logo: NIL
 • Mirosław Borek

  Trener, coach, mediator i psycholog - absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 roku posiada rekomendację II stopnia trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego jest członkiem. Należy też do Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Pracował w ośrodkach psychologicznych jako terapeuta oraz trener warsztatów umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, asertywności. Wykładał na Wydziale Psychologii UW z Metodologii Prowadzenia Szkoleń. Od 1996 roku jest autorem i realizatorem wielu projektów szkoleniowych i coaching’owych dla przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych z obszaru umiejętności komunikacyjnych, skutecznej sprzedaży produktów farmaceutycznych, prezentacji, asertywności, negocjacji, wywierania wpływu, psychologii „gier” klientów oraz dla menedżerów z zakresu coaching’u, motywowania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów, wspierania pracowników w rozwoju, zarządzania ludźmi. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz realizuje projekty train the trainers dla trenerów wewnętrznych. Superwizuje pracę trenerów w trakcie prowadzenia przez nich projektów szkoleniowych. Jest założycielem i właścicielem firmy szkoleniowej EWOLUCJA.
 • Beata Buchelt

  Prof. UEK dr hab. Beata BUCHELT - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Związana z Katedrą Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi prace naukowo-badawcze oraz zajęcia dydaktyczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym między innymi: zarządzanie personelem, zachowania organizacyjne, międzynarodowe ZZL, strategiczne ZZL. Prowadzenie zajęć w języku angielskim z przedmiotu Human Resource Management oraz International Human Resource Management. Udział w badaniach statutowych Katedry dotyczących: Zarządzania zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć; Zarządzania talentami; Zarządzania płynnością zatrudnienia; Kształtowania się wynagrodzeń w organizacjach działających na polskim rynku pracy; Zarządzanie zasobami ludzkimi w pilskich organizacjach umiędzynaradawiających swoją działalność rynkową. Laureatka konkursu stypendialnego Fulbright Senior Award. Planowane badania o charakterze jakościowym poświęcone będą tematyce High Performance Work Practices: Physicians perspective. Realizacja badań planowana w USA, w szpitalach zlokalizowanych w stanie Michigan. Wykładowca studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca studiów podyplomowych „Zarządzanie dla zdrowia” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Alicja Gałązka

  Prof. hab. dr Alicja Gałązka - psychoterapeuta, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog. Absolwentka Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim, Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, SWPS w Sopocie oraz wielu innych uczelniach prywatnych. Wiceprezes Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Coachingu ICI. Konsultant i wykładowca w Oxford University Press. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Obyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich głównie w UK oraz USA Wykładowca i międzynarodowy trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki. Ekspert z zakresu komunikacji interpersonalnej i rozwoju umiejętności miękkich. Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji, instytucji użyteczności publicznej, nauczycieli oraz przede wszystkim lekarzy i personelu placówek opieki zdrowotnej. Od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne dla Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) oraz Okręgowych Izbach Lekarskich. Ekspert i trener w projektach realizowanych przez NIL oraz Centrum Edukacyjne Future oraz przez inne instytucje szkoleniowe.
 • Paweł Grzesiowski

  Doktor nauk medycznych, pediatra, ekspert w dziedzinie immunologii, profilaktyki i terapii zakażeń. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19. Pracuje jako konsultant szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji. Jest założycielem i pełni funkcję dyrektora Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, Przewodniczącym Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Doświadczenie zawodowe zdobył jako asystent a potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie, jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor lub współautor 270 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, laureat nagrody „Wielkiego Edukatora” Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia oraz nagrody Sukces Roku Menadżera Zdrowia oraz honorowego tytułu „Przyjaciel Mediów”.
 • Krzysztof Izdebski

  Krzysztof Izdebski jest adwokatem - członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Toruniu; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu; współzałożyciel Instytutu; specjalizuje się w tematyce związanej z prawem medycznym; od 2010r. – Rzecznik Praw Lekarza przy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Toruniu, gdzie zajmuje się poradnictwem prawnym, skierowanym do lekarzy; prowadzi wykłady z zakresu prawa medycznego, skierowane do lekarzy, lekarzy stażystów oraz szkolenia dla sędziów okręgowego sądu lekarskiego z zakresu procedury stosowanej w postępowaniu przed sądami lekarskimi; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. dla Medical Tribune, Manager ZOZ, Meritum, Wydawnictwa Po Dyplomie
 • Joanna Jończyk

  Joanna Jończyk dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, mgr prawa, od 2003 r. pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Białostockiej; specjalista m. in. w dziedzinach zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji, zarządzania zmianą i kryzysem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w organizacjach publicznych sektora ochrony zdrowia (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia PUZ, Podlaska Regionalna Kasa Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku). Wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Wyższej Szkole Ekonomicznej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współpracuje z Okręgowa Izbą Lekarską w Białymstoku w zakresie prowadzenia szkoleń z bioetyki dla stażystów. Uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów, konferencji i staży naukowych m.in. w szpitalach w Londynie, Paryżu, Tokio. Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji dotyczących między innymi zarządzania w organizacjach ochrony zdrowia, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i zarządzania kulturą organizacyjną. Ekspert do spraw oceny wniosków w dziedzinie "Innowacje społeczne - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia" POWER oraz w RPOWP (2014-2020) w dziedzinie: analiza ekonomiczna i finansowa (EFRR) oraz konsultant w projektach badawczo-rozwojowych: "Audyt procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce" i "Instytut Fundacji Thorax – Think Tank Niezależny komitet doradczy na rzecz opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego". Członek Zarządu Podlaskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, członek wspierający Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowiej i Lepszej Starości. Doradca biznesowy w zakresie komunikacji, kompetencji przywódczych, planowania ścieżek rozwoju, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych oraz kultur zorientowanych na wartości i wyniki. Akredytowany trener i coach. Licencjonowany konsultant w zakresie badania i treningu odporności psychicznej (MTQ Product Family). W 2013 r. odznaczona Brązowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej a w 2015 honorową odznaką Ministra Zdrowia “Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Od VIII 2020 r. pełni funkcję członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Anna Karkut

  Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a także Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostce Samorządu Terytorialnego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Jest współzałożycielką Fundacji Instytut – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia w Gdyni – m.in. działalność szkoleniowa Prowadziła szkolenia z zakresu: „RODO - jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne”; Ogólnej Polityki Bezpieczeństwa Informacji Zakładów Opieki Zdrowotnej; Szkolenia dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
 • Karol Kafka

  Adwokat, komplementariusz spółki, Wspólnik Zarządzający. Ukończył aplikację sądową oraz studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2003 r. pracownik i współpracownik Kancelarii Prawniczej odpowiedzialny za obsługę podmiotów prywatnych oraz publicznych, w tym samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Od 2010 r. adwokat prowadzący własną Kancelarię Adwokacką. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa medycznego, farmaceutycznego oraz prawa karnego. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi.
 • Karol Kolankiewicz

  Od 2008 roku nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata i świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych i odszkodowawczych oraz w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych; od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor publikacji dla samorządu lekarskiego i czasopism medycznych; od 2018r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiocie leczniczym; lider Instytutu - Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia;
 • Zbigniew Kowalski

  Jestem doświadczonym wykładowcą, konsultantem i trenerem komunikacji interpersonalnej. Od 2000 roku prowadzę treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty. Z mojej wiedzy skorzystało dotychczas ponad 100 000 osób, w tym ponad 55 000 lekarzy, 25 000 farmaceutów, 7 000 pielęgniarek. Moje interaktywne i praktyczne wystąpienia dotyczą kwestii porozumienia, lojalności, zarządzania relacjami i motywowania dzięki dobrej komunikacji. Jako konsultant prowadzę audyty i projekty poprawiające efektywność pracy zespołów, często w placówkach medycznych, prywatnych i publicznych. Byłem ekspertem projektu Społeczny Audyt Szpitali. Posiadam akredytację konsultanta i trenera takich instytucji, czy modeli jak: Insights Discovery (typologia stylów funkcjonowania), Oldham & Morris (psychologia osobowości), Body Language Institute Washington (rozpoznawanie kłamstwa w kontakcie interpersonalnym). Jestem vice prezesem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Wystąpiłem na konferencji TEDx. Należę do Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz Academy of Communication in Healthcare, a tematem moich szczególnych zainteresowań jest współodpowiedzialność za efekty leczenia, motywacja i zaangażowanie pacjentów.
 • Dorota Minta

  • Jedna z najbardziej znanych i aktywnych polskich psychologów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii dzieci i dorosłych. Propagatorka wiedzy o PTG (Post-traumatic Growth), czyli pozytywnej zmianie psychologicznej, jakiej możemy doświadczyć w wyniku poradzenia sobie z przeciwnościami losu. • Autorka cyklu szkoleń dotyczących komunikacji interpersonalnej z pacjentem „Dobre relacje z pacjentem” (platforma e-learningowa i warsztaty stacjonarne) w ramach, którego prowadzi szkolenia dla personelu placówek medycznych. https://dobrerelacjezpacjentem.pl/elearning • Walczy ze stygmatyzowaniem problemów psychicznych, od lat działa na rzecz demokratycznego dostępu do pomocy terapeutycznej dla najsłabszych. Członkini Rady Programowej magazynu „Coaching”oraz Rady Ekspertów Ośrodka Badań i Opinii THINKTHANK. Współtworzy raporty opisujące polską rzeczywistość psychospołeczną w ramach Mobile Institute. • Swoją wiedzą w przystępny sposób dzieli się także w mediach masowych - prowadzi autorską rubrykę na platformie blogowej NaTemat.pl. występuje w Dzień Dobry TVN, Pytaniu na Śniadanie, udziela wywiadów prasie lifestylowej i specjalistycznej. W trakcie pandemii dla Narodowego Funduszu Zdrowia stworzyła 10-odcinkowy cykl wideorozmów poświęconych radzeniu sobie ze stresem, lękiem i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. • Aktywistka społeczna - mentorka młodych kobiet-liderek w ramach programu „Vital Voices” oraz prezeską fundacji STOMAlife, wspierającej osoby ze stomią. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Psychologów Polskich, jest jego prezeską. Jest zaangażowana w działania Akademii Komunikacji Medycznej, gdzie zajmuje się psychologicznymi aspektami relacji personel medyczny-pacjent. Współzałożycielka polskiego Slow Food. Pasjonuje się psychologicznymi uwarunkowaniami kultury kulinarnej Polski i Europy. • Ukończyła psychologię ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Była wykładowczynią akademicką - na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przez 6 lat prowadziła zajęcia z zakresu psychologii, przez kolejne trzy na SGGW.
 • Piotr Nikończuk

  Radca prawny, komplementariusz Spółki, Wspólnik Zarządzający. Ukończył aplikację radcowską. Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie pracy zawodowej brał czynny udział w wielu projektach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych prowadzonych na zlecenie Skarbu Państwa. Zdobyte doświadczenie w zakresie analiz przedprywatyzacyjnych skutkowało efektywnym doradztwem tak w kwestii zmian struktury własności, jak i kompleksowego przygotowania spółki do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Od 1999 roku związany z przemysłem motoryzacyjnym reprezentowanym przez kapitał południowokoreański. Współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami broniącymi praw konsumentów zaowocowała specjalizacją w zakresie wszelkiego rodzaju instrumentów ochrony nabywcy towaru lub usługi. Specjalizuje się również w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych na etapie przedprocesowym jak i obronie interesów Klientów przed Sądem Pracy. Przygotowuje i prowadzi wszelkiego rodzaju szkolenia i prelekcje obejmujące kwestie związane z szeroko rozumianym prawem ochrony zdrowia.
 • Jan Pachocki

  Radca Prawny, kancelaria DZP, Prezes Zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza Jan specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zagadnień informatyzacji służby zdrowia, w tym również przetwarzania danych medycznych. W zakresie prawa medycznego doradza w kwestiach związanych z systemem ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz inne zagadnienia w zakresie innowacji. Był jednym z inicjatorów Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, organizacji branżowej zrzeszającej wiodące podmioty związane z telemedycyną oraz e-zdrowiem, a aktualnie sprawuje funkcję prezesa zarządu Fundacji. Jan jest również członkiem grupy roboczej Komitetu Dostępność Plus dla Zdrowia, której celem jest opracowanie standardów dostępności dla placówek medycznych. Współpracował z NRL przy przygotowaniu wytycznych w zakresie udzielania świadczeń telemedycznych. Doradza w obszarze doradztwa regulacyjnego z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności e-zdrowia. Aktywnie działa razem z Fundacją Neuropozytywni, IZWOZ oraz Europejską Radą Mózgu na rzecz przygotowania Brain Planu.
 • Maciej Rogala

  Dr Maciej Rogala – na co dzień pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Z Naczelną Izbą Lekarską jest związany od roku 2015 jako wykładowca szkoleń i kursów w ramach prowadzonego przez NIL Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów. W latach 2017-2019 brał udział w realizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską projekcie szkoleniowym UE „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” jako trener szkoleń oraz jeden z koordynatorów merytorycznych. Od roku 2018 współpracuje naukowo z I Kliniką Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego oraz Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM. W ramach tej współpracy kieruje projektem badawczym na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w ramach którego prowadzone są badania w grupie 400 pacjentów nad wpływem charakteru i jakości relacji lekarz-pacjent na przebieg procesu leczenia na przykładzie wybranych chorób. Jest autorem ekspertyz dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH i Ministerstwa Zdrowia w zakresie analizy różnych czynników mających wpływ na zdrowie populacyjne. W ramach prowadzonych szkoleń i projektów doradczych specjalizuje się tematyce rozwijania umiejętności menedżerskich, kontroli zarządczej, controllingu i zarządzaniu ryzykiem, relacjach lekarz-pacjent, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w podmiotach leczniczych a także zarządzaniu strategicznym i kryzysowym w sektorze ochrony zdrowia. Sprawował rolę kierownika naukowego kursu doskonalącego na temat efektywnej komunikacji lekarz-pacjent oraz komunikacji z otoczeniem rynkowym w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach MBA w ochronie zdrowia w Krakowie i Warszawie, na 3 roku kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim UJ CM oraz w j. angielskim dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM i dla uczestników międzynarodowych studiów doktoranckich w UJ CM oraz w ramach podyplomowych studiów zarządzania w ochronie zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM. Jest doktorem nauk o zdrowiu, specjalistą w zakresie zdrowia publicznego, absolwentem UJ. W zakresie szkolenia podyplomowego ukończył europejskie studia menedżerskie typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UE, jest absolwentem Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie (podyplomowe studia - ekonomika i zarządzanie firmami) oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Jest członkiem EACH (European Association for Communication in Health Care) Poland Network for Teaching and Research in Communication zajmującej się problemami komunikacji klinicznej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, instytucjonalne i organizacyjne w wielu polskich i międzynarodowych projektach szkoleniowych, badawczych i biznesowych zdobyte na rynku usług medycznych oraz w ramach największych organizacji ochrony zdrowia w Polsce działających na rynku komercyjnym, jak i sferze publicznej.
 • Łukasz Rompel

  18 lat doświadczenia biznesowego i trenerskiego w obszarze projektów rozwojowych dla wyższych kadr zarządzających i kierowniczych. 13 lat doświadczenia trenerskiego w realizacji kompleksowych projektów z zarządzania. Specjalizuje się w prowadzeniu szkole z zakresu przywództwa, zarządzania (w tym zarządzania zmianą, zespołami, zasobami ludzkimi, zarządzania jakością i zarządzania projektami), rozwoju kompetencji menedżerskich, oceny pracowniczej oraz kursów metodycznych dla trenerów biznesu. Ponad 3000 zrealizowanych dni szkoleniowych, z czego ponad 1500 dla wyższej kadry kierowniczej firm: Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Działów, Dyrektorów Operacyjnych, Kierowników, Liderów, Team Leaderów. Realizuje od wielu lat projekty dla branży medycznej, dedykowane lekarzom i pielęgniarkom. Przeszkolił kilkuset lekarzy w ramach m.in. takich projektów jak: Adea Culture Programme, czy Akademia Managera ZiKO. 18 letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu dedykowanych szkoleń z zakresu: ● nowoczesnego przywództwa ● zarządzania (w tym z zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele, zarządzania projektami, zarządzania procesami, zarządzania zmianą, zarządzania informacją) ● zarządzania zasobami ludzkimi (w tym kierowania i przywództwa, motywowania, feedbacku i oceny pracowniczej, delegowania) ● poprawy produktywności (w tym z zakresu KAIZEN, kół jakości, Six Sigma, zarządzania jakością, TQM) ● marketingu i sprzedaży (w tym z zakresu marketingu strategicznego, technik sprzedaży bezpośredniej i telefonicznej obsługi klienta, negocjacji) ● rozwoju osobistego i kompetencji społecznych (w tym warsztaty komunikacyjne, asertywno, współpraca i współdziałanie, stres i konflikt, kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów, planowanie i organizacja czasu, profesjonalne prezentacje, wywieranie wpływu społecznego) Jest autorem i realizatorem ponad 300 projektów szkoleniowo – doradczych, w tym m.in. trwających 24 miesiące kompleksowych projektów: ● „Poprawa produktywności Danfoss Sp. z o.o. poprzez kształtowanie wiadomości technicznej, jakościowej, procesowej pracowników” ● „Poprawa produktywności Zelmer S.A. poprzez kształtowanie wiadomości procesowej kadr” ● „Zintegrowany rozwój strategicznych kompetencji kluczowego personelu grupy Zelmer” Realizuje zarówno pojedyncze warsztaty, jak i zaawansowane projekty szkoleniowe, trwające od roku do kilku lat, w tym również dla zagranicznych firm. Realizował szkolenia z zakresu metodyki projektowania, prowadzenia oraz oceny efektywności szkoleń dla trenerów biznesu w ramach projektów: „Szkoła Trenerów” i „Rozwój i doskonalenie kompetencji trenerów dla pracowników przemysłu lotniczego i automatyki”. Ogółem zrealizował w w/w zakresie 1376 godzin dydaktycznych w szkoleniach dla 152 trenerek/trenerów ogółem. Tylko w ciągu ostatniego roku przeszkolił blisko 1000 osób, zajmujących stanowiska kierownicze.
 • Eliza Szadkowska

  dr Eliza Szadkowska - doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku prawo oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomia. Ekspertka ds. partycypacji społecznej, współpracy międzysektorowej, organizacji międzynarodowych i rozwoju regionalnego. W latach 2010 – 2019 pełniła funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i Sekretarza Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członkini Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Realizatorka wielu projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu sfer pożytku, m.in. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partnerstwa międzysektorowego. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie w Białymstoku, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i Wyższej Szkole Ekonomicznej. Trener warsztatów i doradca w zakresie tworzenia i realizacji polityk publicznych, strategii rozwoju i ewaluacji. Naukowo specjalizuje się badaniami funkcjonowania organizacji na arenie międzynarodowej, w różnych systemach prawnych. Jest autorką analiz, artykułów, wystąpień z zakresu prawa, w tym prawa międzynarodowego, polityki regionalnej, społeczeństwa obywatelskiego i współpracy ponadnarodowej. Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa. Członkini Zarządu Federacji Białystok i Stowarzyszenia 100-Lecie Kobiet. Współzałożycielka Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości. Organizatorka i współorganizatorka projektów badawczo-rozwojowych: "Audyt procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce" i "Instytut Fundacji Thorax – Think Tank Niezależny komitet doradczy na rzecz opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego".