1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

SKOK w Wołominie – wezwania do zapłaty

Do Naczelnej Izby Lekarskiej zwrócili się lekarze, którzy otrzymali od syndyka masy upadłościowej SKOK w Wołominie w upadłości likwidacyjnej „wezwanie do pokrycia strat Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie do wysokości dwukrotności wpłaconych udziałów”. Syndyk – domagając się kwoty określonej w wezwaniu - powołuje się na art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, który ma następującą treść „Odpowiedzialność członków kas za straty powstałe w kasie, może zostać podwyższona w statucie kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów” oraz na § 59 ust. 5 statutu SKOK Wołomin przewidujący odpowiedzialność członków tej kasy do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów.

Według posiadanych przez Naczelną Izbę Lekarską informacji roszczenie dochodzone przez syndyka jest sporne.

Po pierwsze, wskazuję, że w tej sprawie stanowisko zajęła Prokuratura Krajowa w komunikacie opublikowanym w 2017 r. pod adresem: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-kraju/prokuratura-staje-w-obronie-czlonkow-skok-wolomin/, z którego wynika, że w ocenie Prokuratury Krajowej syndyk masy upadłości SKOK Wołomin nie ma uprawnień do wzywania członków SKOK do uzupełnienia przez nich udziałów do podwójnej wysokości.

Po drugie, zasadność kierowania wezwań do zapłaty przez syndyka w opisanej sytuacji zakwestionowano również w Komentarzu do prawa upadłościowego pod red. A.J. Witosza, wyd. 2017 r. (strona 1051-1052, uwagi do art. 441a). 

Z treści komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych strata bilansowa kasy powinna być pokryta w tym samym roku, w którym wystąpiła. Najpierw w oparciu o fundusz zasobowy, a w części przekraczającej ten fundusz – ze środków funduszu udziałowego. Natomiast do wystąpienia dodatkowej odpowiedzialności członków SKOK za stratę bilansową niezbędna jest uchwała walnego zgromadzenia o pokryciu straty. Powinna ona zobowiązywać członków kasy do wniesienia dopłat. Przesłanką do podjęcia takiej uchwały jest niewystarczający do pokrycia straty poziom funduszu zasobowego i udziałowego. Co ważne, Prokuratura Krajowa uznała, że uchwała o pokryciu straty bilansowej przez wezwanie członków do wniesienia dopłat powinna zapaść w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego, na walnym zgromadzeniu zwołanym m.in. w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Tymczasem syndyk dochodzi pokrycia straty finansowej, która wystąpiła w SKOK Wołomin w roku 2014, i nie dysponuje taką uchwałą walnego zgromadzenia. W rezultacie Prokuratura Krajowa uznała, że działania syndyka są nieuzasadnione.
Dostrzegając, że zagadnienie „uruchomienia” odpowiedzialności członków za straty powstałe w SKOK bez uprzedniej uchwały zgromadzenia, a jedynie na mocy decyzji syndyka, jest sporne, a brak w tym względzie publikowanych orzeczeń sądowych oraz mając na uwadze fakt, że pomimo stanowiska Prokuratury Krajowej z 2017 r. syndyk nie zaprzestał kierowania dalszych wezwań do zapłaty, Naczelna Izba Lekarska wystąpiła do I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego, Pana Bogdana Świączkowskiego o udzielenie informacji, czy stanowisko Prokuratury Krajowej z 2017 r. jest nadal aktualne.

Warszawa, 11 maja 2018 r.

oprac. MK/ZRP/NIL

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2018-05-11 16:18:27