logo: NIL

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI LEKARZA, KTÓRY ZŁOŻYŁ LEKARSKI EGZAMIN PAŃSTWOWY

Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu po odbyciu kształcenia spełniającego wymagania określone w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE.

Oznacza to, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE kwalifikacje te podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który spełnia następujące warunki:

 1. ukończył w Polsce studia i uzyskał tytuł lekarza,
 2. odbył w Polsce staż podyplomowy lekarza albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
 3. złożył z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy (jako warunek uzyskania prawa wykonywania zawodu).

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI LEKARZA, KTÓRY NIE SKŁADAŁ LEKARSKIEGO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu po odbyciu kształcenia spełniającego wymagania określone w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE. Zaświadczenie potwierdza także, że kwalifikacje lekarza są traktowane jako równorzędne z kwalifikacjami lekarza, który oprócz dyplomu ukończenia w Polsce studiów posiada świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Oznacza to, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE kwalifikacje te podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który spełnia następujące warunki:

 1. ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte w roku akademickim 1956/1957 lub później, i uzyskał tytuł lekarza,
 2. odbył w Polsce staż podyplomowy lekarza zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania stażu albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
 3. nie był zobowiązany do składania Lekarskiego Egzaminu Państwowego jako warunku uzyskania prawa wykonywania zawodu (zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty warunku złożenia z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu kończącego staż podyplomowy lekarza nie stosuje się do osób, które ukończyły staż podyplomowy przed dniem 1 października 2004 r.)

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE PRZEZ LEKARZA STUDIÓW MEDYCZNYCH ZGODNYCH Z ART. 24 DYREKTYWY 2005/36/WE

Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz uzyskał w Polsce dyplom z tytułem lekarza po odbyciu studiów spełniających wymagania określone w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE.

Tego rodzaju zaświadczenie jest najczęściej wykorzystywane przez lekarzy, którzy zamierzają uzyskać w innym niż Polska państwie członkowskim UE uprawnienia w celu odbycia w tym państwie stażu podyplomowego. Zaświadczenie to nie potwierdza natomiast, że lekarz uzyskał w Polsce pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu podlegające automatycznemu uznaniu na podstawie przepisów Dyrektywy 2005/36/WE.

Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który spełnia następujące warunki:

 

 1. ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte w roku akademickim 1956/1957 lub później, i uzyskał tytuł lekarza,
 2. nie odbył lub nie ukończył odbywanego w Polsce stażu podyplomowego lekarza albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który nie został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce, albo - w przypadku osób kończących staż podyplomowy po dniu 30 września 2004 r. - nie złożył z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO TZW. PRAWA NABYTE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA

UWAGA:

W odniesieniu do lekarzy, którzy ukończyli studia w Polsce, zaświadczenie to wydaje się jedynie tym lekarzom, którzy rozpoczęli w Polsce studia przed rokiem akademickim 1956/1957.

 

Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał w Polsce zawód lekarza przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia (tzw. zaświadczenie 3 z 5).

Oznacza to, że w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, którzy ukończyli w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE studia nie spełniające wymogów określonych w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE, kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza podlegają automatycznemu uznaniu w innym niż Polska państwie członkowskim UE na podstawie tzw. praw nabytych.

Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który łącznie następujące warunki:

 1. ukończył w Polsce studia, które zostały rozpoczęte przed rokiem akademickim 1956/1957, i uzyskał tytuł lekarza,
 2. odbył w Polsce staż podyplomowy lekarza zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania stażu albo odbył staż podyplomowy poza granicami Polski, który został uznany za równorzędny ze stażem podyplomowym odbywanym w Polsce,
 3. wykonywał w Polsce zawód faktycznie i zgodnie z prawem przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia

albo

 1. uzyskał w innym niż Polska państwie członkowskim UE kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza po odbyciu kształcenia nie spełniającego wymogów określonych w art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE,
 2. wykonywał w Polsce zawód faktycznie i zgodnie z prawem przez co najmniej 3 kolejne lata w okresie ostatnich 5 lat przed wydaniem zaświadczenia.