Posiedzenie Prezydium NRL

gfhgfgh
fghf
hfgg
hfghfgh
gfhgfgh
fghf
hfgg
hfghfgh