logo: NIL

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zaświadczenia określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, czyli w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wydają w Polsce właściwe okręgowe rady lekarskie tym lekarzom i lekarzom dentystom, którzy są członkami samorządu lekarskiego – posiadają prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu. Okręgowe rady lekarskie wydają zaświadczenie także lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w przeszłości posiadali w Polsce prawo wykonywania zawodu.

Naczelna Rada Lekarska (NRL) wydaje natomiast zaświadczenia lekarzom i lekarzom dentystom - absolwentom polskich uczelni medycznych - którzy nie posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa wykonywania zawodu ani ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz nigdy nie występowali o jego przyznanie.

NRL wydaje dwa rodzaje zaświadczeń:

1. zaświadczenie o zgodności kształcenia (studiów) z wymogami określonymi w:

- art. 24 dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do lekarzy (Pobierz wzór zaświadczenia.

- art. 34 dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do lekarzy dentystów (Pobierz wzór zaświadczenia.

NRL wydaje zaświadczenia o zgodność kształcenia z odpowiednio art. 24 albo 34 dyrektywy 2005/36/WE lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia, ale nie odbyli stażu podyplomowego lub nie złożyli z wynikiem pozytywnym egzaminu LEK / LDEK, a więc nie uzyskali w Polsce pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu.

Zaświadczenie jest wydawane na podstawie dyplomu ukończenia studiów - wyjątkowo, jeżeli termin wydania dyplomu przez uczelnię jest odległy, można przedstawić zaświadczenie z uczelni, z którego jednoznacznie wynika, że dana osoba w określonym dniu ukończyła studia i które wskazuje, z jakim numerem osoba ta otrzyma dyplom ukończenia studiów.
Wnioskodawca musi przedstawić oryginał dyplomu (lub jego odpisu) bądź ww. zaświadczenia albo kopię dyplomu lub jego odpisu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, okręgową izbę lekarską lub uczelnię. Oryginał dyplomu lub jego odpisu bądź zaświadczenia jest zwracany wnioskodawcy.

Absolwenci studiów lekarskich:

W przypadku ukończenia studiów lekarskich oprócz dyplomu należy dodatkowo przedstawić suplement do dyplomu (oryginał lub potwierdzoną kopię) lub wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające, że odbyte studia były 6-letnie, i wskazujące liczbę odbytych godzin kształcenia.

Natomiast w przypadku tzw. 4-letnich studiów na kierunku lekarskim (studia anglojęzyczne prowadzone przez niektóre polskie uczelnie), oprócz dyplomu należy przedstawić:
- suplement do dyplomu (oryginał lub potwierdzoną kopię) lub zaświadczenie z uczelni, w których wyraźnie wskazana jest zaliczona przez uczelnię liczbę godzin i lat kształcenia odbytego przed studiami (tzw. „pre-medical college”) i liczba godzin kształcenia w trakcie 4-letnich studiów,
- zaświadczenie wydane przez uczelnię stwierdzające, że łączna ilość godzin kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu odpowiada programowi studiów 6-letnich i wynosi nie mniej niż 5 500 godzin. 

Absolwenci studiów lekarsko-dentystycznych :

Zaświadczenie wydawane jest tym absolwentom kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2003/2004 lub później.

Wydawane przez Naczelną Radę Lekarską absolwentom polskich uczelni medycznych zaświadczenia o zgodności kształcenia z wymogami określonymi w art. 24 albo 34 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady są najczęściej wykorzystywane przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zamierzają uzyskać w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej uprawnienia w celu odbycia w tym państwie stażu podyplomowego – zaświadczenia takie nie potwierdzają natomiast, że lekarz albo lekarz dentysta uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu, podlegające automatycznemu uznaniu na podstawie przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

  1. zaświadczenie o postawie etycznej (tzw. “Certificate of good standing”, “Certificate of non-registration”). (Pobierz: wzór zaświadczenia - lekarzwzór zaświadczenia - dentysta.) 

Zaświadczenie o postawie etycznej – a ściśle mówiąc, zaświadczenie o nieposiadaniu w Polsce prawa wykonywania zawodu – wydawane przez Naczelną Radę Lekarskąabsolwentom polskich uczelni medycznych potwierdza, że lekarz lub lekarz dentysta nie posiada w Polsce prawa wykonywania zawodu i że nie występował o jego przyznanie oraz że Naczelna Rada Lekarska nie posiada informacji nt. tego absolwenta, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ocenę jego postawy etycznej niezbędnej do wykonywania w Polsce zawodu.

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie następujących dokumentów:

  1. informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzonej datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed złożeniem,
  2. podpisanego przez lekarza lub lekarza dentystę, oświadczenia w przedmiocie niekaralności i braku postępowania karnego, (Pobierz wzór oświadczenia.)
  3. dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność).

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZEN Z WYDANEIM POWYŻSZYCH ZAŚWIADCZEŃ MOŻNA ZAŁATWIĆ DROGĄ POCZTOWĄ - NIE MA POTRZEBY OSOBISTEGO STAWIENNICTWA W BIURZE NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ.

W piśmie przewodnim prosimy wyraźnie napisać swój adres pocztowy, wskazać, o jakie zaświadczenia się wnioskuje oraz czy jego odbiór nastąpi osobiście, czy ma zostać odesłane na wskazany w piśmie adres.

Wydanie zaświadczenia przez naczelną Radę Lekarską trwa do 5 dni roboczych od chwili złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Zaświadczenia wydaje się wyłącznie w języku polskim - przekładu zaświadczenia na właściwy język i w wymaganej przez dany urząd formie należy dokonać we własnym zakresie.

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. W roku 2022 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3 010 zł – w związku z tym opłata za zaświadczenie wynosi 90,30 zł. 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Naczelnej Rady Lekarskiej:

Przelewy z Polski:

ODBIORCA: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

BANK: Pekao S.A., VII O. w Warszawie, Warszawa

NUMER RACHUNKU: 47 1240 1109 1111 0000 0516 2660

TYTUŁEM: opłata za zaświadczenie „unijne” – imię i nazwisko osoby, dla której zaświadczenie jest wydawane

Przelewy z zagranicy:

ODBIORCA (BENEFICIARY): Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

BANK: Pekao S.A.

KOD BANKU (SWIFT, BIC): PKOPPLPW

MIĘDZYNARODOWY NUMER RACHUNKU (IBAN): PL 47 1240 1109 1111 0000 0516 2660

TYTUŁEM (DESCRIPTION): opłata za zaświadczenie „unijne” – imię i nazwisko osoby, dla której zaświadczenie jest wydawane (EU certificate – name of the person)

Pobieranie powyższych opłat z dniem 18 stycznia 2016 r. wynika z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przepis ten został dodany na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).