1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Praktyka zawodowa, a podmiot leczniczy – różnice

Zestawienie najistotniejszych, wybranych różnic pomiędzy prowadzeniem działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej oraz podmiotu leczniczego


Praktyka zawodowa

Podmiot leczniczy

Działalność gospodarcza

TAK

TAK

Działalność regulowana

TAK

TAK

(z wyłączeniem jednostek budżetowych, jednostek wojskowych oraz wykonywana jako:

(z pewnymi zastrzeżeniami),

b) działalność charytatywno-opiekuńcza, jeżeli przepisy odrębne przewidują prowadzenie takiej działalności.)

Organ rejestrowy dla działalności regulowanej

OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

WOJEWODA

Opłata za wpis do rejestru

2%przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru

10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru

Forma organizacyjno-prawna wykonywania działalności

indywidulana działalność gospodarcza lub spółka cywilna, jawna i partnerska, w ramach

których może być prowadzona grupowa praktyka lekarska

1) przedsiębiorca we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) spzoz,

3) jednostki budżetowe,

4) instytuty badawcze,

5) fundacje i stowarzyszenia,

6) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,

7) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

8) jednostki wojskowe

Ograniczenia co do kręgu osób udzielających świadczeń zdrowotnych

TAK

wynikające z art. 53 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 18 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej (wspólnicy spółki lub partnerzy spółki w przypadku grupowej praktyki lekarskiej)

NIE

Wymogi lokalowe

Pomieszczenie odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warunków:

1) ogólnoprzestrzennych;

2) sanitarnych;

3) instalacyjnych.*

*nie dotyczy praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

Pomieszczenie odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warunków:

1) ogólnoprzestrzennych;

2) sanitarnych;

3) instalacyjnych.

Wymogi lokalowe

Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu.

Pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków.

Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia:

1) pomieszczeń szpitala lub innego niż szpital przedsiębiorstwa, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne - od pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów;

2) ambulatorium, szpitala jednodniowego lub miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego - od innych pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną tego przedsiębiorstwa.

Wymogi lokalowe

Dopuszcza się wydzielenie miejsca do składowania odpadów oraz bielizny brudnej w pomieszczeniu w którym wydzielono miejsce składowania bielizny czystej.

(§ 25 ust. 2 rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą)


Obowiązek ubezpieczenia

TAK

art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

TAK

art. 25 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej umowę ubezpieczenia:

1) odpowiedzialności cywilnej,

2) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.

Organ uprawniony do kontroli

w zakresie zgodności wykonywanej działalnościz przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej

Okręgowa Rada Lekarska

Wojewoda

Obowiązek wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

TAK

(bez niektórych postanowień obowiązkowych dla podmiotów leczniczych)

TAK

Minimalne kwoty gwarancyjne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

1) 100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego,

Kwestie podatkowe

Możliwość rozliczenia:

(nie dotyczy praktyki grupowej)

Brak możliwości rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową