logo: NIL
 • Krzysztof Izdebski

  Krzysztof Izdebski jest adwokatem - członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Toruniu; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu; współzałożyciel Instytutu; specjalizuje się w tematyce związanej z prawem medycznym; od 2010r. – Rzecznik Praw Lekarza przy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Toruniu, gdzie zajmuje się poradnictwem prawnym, skierowanym do lekarzy; prowadzi wykłady z zakresu prawa medycznego, skierowane do lekarzy, lekarzy stażystów oraz szkolenia dla sędziów okręgowego sądu lekarskiego z zakresu procedury stosowanej w postępowaniu przed sądami lekarskimi; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. dla Medical Tribune, Manager ZOZ, Meritum, Wydawnictwa Po Dyplomie
 • Karol Kafka

  Adwokat, absolwent studiów magisterskich (2002 r.) i doktoranckich (2010 r.) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 2007 złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski. Od 2010 r. prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Jest też wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Kafka, Nikończuk i Wspólnicy s.k.” w Bielsku – Białej. Doradza podmiotom o zróżnicowanej strukturze własności i kapitału, w tym podmiotom leczniczym. Wykładowca licznych szkoleń i sympozjów, także dla pracowników służby zdrowia.
 • Anna Karkut

  Prawnik - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2004r.), absolwentka Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku; menedżer jednostek opieki zdrowotnej w dużych podmiotach leczniczych; certyfikowany audytor systemu zarządzania jakością; specjalistka w zakresie doradztwa i szkoleń w zakresie: kontraktowania świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz zasad realizacji i rozliczania umów z NFZ, praw pacjenta, ochrony danych osobowych, zarządzania jakością w opiece zdrowotnej; lider Instytutu - Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia.
 • Karol Kolankiewicz

  Od 2008 roku nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata i świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych i odszkodowawczych oraz w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych; od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor publikacji dla samorządu lekarskiego i czasopism medycznych; od 2018r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiocie leczniczym; lider Instytutu - Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia;
 • Damian Konieczny

  Adwokat. Od 2009 nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; od 2011r. wykładowca z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; od 2013 roku nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym, ochroną danych osobowych oraz prawem karnym; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego i prawa ochrony zdrowia; współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer; od 2018r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiocie leczniczym i w pomorskim samorządzie lekarskim; lider Instytutu - Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia
 • Zbigniew Kowalski

  Jestem doświadczonym wykładowcą, konsultantem i trenerem komunikacji interpersonalnej. Od 2000 roku prowadzę treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty. Z mojej wiedzy skorzystało dotychczas ponad 100 000 osób, w tym ponad 55 000 lekarzy, 25 000 farmaceutów, 7 000 pielęgniarek. Moje interaktywne i praktyczne wystąpienia dotyczą kwestii porozumienia, lojalności, zarządzania relacjami i motywowania dzięki dobrej komunikacji. Jako konsultant prowadzę audyty i projekty poprawiające efektywność pracy zespołów, często w placówkach medycznych, prywatnych i publicznych. Byłem ekspertem projektu Społeczny Audyt Szpitali. Posiadam akredytację konsultanta i trenera takich instytucji, czy modeli jak: Insights Discovery (typologia stylów funkcjonowania), Oldham & Morris (psychologia osobowości), Body Language Institute Washington (rozpoznawanie kłamstwa w kontakcie interpersonalnym). Jestem vice prezesem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Wystąpiłem na konferencji TEDx. Należę do Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz Academy of Communication in Healthcare, a tematem moich szczególnych zainteresowań jest współodpowiedzialność za efekty leczenia, motywacja i zaangażowanie pacjentów.
 • Piotr Nikończuk

  Radca prawny, w roku 1994 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od roku 2002 wykonuje zawód w formie indywidualnej kancelarii radcowskiej w Warszawie. Ponadto jest wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Kafka, Nikończuk i Wspólnicy s.k.” w Bielsku – Białej. Świadczy obsługę prawną także na rzecz podmiotów leczniczych. Wykładowca branżowych szkoleń dotyczących problematyki ochrony zdrowia.
 • Maciej Rogala

  Dr Maciej Rogala – pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Specjalizuje się w praktycznym kształceniu podyplomowym lekarzy i menedżerów ochrony zdrowia oraz projektach szkoleniowych z obszaru zarządzania strategicznego w placówkach medycznych, budowania relacji personel medyczny-pacjent oraz wpływu komunikacji marketingowej podmiotów leczniczych na różne grupy interesariuszy. Aktywnie działał w ramach takich organizacji jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i doradcze zdobyte na rynku usług medycznych w jednostkach podstawowej oraz specjalistycznej - ambulatoryjnej i szpitalnej – opieki zdrowotnej. Członek zespołu międzynarodowego projektu naukowego „ProHealth 65+” Health promotion and prevention of risk: actions for seniors, w którym pełni funkcję badacza i trenera. Członek zespołu eksperckiego w ramach analizy perspektyw zastosowania w Polsce metodologii Oceny Skutku Zdrowotnego (Health Impact Assessment - HIA) – w ramach projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, Programu PL 13 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – w ramach konsorcjum „Nauka i Zdrowie”. Kierownik naukowy kursu doskonalącego „Efektywna komunikacja lekarz-pacjent oraz komunikacja z otoczeniem rynkowym – zasady i praktyczne wskazówki dla lekarzy oraz kadry menedżerskiej w podmiotach leczniczych” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Doktor nauk o zdrowiu (WNZ UJ CM). W zakresie kształcenia podyplomowego ukończył europejskie studia menedżerskie typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, absolwent Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (podyplomowe studia - ekonomika i zarządzanie firmami) oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
 • Łukasz Rompel

  18 lat doświadczenia biznesowego i trenerskiego w obszarze projektów rozwojowych dla wyższych kadr zarządzających i kierowniczych. 13 lat doświadczenia trenerskiego w realizacji kompleksowych projektów z zarządzania. Specjalizuje się w prowadzeniu szkole z zakresu przywództwa, zarządzania (w tym zarządzania zmianą, zespołami, zasobami ludzkimi, zarządzania jakością i zarządzania projektami), rozwoju kompetencji menedżerskich, oceny pracowniczej oraz kursów metodycznych dla trenerów biznesu. Ponad 3000 zrealizowanych dni szkoleniowych, z czego ponad 1500 dla wyższej kadry kierowniczej firm: Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Działów, Dyrektorów Operacyjnych, Kierowników, Liderów, Team Leaderów. Realizuje od wielu lat projekty dla branży medycznej, dedykowane lekarzom i pielęgniarkom. Przeszkolił kilkuset lekarzy w ramach m.in. takich projektów jak: Adea Culture Programme, czy Akademia Managera ZiKO. 18 letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu dedykowanych szkoleń z zakresu: ● nowoczesnego przywództwa ● zarządzania (w tym z zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele, zarządzania projektami, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania informacją) ● zarządzania zasobami ludzkimi (w tym kierowania i przywództwa, motywowania, feedbacku i oceny pracowniczej, delegowania) ● poprawy produktywności (w tym z zakresu KAIZEN, kół jakości, Six Sigma, zarządzania jakością, TQM) ● marketingu i sprzedaży (w tym z zakresu marketingu strategicznego, technik sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej obsługi klienta, negocjacji) ● rozwoju osobistego i kompetencji społecznych (w tym warsztaty komunikacyjne, asertywno, współpraca i współdziałanie, stres i konflikt, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów, planowanie i organizacja czasu, profesjonalne prezentacje, wywieranie wpływu społecznego) Jest autorem i realizatorem ponad 300 projektów szkoleniowo – doradczych, w tym m.in. trwających 24 miesiące kompleksowych projektów: ● „Poprawa produktywności Danfoss Sp. z o.o. poprzez kształtowanie wiadomości technicznej, jakościowej, procesowej pracowników” ● „Poprawa produktywności Zelmer S.A. poprzez kształtowanie wiadomości procesowej kadr” ● „Zintegrowany rozwój strategicznych kompetencji kluczowego personelu grupy Zelmer” Realizuje zarówno pojedyncze warsztaty, jak i zaawansowane projekty szkoleniowe, trwające od roku do kilku lat, w tym również dla zagranicznych firm. Realizował szkolenia z zakresu metodyki projektowania, prowadzenia oraz oceny efektywności szkoleń dla trenerów biznesu w ramach projektów: „Szkoła Trenerów” i „Rozwój i doskonalenie kompetencji trenerów dla pracowników przemysłu lotniczego i automatyki”. Ogółem zrealizował w w/w zakresie 1376 godzin dydaktycznych w szkoleniach dla 152 trenerek/trenerów ogółem. Tylko w ciągu ostatniego roku przeszkolił blisko 1000 osób, zajmujących stanowiska kierownicze