NRL przyjęło stanowisko popierające projekt zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska popiera dorobek zespołu powołanego w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia a przedstawicielami lekarzy rezydentów (z dnia 8 lutego 2018 r.), który pod kierownictwem dr n. med. Jarosława Bilińskiego, pracował nad projektem zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw zawierającego plan reformy szkolenia podyplomowego i prawa pracy.

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła stanowisko jednogłośnie i zwróciła się do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych.

„Bardzo dziękuję doktorowi Jarosławowi Bilińskiemu i członkom zespołu za zaangażowanie i pracę. Jesteśmy za tym, aby wszelkie zmiany w systemie ochrony zdrowia odbywały się przy aktywnym udziale samorządu lekarskiego" – mówi prof. dr hab. med. Andrzej MatyjaPrezes NRL 

„Jesteśmy przygotowani do prac legislacyjnych. W związku z tym zwróciłem się w dniu dzisiejszym do Ministra Zdrowia o przekazanie projektu do Naczelnej Rady Lekarskiej. W tym zakresie, w trybie natychmiastowym zwołam nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, na którym skupimy się tylko i wyłącznie nad zapisami zawartymi w projekcie ustawy. Mam nadzieję, że projekt tej ważnej ustawy, który dotyczy środowiska lekarskiego, zapoczątkuje zmiany systemu kształcenia oraz zmiany warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów, które będą miały pozytywny wpływ na naszą pracę a przede wszystkim usatysfakcjonują pacjentów" – podsumowuje Prezes NRL 

„Cieszę się, że NRL jednogłośnie poparła projekt i wyraziła podziękowanie za ogrom pracy włożony przez członków Zespołu w  jego stworzenie. Wszyscy mamy nadzieję, że projekt ten zostanie przyjęty przez rząd w całości, gdyż wprowadza nową jakość w naszym zawodzie. Jest to pierwszy projekt  ustawowy, regulujący fundamentalne sprawy dla naszego zawodu, który wypływa od nas samych. Czujemy poparcie środowiska, a jeśli będą ewentualne uwagi  wypływające od niego to chętnie się z nimi zapoznam" – komentuje dr n. med. Jarosław Biliński.

W stanowisku czytamy:

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 11 grudnia 2018 r.), przekazanym przez dr Jarosława Bilińskiego – Przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przy Ministrze Zdrowia, popiera kierunek głębokiej reformy systemu kształcenia oraz zmian warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów, zainicjowany przez Zespół.

Samorząd lekarski oczekuje od Ministra Zdrowia pilnego rozpoczęcia prac nad projektem i podtrzymuje swoją deklarację udziału w konsultacjach projektów aktów prawnych na obecnym etapie legislacyjnym, a więc jeszcze w trakcie ich tworzenia,

co traktuje jako zadanie priorytetowe.

Naczelna Rada Lekarska, doceniając pracę członków Zespołu włożoną w opracowanie przedmiotowego projektu, wyraża podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w jego przygotowanie.