logo: NIL

UWAGA:

W chwili obecnej uzyskane w Polsce kwalifikacje lekarzy dentystów podlegają automatycznemu uznaniu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych przepisami Dyrektywy 2005/36/WE wyłącznie na podstawie tzw. praw nabytych, czyli w sytuacji gdy lekarz dentysta faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał zawód przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat.

Automatyczne uznawanie kwalifikacji bez konieczności spełnienia powyższego warunku obejmować będzie dopiero lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli w Polsce studia w roku akademickim 2003/2004 lub później.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO TZW. PRAWA NABYTE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY

Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz dentysta faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał w Polsce zawód lekarza dentysty przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia (tzw. zaświadczenie 3 z 5).

Oznacza to, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, którzy ukończyli w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE studia nie spełniające wymogów określonych w art. 34 Dyrektywy 2005/36/WE, kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza dentysty podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE na podstawie tzw. praw nabytych.

Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi dentyście, który spełnia następujące warunki:

 1. ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte przed rokiem akademickim 2003/2004, i uzyskał tytuł lekarza stomatologa albo lekarza dentysty,
 2. odbył w Polsce staż podyplomowy lekarza dentysty zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania stażu albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
 3. złożył z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy - w odniesieniu do osób kończących staż podyplomowy po dniu 30 września 2004 r.,
 4. wykonywał w Polsce zawód faktycznie i zgodnie z prawem przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia

albo

 1. uzyskał w innym niż Polska państwie członkowskim UE kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza dentysty po odbyciu kształcenia nie spełniającego wymogów określonych w art. 34 Dyrektywy 2005/36/WE,
 2. wykonywał w Polsce zawód faktycznie i zgodnie z prawem przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI LEKARZA DENTYSTY, KTÓRY ZŁOŻYŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY EGZAMIN PAŃSTWOWY

UWAGA:
Zaświadczenie to będzie wydawane dopiero od roku 2009 lekarzom dentystom, którzy rozpoczęli w Polsce studia w roku akademickim 2003/2004 lub później.

Zaświadczenie to będzie potwierdzać, że lekarz dentysta uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu po odbyciu kształcenia spełniającego wymagania określone w art. 34 Dyrektywy 2005/36/WE.

Oznaczać to będzie, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE kwalifikacje te podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

Zaświadczenie to będzie wydawane lekarzowi dentyście, który będzie spełniać następujące warunki:

 1. ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte w roku akademickim 2003/2004 lub później, i uzyskał tytuł lekarza dentysty,
 2. odbył w Polsce staż podyplomowy lekarza albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
 3. złożył z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA_POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ STUDIÓW ZGODNYCH ART. 34 DYREKTYWY 2005/36/WE

UWAGA:
Zaświadczenie to będzie wydawane dopiero od roku 2008 lekarzom dentystom, którzy rozpoczęli w Polsce studia w roku akademickim 2003/2004 lub później.

Zaświadczenie to potwierdzać będzie, że lekarz dentysta uzyskał w Polsce dyplom z tytułem lekarza dentysty po odbyciu studiów spełniających wymagania określone w art. 34 Dyrektywy 2005/36/WE.

Tego rodzaju zaświadczenia będą mogły być wykorzystywane przez lekarzy dentystów, którzy zamierzają uzyskać w innym niż Polska państwie członkowskim UE uprawnienia w celu odbycia w tym państwie stażu podyplomowego - zaświadczenia takie nie będą natomiast potwierdzać, że lekarz dentysta uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu podlegające automatycznemu uznaniu na podstawie przepisów Dyrektywy 2005/36/WE.

Zaświadczenie to będzie wydawane lekarzowi dentyście, który będzie spełniać następujące warunki:

 1. ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte w roku akademickim 2003/2004 lub później, i uzyskał tytuł lekarza dentysty,
 2. nie odbył lub nie ukończył odbywanego w Polsce stażu podyplomowego lekarza dentysty albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który nie został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce, albo nie złożył z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego