1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Dla pracowników Okręgowych Izb Lekarskich

Informacje ogólne

Naczelna Izba Lekarska uruchomiła platformę Centralnej Ewidencji Punktów Edukacyjnych (CEPE) służącą do komunikacji między Podmiotami Prowadzącymi Kształcenie Podyplomowe (PPKP) i Okręgowymi Izbami Lekarskimi w sprawach związanych z ewidencją punktów edukacyjnych.

Generalną ideą rozwiązania jest możliwość elektronicznego przesłania przez PPKP listy uczestników zdarzenia edukacyjnego wraz z liczbami uzyskanym punktów edukacyjnych do Okręgowego Rejestru Lekarzy, na indywidualne konto lekarza i lekarza dentysty.

Poniżej znajduje się schemat przyjętego rozwiązania z opisem poszczególnych etapów procesu.

schemat 

Opis schematu działania rozwiązania

1. W pierwszej fazie prowadzony jest proces akredytacji, w praktykowany obecnie sposób (planujemy wprowadzenie usprawnień technicznych w 2010 r.). Podczas składania wniosków prosimy pamiętać o uzyskaniu nazwiska, imienia i adresu e-mail osoby odpowiedzialnej z ramienia Podmiotu Prowadzącego Kształcenie Podyplomowe (PPKP) za obsługę CEPE. Jest to niezbędny warunek korzystania z naszej platformy komunikacji

2. Przyznanie PPKP akredytacji przez Izbę Lekarską odbywa się jednocześnie z powiadomieniem Naczelnej Izby Lekarskiej (na adres edu-nil@hipokrates.org) gdzie przesłany powinien być nr wpisu do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe (RPPK) oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej z ramienia Podmiotu Prowadzącego Kształcenie Podyplomowe (PPKP) za obsługę CEPE (nazwisko, imię, adres e-mail). Przyznanie Podmiotowi akredytacji skutkuje również stosownym wpisem w RPPK. Niezbędnym warunkiem skutecznego działania platformy CEPE jest dokonanie wpisu do RPPKP dotyczących akredytowanego Podmiotu. Wynika to zresztą również z innych, obowiązujących przepisów. Ponadto pełne i aktualne wpisy w RPPKP są warunkiem efektywnej pracy w innych Izbach, związanej z weryfikacją uzyskanych przez lekarzy i lekarzy dentystów punktów edukacyjnych.
Umieszczenie w RPPKP zdarzenia edukacyjnego pozwala na znalezienie go przez zainteresowanych lekarzy i lekarzy dentystów za pomocą wyszukiwarki na stronie Wyszukiwarka aktualnych szkoleń.

3. PPKM otrzymuje z adresu edu-nil@hipokrates.org na swoją skrzynkę (podaną podczas akredytacji) login i hasło dostępu do platformy CEPE.

4. Po odbyciu się akredytowanego zdarzenia edukacyjnego (szkolenia, konferencji, itd.) PPKP umieszcza na platformie CEPE listę uczestników wraz z liczbami uzyskanych punktów edukacyjnych.

5. Okręgowa Izba Lekarska jest automatycznie (na adres podany na liście osób odpowiedzialnych za komunikację z CEPE - Dane kontaktowe) informowana o przesłaniu danych przez PPKP i korzystając z platformy odbiera informacje o uczestnikach i zdobytych przez nich punktach edukacyjnych.

6. Informacje o uczestnikach zdarzenia edukacyjnego i liczbie uzyskanych punktów są przenoszone do Okręgowego Rejestru Lekarzy (przez osobę odpowiedzialną za ewidencję punktów doskonalenia zawodowego Dane kontaktowe), na indywidualne konto punktów edukacyjnych lekarza i lekarza dentysty.

Adresem poczty elektronicznej, na który należy kierować informacje dotyczące akredytowanych PPKP (imię, nazwisko, adres e-mail osoby odpowiedzialnej w PPKP) jest edu-nil@hipokrates.org - zgodnie z danymi publikowanymi w pliku Dane kontaktowe.