logo: NIL

Kierownik: Marek Szewczyński

tel. 22 559 13 09

 

Ośrodek uznawania kwalifikacji został powołany uchwałą nr 79/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie Ośrodka Uznawania Kwalifikacji.

UCHWAŁA Nr 79/04/IV
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie Ośrodka Uznawania Kwalifikacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Ośrodek Uznawania Kwalifikacji, zwany dalej "Ośrodkiem".
 2. Siedzibą Ośrodka jest siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej.

§ 2.

Zadaniem Ośrodka jest w szczególności:

 1. Badanie, na wniosek okręgowych rad lekarskich, zgodności dyplomów i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów oraz kwalifikacje w zakresie specjalności medycznych, wydanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, z dyplomami i innymi dokumentami poświadczającymi takie kwalifikacje, wymienionymi w wykazach obwieszczonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266, Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90, z poz. 845), oraz wydawanie opinii w tym przedmiocie;
 2. przygotowywanie dla okręgowych rad lekarskich projektów pism do odpowiednich władz państw członkowskich Unii Europejskiej o potwierdzenie autentyczności dyplomów lub innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty lub o poświadczenie, że lekarz lub lekarz dentysta zamierzający wykonywać zawód w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał pełne wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 3. udzielanie okręgowym radom lekarskim pomocy przy wydawaniu zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich lekarzy i lekarzy dentystów oraz kwalifikacje w zakresie specjalności medycznych, uznawane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, innych niż Rzeczypospolita Polska;
 4. udzielanie lekarzom i lekarzom dentystom, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji lekarza i lekarza dentysty oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 5. udzielanie niezbędnych informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarzowi i lekarzowi dentyście będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód lekarza lub lekarza dentysty na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. koordynacja działań okręgowych rad lekarskich dotyczących określenia brzmienia tytułu, którym może posługiwać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lekarz lub lekarz dentysta, posiadający tytuł - uzyskany w toku kształcenia akademickiego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej - do używania którego jest wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej odbycie dodatkowego szkolenia.

§ 3.

 1. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik.
 2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

§ 4.

Do zadań kierownika Ośrodka należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,
 2. składanie Naczelnej Radzie Lekarskiej rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka.

§ 5.

Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków Naczelnej Izby Lekarskiej.

§ 6.

Zorganizowanie Ośrodka powierza się Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem § 1, § 3 ust. 2 i § 6, które wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.