1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL o uchwalonej przez Sejm RP nowelizacji ustawy - Prawo Atomowe

W dniu 13 czerwca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3237 oraz 3503).

Przedmiotowa ustawa wprowadza szereg kluczowych zmian z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Ustawa zakłada m.in., że:

  • obowiązek posiadania inspektora ochrony radiologicznej nie będzie dotyczył jednostki ochrony zdrowia prowadzącej działalność polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu albo prowadzącej działalność polegającą jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu,
  • pracownie RTG do zdjęć wewnątrzustnych nie będą podlegały audytom klinicznym zewnętrznym.

Ponadto ww. ustawa wprowadza zmiany w zakresie audytów klinicznych wewnętrznych. Jak dotąd audyt kliniczny wewnętrzny był wykonywany przez dwie osoby uprawnione do stosowania medycznych procedur radiologicznych, z kolei nowelizacja reguluje, iż powyższe nie ma zastosowania do działalności prowadzonej osobiście, w której audyt wewnętrzny może być przeprowadzony przez jedną osobę, która jest uprawniona do stosowania medycznych procedur radiologicznych podlegających temu audytowi. Wprowadzono również obowiązek przesłania kopii raportu z audytu wewnętrznego klinicznego  do komisji procedur i audytu.

Spora rewolucja nastąpi również w dziedzinie szkoleń z ochrony radiologicznej pacjenta. Obowiązywać będzie system punktowy kształcenia ustawicznego. Wymagane będzie zdobycie 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat. Ustawa zakłada, że będzie można je zdobyć poprzez: 

  • odbycie dotychczasowego szkolenia z egzaminem - 20 pkt szkoleniowych,
  • udział w innym szkoleniu - 1 pkt szkoleniowy za 1 godzinę szkoleniową,
  • udział w krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym poświęconym zagadnieniom ochrony radiologicznej - 5 pkt szkoleniowych,
  • wygłoszenie wykładu lub wystąpienia z ww. dziedziny - 10 pkt szkoleniowych.

Jednocześnie informujemy, że prace legislacyjne nad ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej nie zostały zakończone. Ustawę musi jeszcze przyjąć Senat RP oraz podpisać Prezydent RP. Nie mniej mając na uwadze długi okres oczekiwania na przyjęcie ww. ustawy, uznajemy za stosowne - już na tym etapie procesu legislacyjnego - powiadomienie lekarzy dentystów o zmianach, które z niej wynikają.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-06-18 11:41:25