1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Controlling i zarządzanie ryzykiem w działalności leczniczej

Cele szkolenia: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy w połączeniu
z kształtowaniem i doskonaleniem umiejętności analityczno-kontrolnych w zakresie budowania
i wdrażania systemów controllingu oraz zarządzania ryzykiem w różnych typach działalności leczniczej.

W trakcie warsztatów zostaną omówione założenia, rola i korzyści płynące ze stosowania controllingu – jako jednej z podstawowych funkcji zarządzania opartej na kompleksowej kontroli poszczególnych wskaźników, której stosowanie może wpłynąć na poprawę efektywności w podstawowych obszarach działalności –  polegającego na monitorowaniu i odpowiednim sterowaniu kluczowymi procesami w placówkach medycznych, w tym m. in. zgodności z przepisami, sytuacji rynkowej oraz epidemiologicznej i demograficznej, w zakresie jakości i zakresu udzielanych świadczeń, bezpieczeństwa pacjenta i zdarzeń niepożądanych, zasobów materialnych, finansowych i ludzkich.

Podczas szkolenia zostaną również przedstawione i poddane analizie zagadnienia dotyczące identyfikacji i reagowania na pojawiające się ryzyka wewnątrz organizacji, w jej otoczeniu konkurencyjnym oraz systemowym (prawnym). Uczestnicy warsztatów poznają korzyści płynące ze stosowania systemu reagowania na ryzyka – związanego z przewidywaniem, zapobieganiem, minimalizacją lub przenoszeniem ryzyk – których występowanie i eskalacja mogą doprowadzić nie tylko do jednorazowych zakłóceń, ale i również długotrwałych sytuacji kryzysowych, co z kolei może mieć poważne konsekwencje dla dalszej działalności podmiotu leczniczego.

Uczestnicy warsztatów będą mogli przeanalizować sprawdzone rozwiązania w zakresie projektowania i stosowania controllingu operacyjnego (bieżącego) i strategicznego oraz monitorowania ryzyk w różnych typach podmiotów leczniczych w Polsce, jak i za granicą oraz poddać wspólnej dyskusji ich poszczególne elementy, które zdecydowały o sukcesie tych placówek na rynku (benchmarking, best practices). Dodatkowo, na wybranych przykładach będą mieli okazję dogłębnego zapoznania się z praktycznymi zastosowaniami controllingu poprzez m. in. porównywanie osiągniętych efektów z zamierzonymi celami (pomiar efektywności), badanie przyczyn odchyleń oraz przeprowadzanie działań korygujących, które stanowią system naczyń połączonych z zarządzaniem ryzykiem polegającym na monitorowaniu, analizie ryzyk i reakcjami w przypadku konkretnych zagrożeń.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi formami monitorowania działalności leczniczej w postaci kontroli zarządczej, nadzoru ze strony podmiotu tworzącego, controllingu oraz audytu wewnętrznego tak aby przekazać praktyczne wskazówki dla kadry menedżerskiej zarówno publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu wyboru najwłaściwszych narzędzi zarządczych w zależności od formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego, rozwiązań systemowych i przepisów prawa im towarzyszących, jak również od okoliczności, w jakich działają na rynku usług zdrowotnych.

Ważnym elementem szkolenia będzie własna analiza przeprowadzona przez uczestników – połączona z burzą mózgów – całego procesu projektowania, tworzenia i implementacji optymalnych rozwiązań w zakresie controllingu o charakterze operacyjnym i strategicznym, z uwzględnieniem roli, jaką odgrywają różne czynniki, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność wdrażanych rozwiązań zarządczych w podmiocie leczniczym.

Warsztaty mają charakter interaktywny dzięki czemu ich uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji nad wdrażaniem skutecznych rozwiązań w zakresie sprawowania kontroli o charakterze zarządczym oraz zarządzania ryzykiem wspomagających prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie placówki medycznej w sytuacji różnych zmian czy sytuacji kryzysowych płynących zarówno z wewnątrz, jak i zewnątrz organizacji. Zróżnicowane formy szkoleniowe obejmują formy krótkich prezentacji i wykładów, wspólnych dyskusji, przeglądu najlepszych praktyk oraz pracę grupową nad specjalnie przygotowanymi case studies.

Prowadzący: Dr Maciej Rogala

Szkolenie prowadzone jest w  formie warsztatów.

Kurs odbywa się w godzinach 9:00 - 15:45 w Naczelnej Izbie Lekarskiej.

W celu zapisania się należy 'kliknąć' w datę kursu.

Lista aktualnych szkoleń:

  • 18.11.2019 Controlling i zarządzanie ryzykiem w działalności leczniczej - data szkolenia: 18/11/2019 - 18/11/2019
Poprzednia
1
Następna