1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm 23 marca 2017 r.  ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa, która wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, reguluje kwestie:

1) praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia,

2) doprecyzowania przepisów w zakresie niektórych praw pacjenta,

3) uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta,

4) funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące praw pacjentów małoletnich, statuuje prawo do umierania w spokoju i godności oraz prawo pacjenta do leczenia bólu.

Ustawa modyfikuje również przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów oraz zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Wprowadzone zostają regulacje określające sposób postępowania z dokumentacją medyczna podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w przypadku zaprzestania przez ten podmiot działalności leczniczej. Dokumentację medyczną w takiej sytuacji przejmie podmiot, który przejął zadania podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej, a w przypadku braku podmiotu przejmującego:

  1. podmiot tworzący lub sprawujący nadzór;
  2. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywania działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej – w przypadku podmiotu leczniczego innego niż określony w pkt 1 oraz praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych – w przypadku śmierci odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej, wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W przypadku gdy nie będzie możliwe ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej, za przechowywanie dokumentacji medycznej odpowiadać będzie wojewoda.

W świetle przepisów ustawy w przypadku niedopełnienia obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nałoży, w drodze decyzji administracyjnej, na ostatniego kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, likwidatora albo syndyka karę pieniężną w wysokości do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Ustawa gwarantuje samorządowi lekarskiemu oraz samorządowi pielęgniarek i położnych finansowanie zadania przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej przejętej w przypadku śmierci odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej, wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej.

Dodatkowo ustawa uzupełnia przepisy określające procedurę postępowania przed komisjami wojewódzkimi do spraw zdarzeń medycznych.

Treść uchwalonej ustawy wraz z przebiegiem procesu legislacyjnego dostępne na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1218

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data opublikowania: 2017-04-13 17:38:31