Propozycja zmiany art. 61. Nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej

Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej przygotowała propozycję zmiany art. 61 KEL dotyczącego zachowań lekarzy pełniących funkcje w instytucjach państwowych, samorządowych lub prywatnych.

Na zgłoszenia, uwagi i komentarze do omówień Komisja Etyki Lekarskiej będzie czekać do stycznia 2024 r. Wszelkie uwagi i opracowania należy przesyłać na adres: kel@nil.org.pl.

  • Obecnie art. 61. KEL brzmi:

Lekarz urzędu państwowego, samorządowego lub jakiejkolwiek instytucji publicznej lub prywatnej powinien rzetelnie wykonywać zobowiązania zaciągnięte wobec tych instytucji, jednak lekarz nie powinien spełniać poleceń pracodawcy sprzecznych z zasadami etyki i deontologii lekarskiej.

  • Komisja Etyki Lekarskiej NRL proponuje następującą zmianę:

Lekarz zatrudniony w urzędzie państwowym, samorządowym, instytucji publicznej lub prywatnej powinien rzetelnie wykonywać obowiązki wynikające z zatrudnienia. Lekarz nie może wypełniać poleceń pracodawcy niezgodnych z zasadami KEL.

  • Argumentacja wprowadzenia zmian Komisji Etyki Lekarskiej NRL:

Artykuł dotyczy zachowań lekarzy pełniących funkcje w instytucjach państwowych, samorządowych lub prywatnych. Lekarzy posiadających czynne Prawo Wykonywania Zawodu obowiązują przepisy KEL. Nie mogą zatem w swojej pracy sprzeniewierzać się przestrzeganiu jego przepisów, a za ich nieprzestrzeganie podlegają odpowiedzialności zawodowej. Pracę winni wykonywać rzetelnie, zawsze pamiętając, że są lekarzami. Obowiązek przestrzegania zasad etyki lekarskiej zawartych w KEL obejmuje także lekarzy pełniących funkcje biegłego sądowego lub lekarza sądowego. Lekarze pełniący te funkcje zachowują swej pracy niezależność co do treści opinii wydawanych zgodnie z aktualną wiedza medyczną i zasadami etyki lekarskiej. Odmowa wykonania polecenia, którego realizacja stanowiłaby złamanie przepisu KEL, nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

  • Kontekst wprowadzenia zmian:

Pełnienie przez lekarzy obowiązków posła na Sejm RP, senatora, ministra, prezydenta miasta etc. nie stanowi wykonywania zawodu lekarza. Lekarz, który przewiduje, że w czasie pełnienia tych funkcji nie będzie przestrzegać zasad KEL, powinien zawiesić prawo wykonywania zawodu. Wówczas nie podlega odpowiedzialności zawodowej. Musi jednak pamiętać, że ponowne ubieganie się o PWZ może pociągać za sobą ocenę jego postępowania także w okresie zawieszenia uprawnień zawodowych.

  • Powiązane artykuły KEL:

art.6. Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze

art.8. Lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością.