logo: NIL

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE LEKARZA, KTÓRY UKOŃCZYŁ STUDIA POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ

Zaświadczenie to potwierdza, że dyplom lekarza uzyskany poza obszarem Unii Europejskiej został uznany za równorzędny z dyplomem wydawanym w Polsce i że lekarz posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce. Zaświadczenie może ponadto zawierać informacje o odbyciu przez lekarza stażu podyplomowego w Polsce, o okresie wykonywania przez lekarza zawodu w Polsce lub o odbytych przez lekarza w Polsce szkoleniach, w tym szkoleniach specjalizacyjnych.

Zaświadczenie to może być pomocne lekarzowi, który zamierza się ubiegać o uznanie w innym niż Polska państwie członkowskim UE kwalifikacji do wykonywania zawodu uzyskanych poza obszarem UE.

Zaświadczenie to wydaje się lekarzowi, który:

  • posiada dyplom lekarza uzyskany poza obszarem UE uznany za równorzędny z dyplomem lekarza wydawanym na terytorium Polski i uzyskał w Polsce prawo wykonywania zawodu.