logo: NIL

WZÓR ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE LEKARZA DENTYSTY, KTÓRY UKOŃCZYŁ STUDIA POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ

Zaświadczenie to potwierdza, że dyplom lekarza dentysty uzyskany poza obszarem UE został uznany za równorzędny z dyplomem wydawanym w Polsce i że lekarz dentysta posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce. Zaświadczenie może ponadto zawierać informacje o odbyciu przez lekarza dentystę stażu podyplomowego w Polsce, o okresie wykonywania przez lekarza dentystę zawodu w Polsce lub o odbytych przez lekarza dentystę w Polsce szkoleniach, w tym szkoleniach specjalizacyjnych.

Zaświadczenie to może być pomocne lekarzowi dentyście, który zamierza się ubiegać o uznanie w innym niż Polska państwie członkowskim UE kwalifikacji do wykonywania zawodu uzyskanych poza obszarem UE.

Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi dentyście, który:

  • posiada dyplom lekarza dentysty uzyskany poza obszarem UE uznany za równorzędny z dyplomem lekarza dentysty wydawanym na terytorium Polski i uzyskał w Polsce prawo wykonywania zawodu.