Apel Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL

15 marca 2020r. godz. 20:50

czytaj też: pisma do Centrów Kryzysowych
i pisma Tow.Naukowych

Apel nr 1/2020

Prezydium Komisji Stomatologicznej

Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 15 marca 2020r.

do władz publicznych o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 i poddanych nadzorowi epidemiologicznemu

Komisja Stomatologiczna NRL zwraca uwagę, że w strukturze zaopatrzenia medycznego związanego z leczeniem osób zarażonych , lub podlegających nadzorowi epidemiologicznemu brakuje zupełnie interwencyjnej opieki stomatologicznej.
Według publikowanych danych, władze publiczne spodziewają się objęcia kwarantanną ok.100tys. osób. Z pewnością, w tak długim okresie, na jaki szacować należy stan zagrożenia nie uda się w tak dużej grupie osób, występujących powikłań i zaostrzeń schorzeń stomatologicznych zaopatrzyć wyłącznie farmakologicznie.

Osoby szukające pomocy a będące nosicielami SARS-CoV-2 będą starały się uzyskać pomoc w najbliższych miejscu zamieszkania gabinetach stomatologicznych. Części z nich uda się taką pomoc uzyskać , co spowoduje niemal pewne dalsze zakażenia. Część z nich będzie w poszukiwaniu pomocy migrować do okolicznych miejscowości wywołując kolejne zagrożenia.

Przywołując Apel nr 7/20  Prezydium NRL z dnia 12 marca 2020r podkreślić należy niezbędność szerszego dostępu do mozliwości wykonania testów wykrywających SARS-Cov-2. Przyjąć należy, że pacjent zgłaszający się telefonicznie o udzielenie pomocy będzie pytany o wymienione w instrukcjach Głównego Inspektora Sanitarnego czynniki ryzyka. Przed odbyciem wizyty podpisać będzie musiał stosowne oświadczenie. Zebrany zostanie również w tym momencie wywiad. Jakiekolwiek wątpliwości co do rzetelności złożonego oświadczenia lub objawy nakierowujące na podejrzenie rozwijającej się infekcji muszą być  zweryfikowane testem na obecność ww.patogenu. W przypadku wyniku dodatniego wizyta w typowym gabinecie stomatologicznym jest niemożliwa . Pacjent musi mieć jednak  alternatywną drogę uzyskania pomocy stomatologicznej.

Komisja Stomatologiczna apeluje, aby:

1. dodać do obowiązków powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych zadanie koordynacji doraźnej pomocy stomatologicznej dla osób :

  • objętych kwarantanną (osoby te zgłaszałyby potrzebę takiej pomocy bezpośrednio do Stacji),
  • ze stwierdzoną obecnością wirusa SARS-CoV-2.

2. Utworzyć sieć doraźnej pomocy stomatologicznej opartą o :

  • stanowiska stomatologiczne zorganizowane w działającej  już sieci szpitali zakaźnych,
  • odpowiednio doposażone placówki udzielające świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej,
  • dentobusy będące w dyspozycji wojewodów  , poprzez wypowiedzenie w trybie pilnym umów o ich użytkowanie i przeznaczenie ich na okres zagrożenia epidemicznego do zadań doraźnej pomocy stomatologicznej. Byłby to szczególnie cenny element systemu poprzez mobilność -możliwość dojazdu w pobliże zamieszkania osób podlegających kwarantannie (stąd konieczność koordynacji przyjęć poprzez maksymalnie efektywne wyznaczenie trasy i postojów dentobusów).

Przewodniczący Komisji

Andrzej Cisło