1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

INFORMACJA nt. DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU DS. UBEZPIECZEŃ NRL W LATACH 2010 – 2014

W początkowym okresie działalności Zespół ds. Ubezpieczeń dokonał szczegółowej analizy podstaw prawnych lekarskich ubezpieczeń obowiązkowych wynikających z obowiązujących w tym czasie przepisów, tj.:

1) art. 48a i 48b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 515),

2) art. 35 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 283, poz. 2825),

3) art. 136b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 10)

oraz istniejących na rynku produktów ubezpieczeniowych umożliwiających lekarzom i lekarzom dentystom wywiązanie się z tego obowiązku.

W dniu 17 marca 2011 r. Zespól spotkał się po raz pierwszy w nowym składzie. Opracowano stanowisko w sprawie projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, aprobujące jego główne założenia, ale negujące zaproponowane sposoby ich realizacji. Zapoznano się również z nowym produktem ubezpieczeniowym, przygotowanym przez Beskidzką Izbę Lekarską, który oferuje lekarzom i lekarzom dentystom zabezpieczenie swojej egzystencji w razie niemożności wykonywania zawodu w związku z różnymi zdarzeniami losowymi.

Podczas kolejnych posiedzeń Zespołu dyskutowano na temat aktualnego stanu prawnego zasad i ram obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wprowadzonego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i uszczegółowionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729). Omówiono między innymi wpływ scalenia polis na wysokość składek ubezpieczeniowych. Podkreślono także, że obowiązek posiadania polisy przez podmiot wykonujący działalność leczniczą pozbawił lekarzy pracujących w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego możliwości posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (prezentacja na temat znaczenia ubezpieczenia obowiązkowego dla bezpiecznego wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przygotowana przez przewodniczącą zespołu dostępna na stronie NIL, w zakładce Zespołu). Zauważono także, że wprowadzenie w ustawie o działalności leczniczej definicji świadczenia zdrowotnego jako „działania służącego zachowaniu, ratowaniu, przywróceniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania” powoduje, że nie każde działanie medyczne, podejmowane przez lekarzy czy lekarzy dentystów, będzie w świetle ustawy o działalności leczniczej świadczeniem zdrowotnym, które objęte jest wspomnianym ubezpieczeniem obowiązkowym. Nie będzie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym np. wypisanie opinii o stanie zdrowia pacjenta dla potrzeb odszkodowawczych. Zapoznawano się z różnymi produktami ubezpieczeniowymi, umożliwiającymi realizację obowiązku posiadania polisy ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dostępnymi na rynku. Informacje na powyższy temat były prezentowane przez przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, takich jak Inter Polska i AXA oraz spółek firm brokerskich, np. Gras Savoye i April (raport na temat dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych skierowanych do lekarzy, przygotowany przez przewodniczącą Zespołu, jest dostępny na stronach internetowych NIL, w zakładce Zespołu).

Kilka posiedzeń Zespołu poświęcono zgłaszaniu uwag do umowy generalnej grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów w związku z wystawianiem recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, którego stworzenia podjęło się Towarzystwo Ubezpieczeniowe Gothaer we współpracy ze spółką brokerską April. W pracach nad treścią i warunkami umowy, oprócz członków Zespołu, uczestniczyli mec. Małgorzata Brzozowska- Kruczek, prof. Tadeusz Szumlicz - Kierownik studiów doktoranckich i podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Szkoły Głównej Handlowej, członek Rady Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeń, a także korespondencyjnie członkowie zespołu radców pranych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Wnoszone przez Zespół uwagi dotyczyły między innymi definicji wypadku ubezpieczeniowego, winy umyślnej, trybu zgłaszania informacji o zdarzeniu, które może spowodować zgłoszenie roszczenia objętego ochroną ubezpieczeniową, wysokości sumy gwarancyjnej oraz wysokości składki za to ubezpieczenie itd. Część sugestii została uwzględniona przez ubezpieczyciela. Nie były to jednak zmiany na tyle satysfakcjonujące dla członków Zespołu, aby Zespół proponował Naczelnej Radzie Lekarskiej rekomendację tego produktu. W efekcie końcowym został stworzony produkt ubezpieczeniowy bez rekomendacji Naczelnej Rady Lekarskiej.

W posiedzeniach Zespołu uczestniczyli także przedstawiciele różnych instytucji związanych z branżą ubezpieczeń, między innymi: Pan Andrzej Maciążek - Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, którego poproszono o ocenę ochrony ubezpieczeniowej jaką mają zagwarantowaną lekarze w świetle obowiązujących przepisów, Pan Maciej Rapkiewicz - członek zarządu Instytutu Sobieskiego, który przedstawił Zespołowi zasady tworzenia towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz informacje na temat barier rozwoju TUW w Polsce i ich konsekwencjach dla gospodarki i rozwoju rynku ubezpieczeń.

W jednym z ostatnich posiedzeń Zespołu w 2013 r. wzięły udział Pani Anna Dąbrowska i Pani Bożena Wolińska - przedstawicielki Rzecznika Ubezpieczonych oraz Pan Maciej Karbowiak i Pan Dominik Dybka - przedstawiciele Gras Savoye. Podczas posiedzenia stwierdzono, że istnieje pilna potrzeba edukowania lekarzy i lekarzy dentystów w obszarze wiedzy z zakresu ubezpieczeń, szczególnie wobec narastającej świadomości ubezpieczeniowej i roszczeniowości pacjentów. Uznano, że aktywność w tym obszarze należy realizować na różnych płaszczyznach. Pierwszą z platform wykorzystanych do tego celu ma być Gazeta Lekarska. Mec. B. Wolińska podjęła się opracowania materiału edukacyjno-informacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów, który ma się ukazać w Gazecie.

Na grudniowym posiedzeniu Zespołu, na prośbę Pana Macieja Hamankiewicza - Prezesa NRL, Zespół podjął stanowisko w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprzedaży udziałów Naczelnej Izby Lekarskiej w spółce Medbroker.

Członkowie Zespołu brali udział w wielu konferencjach organizowanych przez różne instytucje, m.in.: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Polską Izbę Ubezpieczeń, Adwokaturę Polską i Rzecznika Ubezpieczonych, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu.

Podstawy prawne obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów od dnia 1 stycznia 2012 r.:


1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24, 423 i 619) – art. 25 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18,

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729)