logo: NIL

1. Raport: "Możliwości i bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów"

Szczegółowe cele badania obejmowały:
1. Rekonstrukcję postaw i opinii lekarzy związanych z doskonaleniem zawodowym.
2. Identyfikację oczekiwań i postulatów lekarzy związanych z doskonaleniem zawodowym.
3. Określenie poświęconego czasu i wydatków na doskonalenie zawodowe lekarzy.
4. Określenie specjalizacji postrzeganych jako deficytowe, nadmiarowe oraz preferowane przez lekarzy.
5. Identyfikację szans i możliwości związanych z uzyskaniem specjalizacji.

Załączniki
Raport- opis
Raport - prezentacja

Wyniki ogólnopolskiego badania opinii lekarzy i lekarzy dentystów - część 1 – GL_07/08.2012
Wyniki ogólnopolskiego badania opinii lekarzy i lekarzy dentystów - część 2 – GL_09_2012
Wyniki ogólnopolskiego badania opinii lekarzy i lekarzy dentystów - część 3 – GL_12.2012

Zainteresowanych pełną wersją raportu prosimy o kontakt z OSAI.

2. Raport: "Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia"

GŁÓWNY CEL BADANIA:
Określenie potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę”.

Załączniki
Raport

3. Raport: "Warunki pracy, konflikt interesów oraz ocena przydatności kompetencji miękkich w praktyce zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów"

GŁÓWNY CEL BADANIA:
1. Określenie poziomu wiedzy na temat konfliktu interesów i opinii o jego znaczeniu w różnych aktywnościach zawodowych wśród lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Ocena potrzeb edukacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
3. Poznanie opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów na temat warunków pracy i o problemów związanych z wykonywaniem zawodu oraz planów co do zmiany miejsca pracy.

Załączniki
Raport

Kompetencje miękkie - GL 11/2013
Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów - GL 10/2013
Konflikt interesów i relacje z przemysłem - GL 09/2013

Zainteresowanych pełną wersją raportu prosimy o kontakt z OSAI.

4. Raport: "Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia"

GŁÓWNY CEL BADANIA:
Określenie postaw i opinii lekarzy i lekarzy dentystów związanych z działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia.

Załączniki
Raport

Postawy i opinie dotyczące NFZ - GL Premium 04/2014

Zainteresowanych pełną wersją raportu prosimy o kontakt z OSAI.

5. Raport: "Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy"

GŁÓWNE CELE BADANIA:
1) Określenie postaw i opinii lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej.
2) Określenie percepcji środowiska lekarzy i jego wizerunku w mediach.

Załączniki
Raport

Postawy i opinie dotyczące „Gazety Lekarskiej”, Systemu Informacji Medycznej, wizerunku środowiska lekarzy - GL Premium 05/2014

Zainteresowanych pełną wersją raportu prosimy o kontakt z OSAI.

6.Raport: "Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów dotyczących Gazety Lekarskiej"

GŁÓWNY CEL BADANIA:
Określenie postaw i opinii lekarzy i lekarzy dentystów dotyczących Gazety Lekarskiej.

Załączniki
Raport

Postawy i opinie dotyczące „Gazety Lekarskiej”, Systemu Informacji Medycznej, wizerunku środowiska lekarzy - GL Premium 05/2014

Zainteresowanych pełną wersją raportu prosimy o kontakt z OSAI.

7. Raport: "Jak oceniamy nasze relacje z pacjentami i współpracownikami?"

CEL BADANIA:
Celem badania było uzyskanie opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów na temat różnych aspektów ich codziennych kontaktów z pacjentami.

Załączniki
Raport

Badanie opinii środowiska lekarskiego „Jak oceniamy nasze relacje z pacjentami i współpracownikami?” - GL 04/2016

8. Raport: "Problemy i bariery związane z kształceniem podyplomowym"

GŁÓWNY CEL BADANIA:
Identyfikacja i ocena istotności problemów i barier związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów oraz ocena propozycji mających na celu udoskonalenie systemu szkoleń specjalizacyjnych.

Załączniki
Raport: Kształcenie podyplomowe cz 1 Podsumowanie najważniejszych wyników... 
Raport: Kształcenie podyplomowe cz 2 Warunki i bariery 
Raport: Kształcenie podyplomowe cz 3 Rekrutacja
Raport: Kształcenie podyplomowe cz 4 Odbywanie specjalizacji
Raport: Kształcenie podyplomowe cz 5 Egzamin


Rekrutacja - Co sądzimy o szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce? - GL 05/2016

Proces kształcenia - Co sądzimy o szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce? Część 2. Przebieg szkolenia - GL  06-07/2016

Co sądzimy o szkoleniu specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce? Egzamin specjalizacyjny. Część 3. GL - 08-09/2016

9. Raport z badania „Lekarze Stomatolodzy 2016”

Celem badania było opisanie najważniejszych cech polskiej praktyki stomatologicznej, poznanie sytuacji środowiska lekarzy dentystów oraz poznanie opinii w kwestiach związanych zarówno z kształceniem, satysfakcją zawodową, jak i różnymi problemami, z którymi stomatolodzy stykają się w codziennej pracy.

Raport

„Stomatolodzy 2016” - GL 03/2017

10. Raport: „Jakość w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo pacjenta”

Celem badania było poznanie opinii pacjentów i pracowników medycznych o różnych aspektach jakości i bezpieczeństwa leczenia w szpitalach oraz o odszkodowaniach za wypadki medyczne.

Raport

11. Raport - Opinie o pracy zawodowej, proteście lekarzy i cyfryzacji w ochronie zdrowia

Raport

12. Raport- Co sądzimy o badaniach opinii naszego środowiska?

Raport

Raport skrócony - Opinie środowiska lekarskiego  o pracy zawodowej,  proteście lekarzy,  cyfryzacji w ochronie zdrowia  oraz o badaniach opinii środowiska:  podsumowanie najważniejszych wyników.

Raport skrócony

13. Raport - Postrzeganie usług medycznych w Polsce i zawodów medycznych

Raport z sondażu ilościowego dla Naczelnej Izby Lekarskiej

Raport

14. Raport – Ile pracują lekarz i lekarze dentyści w Polsce?
Raport powstał w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”. Pełna wersja dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://www.mpz.mz.gov.pl/kadra-lekarzy-specjalistow/

Załączniki:
Streszczenie raportu ogólnego oraz aneksu
Raport ogólny z badania opinii środowiska lekarskiego
Aneks do raportu z badania opinii środowiska lekarskiego: Podsumowanie najważniejszych wyników dla 10. najliczniejszych specjalizacji

15. Raport – „Nasza praca 2018”

Celem badania było poznanie opinii na temat:

- Sieci szpitali

- Oceny zapisów porozumienia rezydentów i ministra zdrowia dotyczących wynagrodzeń

-  Poparcia dla proponowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta/NRL zmian legislacyjnych o obowiązkach pacjenta i sankcjach za ich naruszenie

- Wystawiania zwolnień

- Warunków wykonywania zawodu

- Samooceny stanu zdrowia (pytania Eurostat/GUS)

  Raport