1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Kształcenie podyplomowe - część stomatologiczna uwag NRL do projektu ustawy

W dniu 22 lutego 2019 r. Naczelna Rada Lekarska na nadzwyczajnym posiedzeniu rozpatrywała propozycje poprawek do przedstawionego przez Ministra Zdrowia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, będącego efektem prac Zespołu MZ utworzonego w celu opracowania propozycji zmian w tej ustawie.

Nowelizacja ustawy w części poświęconej kształceniu podyplomowego była elementem porozumienia, jakie w lutym 2018 r. podpisali: Minister Zdrowia i Porozumienie Rezydentów OZZL.

Komisja Stomatologiczna NRL uczestniczyła w procesie zgłaszania propozycji w toku prac Zespołu MZ, zgłaszając konieczność:

  1. Zmiany w treści art.16x poprzez taki zapis upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia „specjalizacyjnego”, który zobliguje Ministra Zdrowia do uwzględnienia przy jego wydawaniu specyfiki form wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
  2. Daleko idących zmian w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji, o której mowa w pkt 1, zmierzających w kierunku urzeczywistnienia w praktyce szkolenia specjalizacyjnego zasady „mistrz-uczeń”;
  3. Korekty w art.16j ust.2b – usunięcie niejasności co do uprawnień lekarzy dentystów do tzw. „bonu patriotycznego”;
  4. Pozostawienia stażu podyplomowego stomatologów w formie niepodzielonej na część podstawową i spersonalizowaną z jednoczesnym zagwarantowaniem urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania stażu;
  5. Zmiany w art.132 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, polegające na likwidacji zakazu łączenia umowy z NFZ z pracą u innego świadczeniodawcy NFZ , jeśliby zatrudnienie to było związane ze szkoleniem specjalizacyjnym (ważne dla nieograniczania możliwości szkolenia specjalizacyjnego);

W okresie po zakończeniu prac Zespołu MZ, środowisko stomatologiczne zgłosiło propozycje poprawek, poprzez:

  • Dodanie do omawianej ustawy art.16yg przewidującego wydzielenie środków budżetowych na kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów w wielkości proporcjonalnej do liczby absolwentów kierunków lekarsko-dentystycznych;
  • Precyzyjne określenie elementów umowy MZ z placówką prowadzącą szkolenie specjalizacyjne- refundacja wielu kosztów dotąd nieuwzględnianych;
  • Zmiana lub uchylenie art.53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz korekta art.18 ust.7 ustawy o działalności leczniczej- zniesienie lub ograniczenie zakazu zatrudniania lekarzy w praktykach, jako warunku niezbędnego do powiększania liczby miejsc akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego;

Wszystkie te najważniejsze postulaty omawiał Komunikat wydany w dniu 21 lutego- w przeddzień posiedzenia NRL: https://stom.hipokrates.org/komisja/_uchwalone/190221_KsztalcenieSTM.pdf

W dniu 22 lutego br NRL pracowała jedynie nad poprawkami do propozycji nadesłanej z MZ. Poprawki przyjęte do Stanowiska NRL dotyczące Stomatologii: https://stom.hipokrates.org/komisja/_uchwalone/190225_KsztalcenieSTM.pdf

O pilne rozpatrzenie pozostałych poprawek KSNRL wniesie przed następnym posiedzeniem Rady.

Andrzej Cisło

Przewodniczący KS NRL, wiceprezes NRL

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-03-05 14:19:16