Ważny aspekt wniosku o przedłużenie okresu rozliczeniowego

2021-06-09

W uzupełnieniu informacji z 25 maja br. Naczelna Izba Lekarska sugeruje odnalezienie na portalach systemów zarządzania obiegiem informacji, jakie prowadzą oddziały NFZ miejsca , w którym można ten wniosek złożyć w wersji elektronicznej. Umowa o udzielanie świadczeń ustnawia co prawdę forme pisemną oświadczeń, cytowany w informacji z 25 maja przepis rozporządzenia równiez jej nie wyłącza, jednak doświadczenie z poprzednimi wnioskami (składanymi w grudniu i styczniu ) wskazuje, że Fundusz oczekuje tego wniosku w formie elektronicznej, złożonego właśnie za pośrednictwem portalu.


2021-05-25

Wpis ten -pomimo, że zamieszczony w ramach podstrony Komisji Stomatologicznej NRL- jest ważny dla wszystkich placówek, które w roku 2020 :

  • korzystały z mechanizmu zapłaty od NFZ w formule 1/12,
  • uzyskały od Prezesa NFZ decyzję przedłużającą okres rozliczeniowy za rok 2020.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia br. umożliwia wszystkim tym podmiotom wystąpienie z wnioskiem do prezesa NFZ o dalsze wydłużenie tego okresu.

Aktualne więc brzmienie przepisu regulującego tę materię jest następujące:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 4 września 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493) zarządza się, co następuje:

[...]

§  2.  

1. Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisu § 1 pkt 5 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się.

2. W przypadku gdy okres rozliczeniowy został przedłużony na podstawie ust. 1, na wniosek świadczeniodawcy okres ten może zostać przedłużony po raz kolejny, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca składa w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

A ponieważ przepis wyraźnie mówi o konieczności złożenia do 30 czerwca stosownego wniosku, Zespół Radców Prawnych NIL przygotował pomocny zazwyczaj w takich wypadkach wzór.

WZÓR WNIOSKU

 

Komisja Stomatologiczna NRL