logo: NIL

WZÓR ZAŚWIADCZENIA ZWIĄZANEGO Z CZASOWYM I OKAZJONALNYM WYKONYWANIEM ZAWODU PRZEZ LEKARZA DENTYSTĘ W INNYM NIŻ RZECZPOSPOLITA POLSKA PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ

Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz dentysta zgodnie z prawem wykonuje na terytorium Polski zawód lekarza dentysty na podstawie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, którego nie został pozbawiony, ani które nie zostało zawieszone lub ograniczone. Zaświadczenie może ponadto potwierdzać, że lekarz dentysta wykonuje w Polsce indywidualną praktykę lekarską lub udziela w Polsce świadczeń w ramach grupowej praktyki lekarskiej.

Zaświadczenie to może być pomocne lekarzowi dentyście, który zamierza czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód w innym niż Polska państwie członkowskim UE na zasadach określonych w przepisach Dyrektywy 2005/36/WE.

Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi dentyście, który:

  • posiada w Polsce prawo wykonywania zawodu.

Zaświadczenie powinno być wydane wraz z odpowiednim zaświadczeniem potwierdzającym podstawowe kwalifikacje do wykonywania zawodu lub kwalifikacje w zakresie specjalizacji lekarsko-dentystycznych.