Niepodzielność stażu podyplomowego lekarzy dentystów

Powodem interwencji Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej był zaprojektowany w konstrukcji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów  podział na: 

  • moduł podstawowy 
  • i moduł spersonalizowany. 

W obrębie tego drugiego z modułów lekarz stażysta sam wybierałby sobie miejsce odbywania stażu. Rozważając wszystkie potencjalne korzyści i zagrożenia płynące z tak skonstruowanego i powszechnie obowiązującego  podziału KSNRL uznała, iż zaproponowany model, dla lekarzy dentystów wiąże się ze zbyt poważnymi zagrożeniami . Przyjęte w niżej cytowanym brzmieniu Stanowisko zostało włączone jako uwaga do Stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej i w dalszych pracach ministerialnego Zespołu powołanego do opracowania projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty projekt podziału stażu funkcjonował dalej  wyłącznie w odniesieniu do lekarzy.

Stanowisko 3/18/VIII

Komisji Stomatologicznej

Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 14 grudnia 2018r.

ws organizacji stażu podyplomowego lekarzy dentystów

 

Komisja Stomatologiczna NRL negatywnie opiniuje propozycję podziału stażu podyplomowego lekarzy dentystów na moduł stały i spersonalizowany.

Na sformułowaniu tej opinii zaważyły przede wszystkim obawy o:

·         możliwość zrealizowania w ciągu 33 tygodni części stałej obfitego programu utrwalenie umiejętności z poszczególnych dziedzin stomatologii

·         zagwarantowanie pewności ukończenia stażu . Specyfiką rynku podmiotów wykonujących działalność leczniczą w stomatologii jest nie tak bogata, jak w przypadku pozostałych podmiotów rynku medycznego  „oferta” placówek stomatologicznych chcących przyjąć na staż młodych adeptów stomatologii. Już dziś bowiem w niektórych okręgowych izbach odnotowywane są kłopoty ze skierowaniem wszystkich absolwentów na staż podyplomowy. Niemniej, uzyskując obecnie skierowanie do odbycia stażu od okręgowej rady lekarskiej,  lekarz dentysta uzyskuje względną gwarancję ukończenia stażu, której to gwarancji  byłby pozbawiony w przypadku konieczności ponownego aplikowania do odbycia modułu spersonalizowanego. Wątpliwe jest, aby  okręgowe rady lekarskie mogłyby pełnić rolę gwaranta ukończenia stażu,

·         realizację samego celu proponowanego rozwiązania. Chęć rozwinięcia zainteresowań już na stażu pod kątem pracy w poradni specjalistycznej może natrafić na barierę w postaci braku poradni specjalistycznych gotowych przyjąć stażystów. Bariera ta widoczna jest wyraźnie w przypadku staży specjalizacyjnych. Brak zatem podstaw do przypuszczeń, że w przypadku staży podyplomowych takie miejsca się znajdą.

 

Nadto, nie bardzo wiadomo, według jakich kryteriów miałaby być sporządzona kwalifikacja pierwszeństwa w ramach modułu spersonalizowanego  stażu. Pozostawienie tych samych kryteriów co przy kwalifikacji do modułu stałego (wynik z uczelni) byłoby mało motywujące przy odbywaniu tego modułu. Stosowanie zaś odrębnej punktacji za moduł stały  stażu wymagałoby wdrożenia tych samych standardów oceniania we wszystkich jednostkach akredytowanych, w których odbywany jest staż.

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                            Andrzej Cisło