O Tarczę 2.0 dla gabinetów szkolnych

Szumnie ogłoszono drugi etap wsparcia. Beneficjentami mają być firmy z konkretnych branż. Wspólnym mianownikiem podstawy udzielenia pomocy ma być fakt wyraźnie zmniejszonych obrotów, wynikający z częściowych lub całkowitych zakazów działalności (branża fitness) , jak też z naturalnych ograniczeń naszych przyzwyczajeń (np . wszyscy mniej podróżujemy, nie korzystamy z hoteli, pensjonatów itp). 

Ktoś jednak zapomniał, że w ochronie zdrowia też mamy taki klasyczny lockdown. Gabinety stomatologiczne w szkołach. Pisaliśmy o tym wielokrotnie.

Wobec tego, Prezydum NRL postanowiło ponownie zwrócić na to uwage w stosownym apelu.

 

APEL Nr 38/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia  30 listopada 2020 r.

 

do Prezesa Rady Ministrów

o objęcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mogą udzielać świadczeń zdrowotnych, wsparciem finansowym w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o objęcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wskutek ustawowego ograniczenia działalności leczniczej, bądź innych obiektywnych i niezależnych przyczyn, nie mogą udzielać świadczeń zdrowotnych, wsparciem finansowym przyznawanym przedsiębiorcom
z Programu rządowego, dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w związku z zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 2.0.

W szczególności Prezydium NRL kolejny raz zwraca uwagę na trudne położenie lekarzy dentystów udzielających świadczeń zdrowotnych w szkolnych gabinetach stomatologicznych. W wyniku pandemii koronawirusa udzielanie świadczeń w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami stało się niemożliwe, a właściciele szkolnych gabinetów stomatologicznych znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji. Od początku stanu epidemii ich działalność została ustawowo ograniczona. Następnie po chwilowym odmrożeniu, wykonywanie świadczeń w szkolnych gabinetach uniemożliwiła przerwa wakacyjna, a w chwili obecnej przeszkodę w sprawowaniu szkolnej opieki stomatologicznej stanowi przejście szkół na tryb nauki zdalnej.

Samorząd lekarski wielokrotnie zwracał uwagę  Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia na sytuację szkolnych gabinetów stomatologicznych i apelował
o szczególne wsparcie. Wskazać należy, że gabinety te (z uwagi na brak pacjentów) nie mogą wykonywać świadczeń zdrowotnych, które pozwolą rozliczyć wystawione Funduszowi do września br. faktury obejmujące należność dla danego zakresu świadczeń, jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (tzw. formuła faktur 1/12). Aktualnie szkolne gabinety borykają się z ponownym faktycznym „lockdown’em”, który uniemożliwia uregulowanie posiadanych zobowiązań, w tym rozliczenie świadczeń wynikających z umowy z NFZ.

System wsparcia dla szkolnych gabinetów stomatologicznych (w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju lub innego równoważnego) powinien uwzględnić rzeczywiste przychody tych podmiotów w roku bieżącym oraz uwzględnić znaczny procent z nich, w których lekarz nie zatrudnia żadnego pracownika. Podkreślić należy, że wypłacone przez NFZ faktury 1/12 stanowią jedynie rodzaj zaliczki, który następnie podlega rozliczeniu.

Po raz kolejny Prezydium NRL zwraca uwagę, że system opieki nad dziećmi i młodzieżą, który przez lata przedstawiany był jako podstawa opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych, przeżywa poważny kryzys zaufania do rzetelności wywiązywania się władz publicznych z ustawowych obowiązków, co w dłuższej perspektywie będzie czynnikiem zniechęcającym do podejmowania tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

 

         SEKRETARZ                                                                       PREZES

        Marek Jodłowski                                                               Andrzej Matyja