Stanowiska podjęte przez PNRL w dniu 4 marca 2021 r.

4 marca 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

 

STANOWISKO Nr 25/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

 

STANOWISKO Nr 26/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, zwraca uwagę na to, iż proponowana zmiana istotnie zmniejsza pakiet informacji, które dotychczas lekarz kierujący był zobowiązany zawrzeć w dokumentacji. Informacje te są ponadto w kilku podpunktach tożsame z danymi z karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, która również jest częścią dokumentacji wypełnianej przy skierowaniu na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.

Jednocześnie Prezydium NRL uważa za zasadne, aby  w zakresie choroby zawodowej jaką jest dla personelu medycznego COVID-19  wydane zostało odrębne rozporządzenie, wprowadzające odpowiednie zasady orzekania oraz sposobu dokumentowania.