1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Podstawy prawne

Zespół ds. Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Rady Lekarskiej został powołany na mocy uchwały nr 6/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Do zadań Zespołu ds. Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów należy:

1) bieżące monitorowanie przepisów dotyczących ubezpieczeń związanych z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty,

2) opiniowanie i opracowywanie projektów uchwał i stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach związanych z ubezpieczeniami lekarzy i lekarzy dentystów,

3) analizowanie możliwości zmian korzystnych dla lekarzy i lekarzy dentystów w ubezpieczeniach osobistych i majątkowych,

4) współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi i brokerskimi w celu wykreowania przez rynek ubezpieczeniowy optymalnych produktów, łączących obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów,

5) monitorowanie działalności Medbroker Spółki z o.o. i przedstawianie Naczelnej Radzie Lekarskiej propozycji w zakresie profilu działalności Spółki i oferowanych przez nią produktach oraz zgłaszanie Naczelnej Radzie Lekarskiej występujących w Spółce zagrożeń.

Podstawy prawne działania Zespołu:

- uchwała nr 11/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie regulaminu działania komisji i zespołów,

- uchwała nr 6/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej,

- uchwała nr 14/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej,

- uchwała nr 11/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu działania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej,

- uchwała nr 13/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie powołania przewodniczącego Zespołu ds. Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Podstawy prawne obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów:

1) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.),

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729)