1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”, który realizowany realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi (w tym 240 osób zatrudnionych w POZ), którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Nadrzędnym i długofalowym rezultatem realizowanych szkoleń będzie wzrost jakości usług medycznych, czyli głównego elementu charakteryzującego system opieki zdrowotnej i jego głównych interesariuszy: pacjentów, personelu medycznego (lekarski i pielęgniarski) oraz pomocniczego, placówek medycznych – reprezentowanych przez osoby zarządzające, płatnika (Narodowy Fundusz Zdrowia i inne instytucje finansujące).
W ramach projektu przewidziano realizację 720 godzin szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego oraz antykorupcji w ochronie zdrowia.
Pozostałym formami wsparcia przewidzianymi w ramach projektu są szkolenia z zakresu zarządzania, prawa medycznego oraz komunikacji - łącznie 1500 godzin szkoleniowych. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji eksperckich.


Objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowym pracowników podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za realizację działań organizacyjnych, finansowych oraz merytorycznych, będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę dostępności, jakości i efektywności ekonomicznej w ochronie zdrowia.
Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych:
- Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez szkolenia z zakresu efektywności wykorzystania środków, lepszego zarządzania zasobami oraz kształtowanie umiejętności analitycznych niezbędnych przy planowaniu strategicznym.
- Podniesienie i uzupełnienie wiedzy uczestników szkoleń w zakresie przepisów prawa finansowego, zasad funkcjonowania ochrony zdrowia i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zasad sprawozdawczości dotyczącej ww. świadczeń dla NFZ.
- Zdobycie wiedzy nt. optymalizacji kosztów działalności w zakresie kapitału ludzkiego, w ramach szkoleń z zakresu zarządzania zasobami i rachunkowości.
- Wzmocnienie potencjału osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami medycznymi poprzez nabycie umiejętności maksymalizowania stopnia wykorzystania posiadanych zasobów oraz generowanie dodatnich wyników finansowych w warunkach ograniczonych źródeł finansowania.
- Ograniczenie liczby błędnych decyzji poprzez zdobycie wiedzy z zakresu prawa medycznego i poprawę komunikacji wewnętrznej.
- Nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentami, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek podmiotu leczniczego, dzięki szkoleniom poświęconych komunikacji interpersonalnej.

Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia. Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać – w dużym stopniu – wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

Grupy docelowe
Projekt adresowany jest do 800 pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, w tym 240 osób zatrudnionych w POZ, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są rozwijaniem zdolności analitycznych i zdobyciem nowych kwalifikacji, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, zarządzania i administrowania ochroną zdrowia.
Wsparcie w ramach projektu dedykowane jest 3 grupom, w obrębie których należy wskazać:

I. Kadrę zarządzającą, w szczególności managerów ochrony zdrowia, dyrektorów, kierowników placówek medycznych.

II. Kadrę medyczną, posiadającą w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne: ordynatorów, pielęgniarki oddziałowe.

III. Pracowników pionów administracyjnych: zamówień publicznych, księgowości, rejestratorów/rejestratorki jak również innych działów (statystyka medyczna, kontaktowanie usług, dokumentacja medyczna, itp.)

Pracownicy ww. grup w organizacjach szpitalnych, jak również placówkach POZ, zobligowani są do posiadania co najmniej zawodowych studiów wyższych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z pięciu następujących tematów (5 modułów szkoleniowych):
Moduł 1. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - 3 dni szkolenia
Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności analitycznych oraz audytu wewnętrznego wśród pracowników wyższego szczebla (kadry kierowniczej) oraz pozostałych pracowników
administracyjnych. Szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników. Z uwagi na
różne preferencje i wymagania grup docelowych, program szkoleń przygotowany zostanie dla 2 grup: kadry kierowniczej wyższego szczebla i pozostałych pracowników administracyjnych
objętych wsparciem.
Szkolenia odbywają się w Warszawie lub w Tarnowskich Górach (miejsce szkoleń do wyboru przez uczestnika).
Uczestnicy mogą skorzystać z noclegu, który zapewnia organizator szkolenia.

Moduł 2. Metody i techniki zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych – 2 dni szkolenia

Moduł 3. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – 2 dni szkolenia

Moduł 4. Prawo medyczne w ochronie zdrowia – 1 dzień szkolenia

Moduł 5. Komunikacja interpersonalna w podmiocie leczniczym – 2 dni szkolenia.

Uczestnik projektu ma obowiązek wziąć udział w minimum 2 modułach szkoleniowych, w tym obowiązkowo w module 1. Drugi moduł uczestnik wybiera spośród pozostałych czterech.
Szkolenia są akredytowane przez Naczelną Radę Lekarską.
Organizatorem szkoleń jest Naczelna Izba Lekarska oraz Partner Projektu – Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka.

Rekrutacja
Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci wśród poszczególnych grup zawodowych.
Pierwszeństwo przy rekrutacji na kurs mają osoby zatrudnione w POZ, bez względu na formę wykonywania zawodu.
Obligatoryjnym modułem dla wszystkich uczestników są szkolenia z zakresu audytu wew. i antykorupcji (Moduł1).
Uczestnicy zobligowani są do dostarczenia kompletu dokumentów, w tym zgłoszenia, ankiety z danymi osobowymi – zgodnej z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 2014-2020, zaświadczenia o zatrudnieniu lub wykonywaniu zawodu w innej formie, wyrażenie zgody na walidację zdobytej wiedzy/umiejętności.
W przypadku większej liczby zgłoszeń, o przyjęciu na kurs decydować będzie zatrudnienie
w POZ (waga 2) oraz kolejność zgłoszeń (waga 1).
Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szkolenia mają charakter ogólnopolski.

Moduł I (szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu)  Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania

Terminy I modułu

 Szkolenie w Warszawie (siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej)

 • 22-24.06.2018
 • 20-22.07.2018
 • 27-29.07.2018
 • 07-09.09.2018
 • 21-23.09.2018

Zapisy: zdrowa.administracja@hipokrates.org

Tarnowskie Góry (siedziba Centrum Edukacyjnego Future)

 • 11-13.05.2018
 • 08-10.06.2018
 • 15-17.06.2018
 • 14-16.09.2018

Zapisy: biuro@future.edu.pl

Biuro Projektu - Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, 

e- mail: zdrowa.administracja@hipokrates.org

tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44

Lista aktualnych szkoleń:

Przepraszamy, nie znaleziono aktualnych szkoleń.