Kto może prowadzić kształcenie podyplomowe w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego?

Informacja dla podmiotów (organizatorów kształcenia) zamierzających prowadzić kształcenie podyplomowe w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów

(Na podstawie art. 19, art. 19a, art. 19b, art. 19c, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516) i rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2022 r. poz. 464))

 

Kto może prowadzić kształcenie podyplomowe w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego?

Kształcenie podyplomowe w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić podmioty wymienione w art. 19 ust. 1, pkt 1 oraz 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 po:

 1. spełnieniu warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów, oraz
 2. uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

Gdzie należy składać wymagane dokumenty?

 1. Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie stacjonarne na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej właściwej dla swojej siedziby, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej tej izby dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów oraz wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru po uprzednim potwierdzeniu spełnienia przez organizatora kształcenia warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.
 2. Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie stacjonarne na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia, przedstawia okręgowej radzie lekarskiej tej izby, dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów a po uzyskaniu uchwały w sprawie potwierdzenia spełnienia tych warunków, składa otrzymaną uchwałę oraz wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby, która podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.
 3. Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie podyplomowe lekarzy lub lekarzy dentystów na terenie całego kraju (teren kraju rozumiany jako obszar działania co najmniej trzech okręgowych izb lekarskich) lub zamierzający prowadzić kształcenie za pośrednictwem przekazu telewizyjnego lub sieci internetowej z ograniczonym dostępem lub za pomocą programu edukacyjnego udostępnianego za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej lub innych mediów, przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej dane, potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów a po uzyskaniu uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie potwierdzenia spełnienia tych warunków, składa otrzymaną uchwałę NRL wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby, która podejmuje uchwałę o wpisie do rejestru i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.
 4. Organizator kształcenia będący okręgową izbą lekarską przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską. Naczelna Rada Lekarska po uprzednim potwierdzeniu spełnienia przez okręgową izbę lekarską warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego, podejmuje uchwałę w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i wpisu do rejestru.

 

Wykaz dokumentów zawierających dane potwierdzające spełnienie warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów jakie należy złożyć do okręgowej izby lekarskiej lub do Naczelnej Izby Lekarskiej

 1. Formularz (wniosek) o wpis do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej rady lekarskiej/ Naczelnej Rady Lekarskiej.
 2. Formularz (wniosek) „Wystąpienie o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia”.
 3. Formularz (wniosek) „Informacja o formie kształcenia” prowadzonego przez organizatora kształcenia dla każdego wydarzenia edukacyjnego osobno (kurs medyczny, kongres, zjazd, konferencja, sympozjum, posiedzenie towarzystwa lekarskiego, szkolenie wewnętrzne w podmiocie leczniczym, program edukacyjny).

  Załączniki do ww. wniosku:

  1. Szczegółowy program kształcenia dla każdego wydarzenia edukacyjnego zawierający: tytuł formy kształcenia (kursu, konferencji itp.) harmonogram zajęć (wykładów, zajęć praktycznych itp.), czas trwania zajęć, kierownika naukowego kształcenia, wykładowców, datę i miejsce kształcenia, sumaryczny czas trwania kształcenia jako podstawa do wyliczenia liczby punktów edukacyjnych;
  2. Kierownik naukowy kształcenia oraz wykaz kadry dydaktycznej: imię i nazwisko, tytuł zawodowy i/lub naukowy, specjalizacja, miejsce pracy (nie załączać CV ani wykazu publikacji); uwaga: kierownikiem naukowym musi być lekarz;
  3. Regulamin kształcenia zawierający m. in.:
   1. sposób i tryb realizacji kształcenia (stacjonarnego lub online za pośrednictwem sieci internetowej), sposób ustalania liczby punktów edukacyjnych,
   2. zasady i tryb naboru uczestników,
   3. uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu,
   4. szczegółowy sposób weryfikacji wyników kształcenia,
  4. Wzór obowiązkowej ankiety anonimowej dla uczestników wydarzenia edukacyjnego do oceny jakości kształcenia; należy zapytać:

   - Czy nauczyłeś się czegoś, czy uzyskałeś nową wiedzę?, Czy przedstawiona wiedza była oparta na faktach? Czy wykorzystasz nabytą wiedzę w swojej praktyce lekarskiej? Czy Twoi pacjenci odniosą jakąś korzyść z Twojego udziału w kształceniu (kursie, konferencji itp.)?, Czy treści kształcenia były wolne od reklamy i stronniczości?, Jaki był najgorszy aspekt kształcenia? Jaki był najlepszy aspekt kształcenia?, dalsze pytania powinny dotyczyć organizacji kształcenia.

  5. Zaświadczenie / certyfikat poświadczający ukończenie kształcenia przez lekarza/lekarza dentystę zawierający m.in. liczbę punktów edukacyjnych jaką uzyskał lekarz/lekarz dentysta uczestniczący w określonej formie kształcenia. Liczba punktów edukacyjnych musi wynikać z liczby godzin kształcenia podanej w programie kształcenia.
 4. Kopia wpisu organizatora kształcenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (tylko kopia pierwszej strony).

 

Do Naczelnej Izby Lekarskiej komplet wymaganych do akredytacji dokumentów należy przesyłać pocztą elektroniczną, w formacie PDF na adres: sekretariat@nil.org.pl, natomiast oryginały tych dokumentów należy wysłać do NIL pocztą tradycyjną.

W NIL w sprawach dotyczących akredytacji podmiotów można kontaktować się pod nr tel: 22 559-13 00 w. 506