Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych

Po wprowadzeniu powszechności świadczeń telemedycznych pojawiło się wiele wątpliwości co do etycznych aspektów ich stosowania, bezpieczeństwa prawnego i technicznych możliwości świadczeniodawców i pacjentów.

W odpowiedzi na powyższe, wyprzedzając działania Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie, zespół ds. telemedycyny Naczelnej Rady Lekarskiej we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej przygotował wytyczne, które składają się z trzech dokumentów:

  • Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych
  • Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne
  • 10 kroków wizyty telemedycznej.

Na posiedzeniu 24 lipca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu.

Ponadto, Prezydium NRL, przekazując ww. dorobek, zaapelowało do Ministra Zdrowia o podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia wypracowanych przez samorząd lekarski wytycznych, jako obowiązującego standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej.

 

Wytyczne stanowią załączniki do ww. uchwały i można je znaleźć poniżej.