Uchwała NRL ws powołania Funduszu Wydawniczego NRL

LINK DO UCHWAŁY NRL

Ważne określenia i definicje zawarte w uchwale:

§ 1. Tworzy się „Fundusz wydawniczy Naczelnej Rady Lekarskiej”, zwany dalej: „Funduszem”. Środki Funduszu będą przeznaczane na współfinansowanie wydawnictw książkowych lub audiowizualnych, których autorami są lekarze i lekarze dentyści.

Z Regulaminu (załącznik do uchwały:

§ 5
Fundusz wspiera wydawanie w formie papierowej oraz audiowizualnej:
1) prac z zakresu historii zawodów medycznych i medycyny ze szczególnym uwzględnieniem dziejów samorządu lekarskiego;
2) literatury pięknej.
§ 6
1. Pomoc można uzyskać w formie dotacji do przygotowanej już pracy z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o mecenacie oraz przekazania na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej egzemplarzy okazowych w liczbie określonej na podstawie umowy z autorem lub wydawcą. Dotacja nie może przekroczyć limitu 50% wydatków druku lub nagrania/montażu na podstawie przedstawionej faktury.
2. W przypadku uzyskania dofinansowania autor lub wydawca wyraża zgodę na cytowanie fragmentów publikacji przez Naczelną Izbę Lekarską. PDF lub plik audio publikacji automatycznie znajdzie się w mediatece lekarskiej.
3. Autor lub wydawca może uzyskać dotację tylko jeden raz w czasie trwania kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej z zachowaniem czteroletnich odstępów od poprzedniej publikacji.

[...]

6. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają publikacje o charakterze uniwersalnym i ponadlokalnym.
7. Maksymalna wysokość pomocy wydawniczej wynosi 5.000 złotych.

WYMOGI STAWIANE WNIOSKOM O DOTACJĘ