Egzaminy z języka polskiego

Egzaminy z języka polskiego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Wszyscy lekarze i lekarze dentyści, którzy studiowali w języku innym niż polski i chcieliby w Polsce wykonywać swój zawód, muszą zdać egzamin z języka polskiego lub posiadać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 • Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego

  Zespół Radców Prawnych informuje, że 25 stycznia 2017 r. opublikowane zostało w Monitorze Polskim Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego. Wydane na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty obwieszczenie określa w załączniku wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osobę, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dokumentami takimi są:
  1) świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
  2) świadectwo złożenia:
  a) Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
  b) Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
  c) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
  d) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego –
  uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim.

Testy językowe przeprowadzane są w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

 

Egzamin składa się z czterech sprawdzianów, które obejmują:

1) część A – sprawdzian pisemny – dyktando z nośnika elektronicznego;

2)  część B – sprawdzian testowy – rozumienie tekstu mówionego z nośnika elektronicznego;

3) część  C – sprawdzian ustny – umiejętność czytania i rozumienia tekstu czytanego przez zdającego;

4) część  D – sprawdzian praktyczny – umiejętność symulowanego zbierania wywiadów lekarskich i udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie dwóch wybranych problemów medycznych. 

Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie z każdej części egzaminu co najmniej 55 % liczby punktów możliwych do uzyskania.

Kolejne przystąpienie do egzaminu może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia niezdanego egzaminu.

Opłata za egzamin wynosi 400 zł. Informacje o numerze konta do wpłaty zostaną wysłane w zaproszeniu, 2 tygodnie przed spodziewanym terminem egzaminu.

Dokumenty do złożenia:

- wniosek o dopuszczenie do egzaminu,

- kserokopię oryginału dyplomu,

- kserokopię tłumaczenia na język polski dyplomu lekarza,

- jeżeli obecnie używane nazwisko jest inne niż na dyplomie – kserokopię świadectwa zawarcia związku małżeńskiego lub kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska.

Dokumenty można przesłać pocztą, dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty e-mail (wówczas jedynie podpisany wniosek należy dosłać pocztą). Zapisy przyjmuje Pani Edyta Biegluk na adres e-mailowy egzaminy@nil.org.pl

Uprzejmie informujemy, że czas oczekiwania na egzamin na chwilę obecną wynosi około 1 miesięca od daty złożenia dokumentów.

Wzór wniosku – w załączeniu.

wniosek o dopuszczenie do egzaminu z j.polskiego

OSTATNIA AKTUALIZACJA 2024.01.31