wydłużenia okresu rozliczeniowego z jednoczesnym określeniem sposobu tego wydłużenia upoważnia tym samym Prezesa NFZ do zastosowania rozwiązań określających sposób rozliczenia wykonań. Z powyższego wynika, że wsparcie Płatnika może przyjąć różnorakie formy, dlatego też w sprawie znalezienia ich optymalnego kształtu Prezydium NRL deklaruje swoją gotowość do konsultacji.

Jednocześnie Prezydium NRL informuje, że odrębnym apelem zwróci się do Ministra Zdrowia o przywrócenie przepisu umożliwiającego świadczeniodawcy wystąpienie do Funduszu z wnioskiem o to, aby należność dla danego zakresu świadczeń była ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (formuła faktur 1/12).

 

 

 

         SEKRETARZ                                                                       PREZES

 

        Marek Jodłowski                                                               Andrzej Matyja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj