1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wynagrodzenie zasadnicze rezydentów w nowym rozporządzeniu

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 października 2017 r. pod pozycją 2017 ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury. Jak wiadomo treść tego rozporządzenia była jednym z przedmiotów sporu między protestującymi lekarzami rezydentami a Ministrem Zdrowia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 31 października 2017 r., z mocą od dnia 1 lipca 2017 r. Taki retroaktywny skutek rozporządzenia oznacza, że lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w ramach rezydentury otrzymają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane w tym rozporządzeniu z wyrównaniem liczonym od dnia 1 lipca 2017 r.

Rozporządzenie wprowadza dwie tabele określające poziom wynagrodzeń zasadniczych rezydentów – pierwsza tabela wynagrodzeń dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 roku oraz we wcześniejszych postępowaniach kwalifikacyjnych. Druga tabela określa wynagrodzenia zasadnicze dla rezydentów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w roku 2017 i w kolejnych postępowaniach kwalifikacyjnych.

Już na etapie prac legislacyjnych nad rozporządzeniem padało wiele – moim zdaniem niepozbawionych racji - uwag krytykujących takie różnicowanie płac rezydentów w zależności od tego, kiedy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne. 

Zgodnie z tabelą określającą wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla rezydentów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania rezydentury w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnych w roku 2017 lub w poprzednich postępowaniach kwalifikacyjnych, wysokość wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2017 r. będzie wynosiła 3.570 złotych w pierwszych dwóch latach rezydentury i wzrośnie do 3.891 zł po dwóch latach rezydentury. Dla piętnastu specjalizacji wymienionych w tej tabeli wysokość wynagrodzenia od 1 lipca 2017 r. będzie wyższa i będzie kształtowała się na poziomie 4.070 zł, a po dwóch latach specjalizacji - 4.391 zł.

Specjalizacje z wyższym wynagrodzeniem to:
1. anestezjologia i intensywna terapia,
2. chirurgia onkologiczna
3. geriatria
4. hematologia
5. medycyna ratunkowa
6. medycyna rodzinna
7. neonatologia
8. neurologia dziecięca
9. onkologia i hematologia dziecięca
10. onkologia kliniczna
11. patomorfologia
12. pediatria
13. psychiatria dzieci i młodzieży
14. radioterapia onkologiczna
15. stomatologia dziecięca

Natomiast zgodnie z tabelą określającą wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla rezydentów, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania rezydentury w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w roku 2017 lub w kolejnych postępowaniach kwalifikacyjnych, wysokość wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2017 r. będzie wynosiła 3.570 złotych. Dla dwudziestu specjalizacji wymienionych w tabeli wysokość tego wynagrodzenia od 1 lipca 2017 r. będzie wynosiła 4.770 zł.

Te specjalizacje z wyższym wynagrodzeniem to:
1. anestezjologia i intensywna terapia,
2. chirurgia onkologiczna
3. geriatria
4. hematologia
5. medycyna ratunkowa
6. medycyna rodzinna
7. neonatologia
8. neurologia dziecięca
9. onkologia i hematologia dziecięca
10. onkologia kliniczna
11. patomorfologia
12. pediatria
13. psychiatria dzieci i młodzieży
14. radioterapia onkologiczna
15. stomatologia dziecięca
16. chirurgia ogólna
17. choroby wewnętrzne
18. kardiologia dziecięca
19. ortodoncja
20. psychiatria.

Należy przypomnieć, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący wynagrodzeń rezydentów był opiniowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku nr 62/17/P-VII z dnia 6 października 2017 r. Prezydium negatywnie zaopiniowało projekt, wskazując, iż nie realizuje on postulatu zawartego w apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r., w którym Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w trybie rezydentury powinno być ustalone na poziomie dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Prezydium uznało, że wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia jest daleka od poziomu oczekiwanego przez Krajowy Zjazd Lekarzy.

Oprac. MK/ZRP/NIL

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2017-11-06 10:22:47