1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Spotkanie Prezydium NRL z Ministrem Zdrowia i wiceministrami

W dniu 27 maja br w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia, prof. Ł. Szumowskiego oraz całego Kierownictwa Resortu z Prezesem i Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jednym z pierwszych omawianych zagadnień była sytuacja branży stomatologicznej.

Ministrowi Zdrowia zostało przedstawione zaniepokojenie środowiska stomatologicznego poważną dysproporcją pomiędzy zadaniami i obowiązkami, jakie stawiane są przed grupą zawodową wykonującą zawód zaufania publicznego, a możliwością wywiązania się z tych zadań oraz możliwością prowadzenia rentownej praktyki stomatologicznej.

Najważniejsze wątki rozmowy dotyczące lekarzy dentystów:

Sprawa nakładów na publiczne leczenie stomatologiczne. Rozmowa dotyczyła konieczności znacznego podwyższenia nakładów na leczenie stomatologiczne w stosunku do wersji korekty planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, która została przedstawiana komisjom sejmowym oraz Radzie NFZ. Jednym z argumentów był fakt, że Rada Funduszu zaaprobowała projekt korekty planu jedynie trzema głosami przy pięciu głosach wstrzymujących. Ministrowi Zdrowia przedstawiona została argumentacja dotycząca wzrostu kosztów udzielania świadczeń mającego swoje źródło zarówno w ogólnym wzroście cen materiałów i usług jak i  konieczności podnoszenia płac w związku z ustawą o kształtowaniu minimalnych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. W momencie spotkania nie był znany jeszcze (został opublikowany w godzinach popołudniowych) projekt zarządzenia Prezesa NFZ, który to projekt ma być realizacją idei wzrostu wyceny świadczeń. Projekt ten przewiduje jedynie podniesienie wskaźnika korygującego na świadczenia udzielone dzieciom i młodzieży z 1,3 do 1,5. Jest to zmiana, która w żadnym wypadku nie może być uznać uznana za wzrost wyceny i takie stanowisko zostanie przedstawione w najbliższych dniach Ministrowi.

Kształcenie, rynek świadczeń stomatologicznych, liczebność branży.  Minister Zdrowia poinformował, iż w  przygotowanym do prezentacji w najbliższych dniach projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewidziane zostało uwzględnienie specyfiki zawodu lekarza dentysty i specjalizacji stomatologicznych. Minister zadeklarował uproszczenie ścieżki specjalizacyjnej.

Minister zadeklarował również, iż nie widzi możliwości prowadzenia  na którymkolwiek z kierunków lekarskich (ogólnolekarskim czy lekarsko dentystycznym) studiów o profilu praktycznym. Z rozmowy wynikało, iż takie stanowisko Minister przedstawił w ramach uzgodnień z ministrem Szkolnictwa Wyższego w trakcie prac nad rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia na kierunkach medycznych.

Prezydium NRL zajęło w tej sprawie jednoznaczne stanowisko – projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakładał dowolność określenia profilu na obu kierunkach lekarskich. Prezydium NRL uważa, że byłoby to równoznaczne z brakiem określenia standardu. Stanowisko PNRL - https://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0020/137144/ps044-19-VIII.pdf

Samodzielne stanowisko w Departamencie Kształcenia – pomimo, że o swej decyzji Ministerstwo Zdrowia poinformowało w marcu, w tej chwili dopiero jest rozpisywany konkurs na to stanowisko.

Ograniczona liczba tematów, jakie można w sposób wyczerpujący omówić podczas takiego spotkania skłania do ponowienia wniosku o zorganizowanie osobnej narady (debaty) poświęconej wyłącznie stomatologii. Pozostają jeszcze do omówienia i podsumowania choćby sprawy związane z prawem sanitarnym.

W dalszej części spotkania mowa była również o procesie cyfryzacji opieki zdrowotnej. To bardzo ważny obszar działania NRL, ważny dla gabinetów stomatologicznych w aspekcie ochrony przed nieuzasadnionym rozmiarem obowiązków i inwestycji. Zagadnienia te można śledzić za pomocą konta Twitterowego @edm_2020.

Andrzej Cisło

Wiceprezes NRL

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-05-29 10:26:40