1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Udzielanie informacji zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą

W dniu 25 listopada 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. poz. 1754).
Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wystąpienie zakładu ubezpieczeń do podmiotu wykonującego działalność leczniczą o udzielenie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych oraz osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, będzie musiało zawierać m.in. podstawę prawną upoważniającą zakład do otrzymania informacji, zakres tej informacji oraz dane ubezpieczonego lub osoby, na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia. Takie wystąpienie będzie podpisywać lekarz upoważniony przez dany zakład ubezpieczeń. Do wystąpienia będzie musiała być załączona kopia pisemnej zgody ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia albo jej przedstawiciela ustawowego.
Informacje przekazywane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą będą podpisywać osoby wykonujące zawód medyczny.
Wysokość opłaty za udzielenie informacji będzie samodzielnie ustalał podmiot wykonujący działalność leczniczą. Przy ustalaniu opłaty podmiot ten powinien uwzględnić niezbędne koszty poniesione do wytworzenia, przetworzenia i udzielenia informacji.
Udzielenie informacji musi następować z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych.
Do wystąpień zakładów ubezpieczeń o przekazanie informacji o stanie zdrowia złożonych przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji (Dz. U. poz. 605).

Opr. ZRP/MBK

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2016-11-18 09:14:43