1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zatrudnianie w praktykach - Uchwała NRL

2 kwietnia br. weszła w życie Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 16/19/VIII z 22 marca br. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej.

W uchwale tej Naczelna Rada lekarska ponownie zajęła się sprawą podnoszonego od kilku lat (między innymi stanowiskach i apelach Krajowego Zjazdu Lekarzy) zagadnienia dopuszczalności zatrudniania lekarzy w ramach indywidualnych lub grupowych praktyk lekarskich.

Zagadnienie to jest nierozerwalnie związane z projektowaną nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W opinii środowiska stomatologicznego stworzenie znacząco większej liczby miejsc akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych będzie niemożliwe bez udziału praktyk lekarskich. W uzasadnieniu projektu tej uchwały podniesiono, że trudno spodziewać się, aby praktyka lekarska organizowała ad hoc na 3-4 lata nowe stanowisko pracy na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego (dodatkowa przestrzeń w ambulatorium, wyposażenie, zaplecze techniczne, liczba  stałych pacjentów). To dodatkowe stanowisko w praktyce dentystycznej musi być już utworzone wcześniej i odpowiednim do tego bodźcem mają być postanowienia zawarte w uchwalonym przez NRL projekcie.

Ten ważny powód, jak i konieczność satysfakcjonującego zamknięcia tego tematu spowodowało, że 10 członków Naczelnej Rady Lekarskiej:

Andrzej Cisło, Dariusz Paluszek Małgorzata Lindorf, Anita Pacholec, Jacek Woszczyk, Robert Stępień, Alina Stępnik-Mardzyńska, Bożena Hoffman, Wojciech Kaatz, Iwona Świętkowska

złożyło w dniu 18 marca br. projekt uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej, który w dniu 22 marca br. został przez Naczelną Radę Lekarską przyjęty.

Projekt ustawy określony w uchwale NRL - jak wskazano w uzasadnieniu - prostuje wiele błędów i sprzeczności, jakie występują w obecnym brzmieniu art. 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 18 ust. 7  ustawy o działalności Leczniczej.

W nowym proponowanym brzmieniu pominięto zatrudnianie osób niebędących lekarzami, gdyż to z punktu widzenia działalności gospodarczej wydaje się oczywiste.

Poszerzono zakres możliwego zatrudnienia lekarza, lekarza dentysty o sytuacje:

  • odbywania szkolenia specjalizacyjne o możliwość zatrudnienia w przypadku stażu kierunkowego,
  • udzielania w praktyce określonego świadczenia zdrowotnego,
  • tytułem zastępstwa podczas choroby lekarza prowadzącego praktykę, oraz
  • jednego lekarza, lekarza dentystę z tytułu stałej współpracy.

Andrzej Cisło

Wiceprezes NRLUchwała Nr 16/19/VIII

Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz ustawy o działalności leczniczej. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 6/17/VII z 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2019 r.Załącznik oraz uzasadnienie do uchwały można znaleźć w załączonej kopii dokumentu.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-04-03 09:27:51