1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zaliczanie kosztów ponoszonych przez lekarzy na kształcenie podyplomowe do kosztów uzyskania przychodów – stanowisko Ministerstwa Finansów

Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy w apelu nr 12 z dnia 14 maja 2016 r. wezwał władze państwowe do tego, aby lekarze i lekarze dentyści mieli możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego.

Wykonanie tego apelu Zjazd powierzył Naczelnej Radzie Lekarskiej. Realizując postanowienia Krajowego Zjazdu Lekarzy, Naczelna Rada Lekarska doprecyzowała przedmiot postulatu i w przyjętym dnia 13 stycznia 2017 r. apelu nr 3/17/VII wystąpiła do Ministra Finansów i do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów podatkowych. Naczelna Rada Lekarska apelowała o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów prawa podatkowego, tak aby koszty ponoszone przez lekarzy i lekarzy dentystów na kształcenie podyplomowe, niezależnie od formy wykonywania zawodu, zmniejszały wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zaliczenie ich w pełnej wysokości do kosztów uzyskana przychodów lub poprzez możliwość odliczenia ich od podatku. Naczelna Rada Lekarska wskazała, że z możliwości zaliczenia wydatków na szkolenia do kosztów uzyskania przychodów powinni korzystać nie tylko lekarze prowadzący działalność gospodarczą (praktykę zawodową czy podmiot leczniczy), ale także lekarze wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy.

W uzasadnieniu apelu Naczelna Rada Lekarska wskazała, że na lekarzy i lekarzy dentystów ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty nakłada obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Wynika on z charakteru zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego wymagającego ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Realizacja tego obowiązku wiąże się w sposób oczywisty z koniecznością ponoszenia kosztów zarówno przez lekarzy prowadzących własną działalność, jak i przez lekarzy zatrudnionych w ramach stosunku pracy, którym pracodawcy rzadko finansują szkolenia. Skoro obowiązek doskonalenia zawodowego dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od formy wykonywania zawodu, to Naczelna Rada Lekarska uzasadniała, że obie te grupy lekarzy powinny na jednakowych zasadach korzystać z prawa do zmniejszenia wysokości zobowiązania podatkowego o wydatki poniesione na szkolenia.
Minister Finansów odpowiedział na apel pismem z dnia 13 marca 2017 r. (znak:DD3.8223.32.2017.OBQ) wskazując, że Ministerstwo nie planuje wprowadzić postulowanej przez samorząd lekarski nowelizacji przepisów prawa podatkowego z uwagi na ograniczenia wynikające z planowania dochodów budżetowych oraz z uwagi na to, że wprowadzenie postulowanych zmian (preferencji podatkowych) mogłoby naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

Na stanowisko Ministra Finansów odpowiedział Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej pismem z dnia 10 maja 2017 r. (znak: NRL/ZRP/MK/32-2/908/2017). Prezes NRL wyjaśnił, że argument Ministra Finansów jakoby wprowadzenie postulowanych przez samorząd lekarski rozwiązań mogło naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa jest chybiony. Błędne jest założenie, że regulacja ta stanowiłaby nieuzasadnioną obiektywnymi względami preferencję dla jednej grupy zawodowej. Prezes NRL podkreślił, że to właśnie obecnie obowiązujące regulacje podatkowe, które stawiają w gorszej sytuacji lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w ramach stosunku pracy, wydają się niekorzystnie kształtować ich sytuację prawną. Po drugie, Prezes NRL przekonywał, iż istotnym kryterium, które trzeba wziąć pod uwagę rozpatrując zasadę równości, jest właśnie to, że na lekarzy nałożono ustawowy obowiązek zrealizowania określonej liczby punktów edukacyjnych w ramach ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego. To właśnie kryterium sprawia, że nie mielibyśmy do czynienia z nieuzasadnionym nierównym traktowaniem.

Pismem z dnia 25 maja 2017 r. (znak: DD3.8223.32.2017.ZDA) Minister Finansów wskazał, że w polskim systemie prawnym – poza lekarzami - jest duża liczba innych zawodów, które są objęte obowiązkiem doskonalenia zawodowego. Mając to na uwadze Minister podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, że kosztami uzyskania przychodów lekarzy i lekarzy dentystów pozostających w stosunku pracy nie będą koszty szkoleń realizowanych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Oprac. MK/ZRP/NIL

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2017-10-27 08:40:50