logo: NIL

WZÓR ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO POSTAWY ETYCZNEJ LEKARZA (TZW. CERTIFICATE OF GOOD STANDING)

Zaświadczenie to potwierdza, że lekarz posiada w Polsce prawo wykonywania zawodu, którego nie został pozbawiony, ani które nie zostało zawieszone. Ponadto zaświadczenie potwierdza, że lekarz nie został ukarany przez sąd lekarski, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lub postępowanie wszczęte przez okręgowa radę lekarską mogące skutkować zawieszeniem prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczeniem w wykonywaniu określonych czynności medycznych i że okręgowa rada lekarska nie posiada informacji dotyczących zdarzeń, mogących mieć wpływ na ocenę postawy etycznej, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

Treść zaświadczeń powinna być odpowiednio zmieniona, jeżeli lekarz, dla którego jest wydawane zaświadczenie, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu, jego prawo wykonywania zawodu zostało zawieszone, został ukarany przez sąd lekarski lub zaistniały w stosunku do niego inne zdarzenia, o których mowa w tym zaświadczeniu.

W przypadku lekarza, który nie posiada aktualnie w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza, ale posiadał takie prawo w przeszłości, można wydać zaświadczenie z zaznaczeniem okresu, którego zaświadczenie dotyczy.

Informacje zawarte w zaświadczeniu mogą być zgodnie z przepisami Dyrektywy 2005/36/WE wzięte pod uwagę podczas procedury przyznawania uprawnień do wykonywania zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim UE, jeżeli w tym państwie warunkiem podjęcia wykonywania zawodu lekarza jest wykazanie nieskazitelnego charakteru lub nieposzlakowanej opinii.

Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który:

  • posiada albo posiadał w Polsce prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza. 

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO DOKUMENTU WYMAGANEGO W POLSCE JAKO ŚWIADECTWO ODPOWIEDNIEGO STANU ZDROWIA LEKARZA

Zaświadczenie to potwierdza, że posiadane przez lekarza zaświadczenie lekarskie jest dokumentem wymaganym w Polsce jako świadectwo stanu zdrowia pozwalającego na podjęcie i wykonywanie zawodu lekarza.

Zaświadczenie to może być pomocne lekarzowi, który w ramach postępowania związanego z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim UE zamierza złożyć dokument dotyczący stanu zdrowia, który został wydany w Polsce.

Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który:

  • posiada orzeczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu lekarza wydane w okresie ostatnich trzech miesięcy przez lekarza upoważnionego na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy.