Stanowisko podjęte przez PNRL w dniu 1 kwietnia 2021 r.

1 kwietnia 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło:

STANOWISKO Nr 45/21/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Projektowane zarządzenie należy rozpatrywać pod kątem zadań, jakie stawia przed wszystkimi usługodawcami przepis art. 56 ust. 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (u.s.i.o.z.). Wobec zapowiadanego i przypominanego komunikatami publikowanymi na portalu Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) rozpoczęcia raportowania zdarzeń medycznych i wymiany dokumentów EDM, w dysponowaniu środków przeznaczonych na cyfryzację nie należy pomijać tych wszystkich placówek, które wytwarzają dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej wydanym na podstawie art.13a u.s.i.o.z.

Naczelna Rada Lekarska jest sceptyczna co do rzeczywistych możliwości rozpoczęcia wykonywania tych obowiązków w ustawowym terminie, tj. od 1 lipca 2021 r. Złoży się na to zapewne szereg czynników, w większości niezależnych od usługodawców Systemu Informacji Medycznej (SIM). Tym bardziej, krąg beneficjentów projektowanego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia należy uzupełnić o placówki prowadzące np. dokumenty, takie jak:

  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
  • opis badań diagnostycznych, innych niż wyniki badań laboratoryjnych.

Zaplanowany w pozycji B6 budżet NFZ na działania, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt. 4c opiewa na rok 2021 na kwotę 150 mln. zł. Wobec zaplanowanego pułapu 50 mln zł, jakie mogą zostać wydane wskutek projektowanego zarządzenia Prezesa NFZ nie ma przeszkód, aby rozszerzyć krąg adresatów zarządzenia.

Wobec skali najbliższych wyzwań cyfryzacyjnych, jakie stoją przed wszystkimi placówkami opieki zdrowotnej, warto rozważyć czasową rezygnację z dotowania digitalizacji dotychczas sporządzonej dokumentacji medycznej. Nie jest to ten element, od którego zależeć będzie powodzenie najbliższych etapów reformy. Wobec zaplanowanych znacznych środków w instrumentach wsparcia w ramach perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027 można wsparcie wykonywania tego zadania odsunąć w czasie.